Výsledky jednání řádné valné hromady Telefónica O2

Nejvyšší správní orgán společnosti Telefónica O2 Czech Republic schválil řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2008 sestavenou podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Výsledky jednání řádné valné hromady Telefónica O2


Obě závěrky byly doporučené ke schválení představenstvem společnosti a byly ověřeny auditorskou společností Ernst & Young, která k oběma účetním závěrkám vydala výrok bez výhrad. Z účetních závěrek za rok 2008 vyplývá, že společnost vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 11 628 mil. Kč a čistý nekonsolidovaný zisk ve výši 13 093 mil. Kč.

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu dividendy. Návrh je založen na záměru představenstva nezadržovat přebytečnou hotovost a vyplatit ji akcionářům. Akcionáři schválili výplatu dividend ze zisku za rok 2008 ve výši 13 069 929 tis. Kč a z části nerozděleného zisku minulých let ve výši 3 034 566 tis. Kč, tj. celkem 16 104 495 tis. Kč. To představuje dividendu ve výši 50 Kč na akcii před zdaněním. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy bylo určeno 9. září 2009, dividenda bude splatná 7. října 2009. Představenstvo společnosti očekává, že pokračující silná tvorba hotovostních toků v roce 2009 umožní společnosti financovat výplatu dividendy z vlastních zdrojů.

Valná hromada dále schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena představenstvem. Hlavní změna spočívá ve zřízení výboru pro audit jako samostatného orgánu společnosti s posílenou působností v záležitostech týkajících se statutárního auditu, sestavování a ověřování finančních výkazů a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému společnosti. Tím společnost dopředně reaguje na probíhající transpozici evropské směrnice č. 2006/43/ES, týkající se povinného auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek do českého právního rámce.

Valná hromada rozhodla o změně pravidel pro odměňování členů dozorčí rady a pro poskytování nenárokových plnění členům dozorčí rady tak, že stávající znění těchto pravidel bude nahrazeno změněným zněním.

Valná hromada potvrdila volbou Eduarda Andrese Julia Zaplanu Hernández-Sora ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 24. července 2008 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Petra Zatloukala. Dále valná hromada potvrdila volbou Enrique Used Aznara ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 24. února 2009 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Viveka Deva. Valná hromada rovněž potvrdila volbou Anselma Enriguez Linarese ve funkci člena dozorčí rady, do níž byl kooptován dne 24. července 2008 a obsadil volné místo v dozorčí radě uvolněné po odstoupení Andrewa Harleye.

Do funkce člena výboru pro audit byli valnou hromadou zvoleni Alfonso Alonso Durán, Ángel Vilá Boix, Jaime Smith Basterra, Pavel Herštík, Maria Pilar López Álvarez a Enrique Used Aznar.

Valná hromada schválila pravidla odměňování a pravidla pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit ve znění navrženém představenstvem společnosti. Valná hromada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a nově zvolenými členy výboru.

 

Komentáře