Případ SAP byl vyřešen mimo správní řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uzavřel šetření se společností SAP ČR. Správní řízení nebylo zahájeno, případ byl vyřešen tzv. soutěžní advokacií.

Případ SAP byl vyřešen mimo správní řízení


Úřad zahájil šetření na trhu prodeje softwarových systémů na základě informací z médií, které nasvědčovaly tomu, že uvedená společnost určuje svým obchodním partnerům ceny, za které mají dále prodávat její zboží. Úřad si vyžádal od společnosti SAP kopie smluv a oslovil 19 jejích obchodních partnerů.

V průběhu šetření byla společnost SAP seznámena s tím, která ustanovení smluv uzavíraných s jejími obchodními partnery by mohla být považována za potenciálně protisoutěžní. Úřad konstatoval, že některá ustanovení smluv by mohla být vykládána jako zakázané vertikální dohody, neboť by mohly omezovat partnery při stanovování ceny pro další prodej produktů nakoupených od společnosti SAP a při nabízení produktů konkurujících produktům SAP. V rámci šetření ale nebylo zjištěno, že by předmětná ustanovení obchodní partnery společnosti SAP skutečně omezovala ve smyslu určování prodejních cen zboží a prodeje konkurenčního zboží. Úřad rovněž přihlédl k tomu, že společnost dodržování předmětných ustanovení nekontroluje a jejich případné porušování nesankcionuje a že některá z nich již nejsou ve smlouvách s partnery obsažena.

Dne 11.12.2008 Úřad obdržel sdělení společnosti SAP, že je připravena přijmout kroky k odstranění zjištěných nedostatků. S ohledem na skutečnost, že doposud účinné potenciálně protisoutěžní smlouvy byly vypovězeny a že nový vzor smluv neobsahuje ustanovení, jež by obchodní partnery omezovala ve stanovování cen pro další prodej či v nabízení produktů konkurujících produktům SAP, má Úřad za to, že možný protisoutěžní stav byl zcela odstraněn.

Komentáře