ČSÚ: Informační společnost v číslech 2011 - 1. díl

Český statistický úřad na svých internetových stránkách zveřejnil publikaci „Informační společnost v číslech 2011".

ČSÚ: Informační společnost v číslech 2011 - 1. díl


Cílem publikace s názvem „Informační společnost v číslech 2011" je poskytnout základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti, a to jak v České republice, tak i v dalších zemích Evropské unie. Data uvedená v této publikaci pocházejí především z oficiálních šetření ČSÚ a dále ze statistik Českého telekomunikačního úřadu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Ústavu pro informace ve vzdělávání. Mezinárodní údaje pocházejí z datových zdrojů Eurostatu a OECD. Upozorňujeme čtenáře, že některá data jsou aktuální, jiná pocházejí ze šetření provedených v roce 2009.

Pevné linky ve znamení dalšího propadu

Počet pevných telefonních linek se v České republice neustále snižuje, na konci roku 2009 jich bylo již pouze 2,1 milionu oproti 3,7 milionu před deseti lety. V roce 2009 tak byl počet pevných telefonních linek na 100 obyvatel u nás spolu se Slovenskem nejnižší ze všech zemí EU. Tento pokles jde na úkor především bytových telefonních linek. Jestliže v roce 2005 byl počet provolaných minut z pevné a mobilní telefonní sítě přibližně stejný, tak za čtyři roky převyšoval počet minut provolaných z mobilních telefonů 5,5krát počet minut hovorů uskutečněných prostřednictvím pevné telefonní linky.

Na konci roku 2009 mělo mobilní telefon 95 % českých domácností a pevnou telefonní linku pouze 28 %. Před deseti lety byl tento poměr zcela opačný: 77 % domácností mělo pevnou linku, ale pouze 7 % mobilní telefon. V roce 2009 byla v Česku pouze 2 % domácností, které neměla doma ani pevnou telefonní linku ani mobilní telefon.

Vysokorychlostní internet

Od roku 2005 vzrostl v České republice počet vysokorychlostních internetových přípojek více než třikrát. Jejich celkový počet na konci roku 2009 činil 2,4 milionu oproti cca 700 tisícům v roce 2005. Pokud se zaměříme na složení vysokorychlostních přípojek podle použitých technologií, Česká republika si v rámci EU dlouhodobě udržuje velmi specifické postavení. I když i u nás je ADSL linka nejčastější používanou technologií pro připojení k vysokorychlostnímu internetu, na konci roku 2009 bylo v provozu 778 tisíc těchto přípojek (34 % z vysokorychlostních přípojek), přesto jde v porovnání s ostatními státy EU stále o vůbec nejnižší podíl. Naopak v České republice patří Wi-Fi přípojky či připojení poskytované prostřednictvím mobilních sítí mezi technologie hojně používané k “pevnému“ vysokorychlostnímu připojení.

Za deset let vzrostl počet českých domácností majících doma počítač čtyřikrát. V roce 2010 jsme tedy evidovali téměř 2,5 milionu (59 %) domácností, jež disponovaly osobním stolním nebo přenosným počítačem (notebookem). Dva a více počítačů měla téměř každá pátá domácnost. Notebook užívala ve stejném roce čtvrtina domácností, v roce 2009 to byla pětina domácností.

V roce 2010 mělo 56 % českých domácností připojení k internetu, tj. třikrát více než v roce 2005. Přesto Česká republika v podílu domácností s připojením k internetu stále výrazně zaostává za průměrem EU27, který v roce 2010 dosáhl 70 % a například ve Finsku nebo Nizozemsku mělo internet 9 z 10 domácností. Mezi jednotlivými skupinami domácností existují velké rozdíly v přístupu k internetu. Jestliže internet mělo již 80 % domácností s dětmi, tak u těch bez dětí to bylo pouze 47 %. U domácností z různých příjmových skupin jsou rozdíly ještě významnější, neboť k internetu bylo připojeno 89 % domácností s nejvyššími příjmy, ale pouze 19 % s těmi nejnižšími.

Změny ve způsobu připojení k internetu

Během posledních pěti let došlo v českých domácnostech k zásadní změně ve způsobu připojení k internetu. Ještě v roce 2006 v našich domácnostech převládalo nízkorychlostní vytáčené připojení přes telefonní linku, používala jej více než třetina (35 %) domácností s internetem. V roce 2010 se již domácnosti běžně k internetu připojovaly vysokorychlostně, tento typ připojení využívalo 9 z 10 domácností majících internet, ale na rozdíl od ostatních zemí EU se u nás jednalo nejčastěji o připojení pomocí bezdrátových technologií (WiFi). Ve druhém čtvrtletí 2010 používalo WiFi pro připojení k internetu v České republice téměř milion domácností.

Internet v České republice v roce 2010 používalo již téměř 5,5 miliónu jednotlivců ve věkové skupině 16 let a starších (62 % dospělé populace), tj. takřka dvakrát tolik než před pěti lety. Denně internet používá každý třetí z nás. V současné době se k internetu nejčastěji připojujeme doma; v práci používá internet 44 % zaměstnanců. Stejně jako v minulých letech i nadále se potvrdilo, že internet používají častěji muži (66 %) než ženy (58 %), mladší (92 % jednotlivců ve věku 16–24let) než starší (19 % jednotlivců ve věku 64–74 let) či jednotlivci s vyšším (88 % s vysokoškolským) než nižším (15 % se základním) vzděláním. S tím, jak vzrůstá počet lidí používajících internet, se však tyto rozdíly postupně zmenšují.

Komentáře