CompTIA uspořádala v Praze Inovační fórum

CompTIA, celosvětová obchodní asociace zastupující zájmy IT průmyslu, pořádala v Praze 29. ledna 2009 Evropské inovační fórum.

CompTIA uspořádala v Praze Inovační fórum


Přednášející zástupci českých ministerstev zodpovědní za inovační politiku a čelné osobnosti IT průmyslu se ve svých příspěvcích zaměřili na problematiku duševního vlastnictví, technologických standardů a na e-skills, tedy na faktory podporující ekonomický růst v Evropě. Zvláštní důraz byl kladen na klíčovou roli malých a středních podniků.
 
Téma tohoto jednodenního fóra znělo „Inovace pro růst a zaměstnanost v Evropě“. Hosty přivítal nedávno nově jmenovaný ministr české vlády Pavel Svoboda. “Jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009 je zachování konkurenceschopnosti ekonomik EU a jejich další růst. Náležitá pozornost bude věnována otázkám vzdělání, výzkumu a vývoje, které jsou nezbytným předpokladem evropské konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje Evropy,“ řekl ministr ve své úvodní řeči.    
 
Hlavní přednášející v panelu týkajícím se duševního vlastnictví - David Ellard z Evropské komise, který má na generálním ředitelství pro podnikání na starost program ICT pro konkurenceschopnost a inovace – zdůraznil klíčový význam ICT sektoru, který v roce 2007 s částkou 670 miliard euro představoval více než 6% HDP a zaměstnanosti Evropské unie. D.Ellard krátce představil nejnovější vývoj týkající se patentu Společenství, dále hovořil o Zprávě EK o prosazování práv duševního vlastnictví (IPR), Zelené knize – autorském právu ve znalostní ekonomice a také o reformě fungování ochranných známek. “Ochrana duševního vlastnictví je nezbytnou součástí podpory evropských talentů. Pokud funguje ochrana duševního vlastnictví, evropští inženýři jsou motivováni k tomu, aby se nebáli riskovat, byli kreativní a investovali do výzkumu,“ zdůraznil Ellard. 
 
Hlavním přednášejícím panelu technologických standardů byl Robert Kramer, viceprezident organizace CompTIA pro veřejnou politiku. Ve svém příspěvku představil hlavní doporučení asociace CompTIA pro rozvoj evropského softwarového průmyslu. “Naše zjištění ukazují, že rozvoj vede cestou soustředění se na schopnosti lidí, protože právě lidé vytvářejí inovace, na nichž je ICT ekonomika postavena, a zaslouží si tudíž silnou ochranu duševního vlastnictví. Podpora standardů je v tomto odvětví, kde je poptávka spotřebitelů/uživatelů impulsem pro další rozvoj těchto standardů, rovněž velmi důležitá. Toto odvětví, které zahrnuje výrobce komerčního software, software z otevřených zdrojů, i výrobce obou dvou zmíněných forem, má dnes úspěch díky silné ochraně duševního vlastnictví, kompetitivnímu a flexibilnímu přístupu k vývoji standardů a stálému dostatku schopných odborníků,“ řekl Robert Kramer.
 
Pavel Trantina, ředitel Odboru pro záležitosti EU na MŠMT, byl hlavním řečníkem panelu na téma e-skills. Představil hlavní body Zprávy EK o e-skills a český program celoživotního vzdělávání, který by měl zaručit pracovní sílu zběhlou v e-skills.
 
V panelových diskuzích vystupovali experti z české veřejné správy, např. z Úřadu průmyslového vlastnictví, dále pak zástupci českého průmyslu (Gordic, e-FRACTAL, Unicorn College, Microsoft ČR) a mezinárodní experti.
 
Evropská inovační fóra upozorňují na místní, celostátní a evropské inovační politiky v oblastech klíčových pro IT průmysl. Tato fóra dávají zástupcům IT průmyslu, regulátorům a médiím příležitost diskutovat o reálných inovativních řešeních pro evropský IT sektor.
 
Pražské inovační fórum navazuje na úspěšná Fóra pořádaná od roku 2005 ve Varšavě, Kodani, Berlíně, Lisabonu, JAR, Lublani a Tallinnu.

Komentáře