3,4 milardy korun za internetovou reklamu v roce 2007

Placená reklama na českých internetových serverech dosáhla v roce 2007 více než 3,4 miliardy Kč. Internet nejdynamičtěji rostoucím mediem.

3,4 milardy korun za internetovou reklamu v roce 2007


Z výsledků průzkumu vývoje internetové reklamy v roce 2007, který zrealizovala Sekce vydavatelů internetových titulů (SVIT) Unie vydavatelů u provozovatelů serverů vyplývá, že placená reklama na internetových serverech v ČR v roce 2007 rostla vysoce dynamickým tempem a dosáhla v hrubých cenách 3,442 miliardy korun. Proti roku 2006 celkový objem internetové reklamy vzrostl o 69,7%, což je údaj, který v případě ostatních medií nemá naprosto obdobu. Růst objemu internetové reklamy o přibližně 25% předpokládají provozovatelé serverů i v roce 2008, což znamená, že by celkový hrubý objem mohl dosáhnout hodnoty 4,3 mld. korun.

SVIT provedl ve spolupráci s ABC ČR na přelomu února a března 2008 již posedmé průzkum zjišťující objemy příjmů z internetové reklamy u členů sekce a dalších obchodně významných serverů. Výsledkem zpracování údajů z průzkumu je odhad vývoje celého trhu, při jehož stanovení se vycházelo také z veřejných údajů o dalších významných provozovatelích internetové reklamy, kteří se vlastního průzkumu neúčastnili. Představenstvo SVIT došlo na základě získaných údajů zpracovaných ABC ČR k závěru, že celkový objem reklamy na internetu ve všech jejích formách v roce 2007 dosáhl 3 442 milionu Kč (viz graf).

Objem internetové reklamy v letech 2000 – 2008 (v mil. Kč, rok 2008 – odhad)

Poznámka: rok 2008 - odhad
Představenstvo SVIT při odhadu vývoje celého trhu nevycházelo jen z celkových údajů o „plošné“ reklamě realizované na reklamních pozicích (bannerová reklama), ale vzalo v úvahu, že podstatnou složkou reklamních příjmů provozovatelů serverů jsou další formy internetové reklamy, jako je umístění v katalozích, řádková a textová inzerce, přednostní výpisy, klíčová slova, systémy na bázi platby za klik atd. A právě průzkum SVIT je v současné době jediný, který prostřednictvím vhodně strukturovaných dotazníků zjišťuje i údaje o těchto příjmech a umožňuje tak nejúplnější přehled o veškerých příjmech v celém sektoru internetové reklamy. Před rokem 2006 ale údaje o ostatních formách internetové inzerce nebyly publikovány. Hlavním důvodem metodické změny je, že se úloha uvedených forem reklamy zvyšuje a současně všechny formy reklamy stále více srůstají. Projevem toho je rostoucí používání bannerů vypadajících jako texty, rozšiřování textové reklamy splývající s plošnou, využívání odkazové reklamy, kupování klíčových slov v aukcích. Nelze opomenout ani fakt, že stále více zadavatelů plánuje své reklamní kampaně současně na bannerové formáty, textovou reklamu i přednostní místa v katalozích. Že se jedná o skutečně dynamickou oblast, ukazuje fakt, že proti roku 2006 se objem příjmů v ostatních formách internetové reklamy zvýšil o 84%, což je více než v oblasti klasické plošné reklamy.
V případě vývoje hrubého objemu bannerové reklamy představenstvo SVIT odhadlo podle podkladů poskytnutých provozovateli serverů, že bannerová reklama dosáhla v roce 2007 objemu 1 955 mil. Kč, což představuje nárůst proti roku 2006 o 60,2%. V této skupině se průzkum zaměřil také na otázku čistých internetových reklamních příjmů, což je věc, která bývá často předmětem různých dohadů. Podle údajů zjištěných na základě dotazníků části účastníků průzkumu, lze odhadovat, že čisté příjmy z plošné reklamy činí přibližně 1 130 mil. Kč.
Zde je třeba konstatovat, že internetová reklama se v roce 2007 vyvíjela o hodně dynamičtěji, než se předpokládalo na přelomu roku 2006 a 2007, kdy se odhadoval růst nižší než 20%. Můžeme se jen dohadovat, do jaké míry je příznivý vývoj internetové reklamy ovlivněn určitými problémy, které se vyskytly v některých jiných mediích. Každopádně růst v roce 2007 znamenal změnu postavení internetu na mediálním trhu, jak ukazuje tabulka, kde jsou hrubé reklamní příjmy internetu porovnány s hrubými příjmy ostatních medií zjištěnými monitoringem inzerce TNS Media Intelligence.
Vývoj reklamních příjmů medií v letech 2007 a 2006 podle monitoringu TNS Media Intelligence
Medium
2007
2006
Poměr 2007/2006
Reklama v tis. Kč
Podíl (%)
Reklama v tis. KčPodíl (%)
Televize
24 373 238
46,1
23 680 17147,0102,9
Tisk
19 276 110
36,4
19 165 77838,0100,6
Internet
3 442 000
6,5
2 028 0004,0169,7
Rozhlas
3 291 600
6,2
3 214 4496,4102,4
Outdoor
2 313 279
4,4
2 111 7974,2109,5
Kina
191 922
0,4
200 0000,496,0
Reklamní trh celkem
52 888 149
100,0
50 400 195100,0104,9
Zdroj údajů: TNS Media Intelligence – monitoring inzerce 2006 a 2007, internet – odhad SVIT

