Capgemini přináší 14. vydání zprávy o světovém bohatství

Populace osob s minimálním majetkem milion amerických dolarů dosáhla stabilizace i přes ekonomickou krizi. Vyplývá to ze 14. vydání zprávy World Wealth Report, kterou připravila společnost Capgemini ve spolupráci s Merrill Lynch Global Wealth Management.

Capgemini přináší 14. vydání zprávy o světovém bohatství


Celkové jmění této populace vzrostlo o 18,9 % na 39 biliónů USD. Majetek lidí, jejichž minimální jmění dosáhlo v roce 2009 více než 30 milionů amerických dolarů, vzrostl meziročně o 21,5 %. Tato čísla vypovídají o oživení trhů, které kompenzuje ztráty roku 2008 a vracejí úroveň roku 2007.

“Několik posledních let bylo klíčových pro investory. Zatímco v roce 2008 majetek populace bohatých lidí poklesl, o rok později jsme byli svědky zřetelného oživení, které v některých oblastech dosáhlo úrovně roku 2007,” říká Sallie Krawcheck, President, Global Wealth & Investment Management, Bank of America.

„Z celkových 10-ti zemí s nejvyšším růstem počtu osob s vysokým jměním v roce 2009 jich 8 patřilo do asijského regionu, což jen potvrzuje budoucnost tohoto regionu.” říká Jiří Briford, Head of Financial Services, Capgemini.

Zatímco globální ekonomické oživení v populaci bohatých lidí je silnější v rozvojových zemích, nejvyšší koncentrace těchto osob a majetku je v USA, Japonsku a Německu. Dohromady tato oblast dosáhla v roce 2009 53,5 % z celkového počtu nejbohatších lidí. Ve srovnání s rokem 2008 tak došlo k mírnému poklesu z původního 54 % zastoupení. Severní Amerika tak i nadále zůstává místem nejvyšší koncentrace velmi bohatých lidí s 3,1 miliony, což představuje 31 % z celkového celosvětového počtu všech bohatých.

Co se týká počtu movitých lidí v zemích visegrádské čtyřky, pak žebříček vede Česká republika, ačkoli jako jediná v tomto regionu zaznamenala v roce 2009 pokles počtu bohatých osob o 1,7 %. Situace v Polsku a Maďarsku byla v souladu s globálním vývojem a to především díky růstu trhové kapitalizace, v Polsku potom ještě umocněná mírným vzrůstem HDP. Konkrétně tak Maďarsko zaznamenalo nárůst počtu osob s majetkem vyšším než jeden milión dolarů o 15,4 % a Polsko 13,8 %.

Populace bohatých lidí v asijském regionu – těžké časy v roce 2008, oživení roku 2009

Po 14,2 % pádu v roce 2008, kdy počet lidí v populaci bohatých lidí asijského regionu dosáhl 2,4 miliónů, došlo v roce 2009 k oživení a počet těchto lidí vzrostl na 3 miliony. Majetek asijských dolarových milionářů vzrostl o 30,9 % na úroveň 9,7 bilionů dolarů, což více než vykompenzovalo ztráty roku 2008 a překonalo výši 9,5 bilionů dolarů, což představuje výši majetku populace bohatých osob v Evropě. Posun v žebříčku byl způsoben významnými zisky bohatých osob v Evropě, které však nedosáhly výše asijského regionu. Tyto skutečnosti hovoří o pokračujícím silném růstu obou ekonomik. Hong Kong a Indie zastávají vedoucí postavení v asijském regionu po výrazném propadu v roce 2008.

Asie a BRIC země - motory ekonomického růstu

BRIC země se zřejmě stanou v následujících letech motory ekonomického růstu populace bohatých lidí. V asijském regionu si vedoucí pozici udrží Čína a Indie, kde dojde k nárůstu počtu bohatých osob. Růst počtu bohatých lidí v Asii tak bude zřejmě nejrychlejší na světě. V Latinské Americe pak vedoucí příčku představuje Brazílie. V Rusku se očekává projevení silné pozice díky bohatým zdrojům.

Bohatí lidé se budou vracet na cílové trhy roku 2009

Investoři z řad bohatých lidí upřednostňovali předvídatelné výnosy a finanční toky, o čemž svědčí alokace do instrumentů s pevným výnosem z 29 % na 31 %. Hodnota aktiv vzrostla z původních 25 % na 29 %. Hotovostní aktiva mírně poklesla. Movití lidé v oblastech Latinské Ameriky a Japonska projevovali opět nejvíce konzervativní přístup v investičním chování. Podíl investic do hotovostních aktiv a instrumentů s pevným příjmem představoval v každém z obou regionů 52 %.

Investice do nemovitostí v roce 2009 získaly opět oblíbenosti, o čemž hovoří preference investic movitých lidí do hmotných aktiv při využívání výhodných cenových nabídek pramenících v poklesu cen nemovitostí. Z celkového počtu nemovitých aktiv podíl rezidenčních nemovitostí vzrostl na 48 % z původních 45 %. Aktiva představovaná komerčními nemovitostmi pak mírně klesla z 28 % na 27 %. Tento úbytek byl způsoben poklesem příjmů z pronájmů, snížené poptávce a zvýšené nabídce.

Variabilita v geografickém rozložení aktiv

Geografická distribuce majetku movitých lidí se v roce 2009 posunula v souladu s požadavky na vyšší výnosy a geografickou diverzifikaci portfolia. Celkově movití investoři, kromě regionu Latinská Amerika, investovali více v zahraničí. Tento trend mohl zapříčinit růst investic movitých lidí směrem k rozvíjejícím se trhům  a regionům, u nichž se očekává v následujících letech nejvyšší růst. Daný vývoj přerušil období investování v domovských regionech, což bylo typické pro období krize.

Do roku 2011 se očekává další pokles investic movitých osob v rámci domovských regionů a naopak nárůst investic v regionech, kde se očekává obrovský růst. Movití lidé ze Severní Ameriky a Evropy budou zvyšovat podíl svých investic v asijské oblasti s cílem získání vyšší výnosnosti. Movití investoři v Evropě pravděpodobně zvýší svůj objem aktiv v Severní Americe za účelem stabilizace svého portfolia.

“Tato zjištění týkající se rozložení aktiv svědčí o tom, že i přes oživení a růst trhu, je důvěra osob s vysokým jměním narušena finanční krizí. Zaznamenali jsme tak vyvážený přístup k investování a vztah k riziku, preferenci spolehlivých a konzistentních výnosů,” říká Sallie Krawcheck, President, Global Wealth & Investment Management, Bank of America. “Pokud chce vedení investičních firem nabídnout ty nejlepší možnosti pro obezřetné investování, musí jasně identifikovat rysy a faktory v chování při poskytování odborných a nezávislých doporučení pro dlouhodobé efektivní řízení portfolia a rizik.”

Komentáře