Business Continuity Management a aplikovaná metodika

S pojmem Business Continuity Management (BCM) se můžeme setkat převážně ve spojení s aktuálními událostmi, jako jsou například povodně nebo havárie, ale také například ve vztahu k požadavkům vyplývajícím z legislativy nebo oborových norem. Vnímání tohoto pojmu, nebo ještě lépe jeho uvádění v život, se však liší organizaci od organizace a souvisí zejména s porozuměním potenciálnímu BCM projektu a jeho přínosům.

Business Continuity Management a aplikovaná metodika


S pojmem Business Continuity Management (BCM) se můžeme setkat převážně ve spojení s aktuálními událostmi, jako jsou například povodně nebo havárie, ale také například ve vztahu k požadavkům vyplývajícím z legislativy nebo oborových norem. Vnímání tohoto pojmu, nebo ještě lépe jeho uvádění v život, se však liší organizaci od organizace a souvisí zejména s porozuměním potenciálnímu BCM projektu a jeho přínosům.

Definice říká, že BCM je manažerská disciplína, která se zaměřuje na identifikaci potenciálních dopadů, jež organizaci po havárii hrozí, a která vytváří rámec pro zajištění určité míry odolnosti a schopnosti reagovat na neočekávané události, a tím chránit nejen klíčové procesy organizace, ale i její globální zájmy, jakými může být třeba hodnota akcií na trhu.

Zmíněný rámec může být vztáhnut na všechny procesy a oblasti v organizaci, nebo jen na ty naprosto klíčové, jako jsou například informační technologie. Mezi hlavní motivační faktory pro realizaci BCM projektu může patřit zajištění:

  • bezpečnosti personálu, interní komunikace
  • obnovy kritických obchodních procesů a funkcí
  • souladu se smluvními závazky
  • smysluplného řízení rizik
  • důvěry klientů a dobrého jména společnosti na trhu

V úvahu můžeme brát neočekávané události různé povahy a rozsahu, členěné na skutečné havárie s devastujícím účinkem v dané lokalitě, události střední závažnosti, jako může být například požár, nebo krátkodobé výpadky způsobené selháním některého prvku v technologickém či organizačním řetězci. Konkrétní projekt BCM pak může obsahovat následující fáze:

1. Zahájení projektu – zahrnuje vyjádření a vůli managementu pro realizaci projektu, stanovuje strukturu projektu, způsob jeho vedení a kontroly klíčových parametrů.

2. Analýza a strategie – první úlohou projektového týmu je provést analýzu dopadů havárie na procesy, následovanou identifikací a hodnocením rizik. Výstupem je dokumentace kritických procesů, zdrojů a jejich závislostí. Na základě analýzy je stanovena celková strategie a možnosti obnovy klíčových zdrojů a procesů.

3. Implementace – pro případ havárie je stanovena „stínová“ organizační struktura, jejímž účelem je efektivní rozhodování a eskalace případných problémů. Výstupem této fáze je mimo jiné eliminace nedostatků v organizaci či její infrastruktuře v souvislosti s potenciálními riziky.

4. Plánování – tvorba plánů pro havarijní situace je jedním z nejdůležitějších úkolů definovaných v rámci BCM. Základním účelem je definice postupů odpovídajících nejdůležitějším činnostem aktivovaným v průběhu nebo po havárii.

5. Testování strategie – definuje hloubku a způsob jednotlivých testů, jejich časový sled a návaznosti.

6. Výchozí test – než můžeme výsledky BCM projektu přenést do každodenního provozu, je potřeba provést výchozí test. Jeho rozsah je určen předchozími fázemi. Klíčovým výstupem je také analýza tohoto testu a jeho úspěšnosti.

7. Operativní řízení – i po ukončení projektu je potřeba udržovat jeho stěžejní výstupy aktuální a v souladu s měnícími se požadavky a riziky.

Zvláštní kapitolou v oblasti BCM je havarijní plánování ve vztahu k informačním technologiím jako kritickému zdroji v organizaci. Toto plánování je nazýváno IT Service Continuity Management nebo také Disaster Recovery Planning. Jsou zde kombinovány technologické možnosti zajištění obnovy hardwaru a softwaru, ale také některé prvky z výše uvedené metodiky. Ukazatele typu Recovery Time Objektive (RTO) nebo Recovery Point Objektive (RPO) nám pomáhají definovat skutečné požadavky na zajištění chodu našich systémů a navrhovat těmto požadavkům odpovídající řešení. Očekávaným výstupem je předem definovaná priorita obnovy jednotlivých funkcí a komponent IT, kritická cesta pro jejich obnovu včetně délky trvání jednotlivých kroků.

Flexibilita v projektu BCM, případně ITSCM, nám umožní soustředit se na vybrané zájmové oblasti, a ty zpracovat do patřičné hloubky. Kromě metodiky můžeme využít podpůrné softwarové nástroje a služby konzultantů odborných firem, a kýžené ovoce tak získat s menším úsilím i nižšími náklady.

Autor pracuje jako vedoucí divize řešení pro kritické aplikace ve firmě Storyflex.

Foto: Siemens
Komentáře