Pokud jde o vývoj internetové reklamy v roce 2008, předpokládá SVIT na základě odhadů provozovatelů nárůst o přibližně 25%, což znamená celkový objem 4 302 mil. Kč. Přitom vývoj obou hlavních skupin internetové reklamy by měl být přibližně vyrovnaný. I když tento rok může také přinést vysoký nárůst objemu internetové reklamy, respektuje SVIT odhady účastníků průzkumu, které jsou většinou velmi střízlivé a předpokládají spíše stabilní růst než prudké výkyvy. V roce 2008 budou na růst objemu internetové reklamy určitě působit takové vlivy, jako jsou olympijské hry, evropský pohár v kopané Euro 2008, podzimní senátní a regionální volby, které dávají předpoklad, že může dojít k naplnění i optimističtějších předpovědí. V každém případě i v roce 2008 bude internet nejrychleji rostoucím reklamním mediem a lze předpokládat, že nadále upevní svoji pozici na trhu.

Z hlediska jednotlivých zdrojů (přímí klienti, mediální agentury, mediální zastupitelé) lze říci, že vytrvale posiluje podíl mediálních agentur a stejný trend očekávají provozovatelé serverů i v roce 2008. Také to je dalším důkazem faktu, že internet je standardním reklamním mediem, které je zařazováno do mediálních plánů významných inzerentů jako jejich nezbytná součást.

Stručně k metodice průzkumu: Objem internetové inzerce pro rok 2007 a odhad pro rok 2008 byly stanoveny na základě informací o serverech, které představují více než 80% internetového reklamního trhu. Informace byly u větší části provozovatelů serverů získány prostřednictvím standardizovaných dotazníků. Vyplněné dotazníky byly zasílány kanceláři ABC ČR, která pro potřeby SVIT zpracovala souhrn poskytnutých údajů. ABC ČR jako nezávislý auditor garantuje, že údaje poskytnuté jednotlivými provozovateli zůstanou důvěrné a nebudou prozrazeny. Tato záruka umožňuje získat podrobné údaje i od provozovatelů, kteří své hospodářské výsledky nezveřejňují. Souhrnné výsledky zpracované kanceláří ABC ČR dále zpracovalo představenstvo SVIT 17. března 2008 a na základě dalších přístupných zdrojů a odborné erudice svých členů zpracovalo odhad o vývoji celého objemu trhu internetové reklamy.
Celkový hrubý reklamní obrat je souhrnem hrubých reklamních obratů bannerové reklamy (v ceníkových cenách) s přímými klienty, reklamními agenturami, mediálními agenturami, mediálními zastupitelstvími a obratů z realizace dalších obvyklých forem internetové reklamy (umístění v katalozích, řádková a textová inzerce, přednostní výpisy, klíčová slova atd). Nezapočítávají se do něj bannerové bartery.
Komentáře