Capgemini zveřejnila finanční výsledky za první pololetí roku 2009

Společnost Capgemini dne 29. července 2009 svolala představenstvo společnosti Capgemini S.A., které pod předsednictvím Serge Kampfa odsouhlasilo konsolidované finanční výkazy Capgemini Group za první pololetí roku 2009.

Capgemini zveřejnila finanční výsledky za první pololetí roku 2009


Hlavní finanční ukazatele za toto časové období jsou shrnuty v těchto číslech:

 

(v milionech EUR)

První pololetí 2008

První pololetí 2009

Tržby

4,374

4,376

Provozní marže [1]

332

287

jako % z tržeb

7.6 %

6.6 %

Provozní zisk [2]

288

167

Zisk za období

231

78

Čistá hotovost a její ekvivalenty ke 30. červnu 2009

533

576

 

[1] Provozní marže je pro skupinu  Cagemini klíčovým ukazatelem výkonnosti; je definována jako rozdíl mezi tržbami a provozními náklady, které se rovnají nákladům za poskytnuté služby (nutné náklady na realizaci projektů), a mezi prodejem a všeobecnými a administrativními náklady.


[2] Provozní zisk zahrnuje výdaje spojené s majetkovými podíly a akciemi poskytnutými spolehlivým zaměstnancům, jednorázové příjmy a výdaje, zejména ztráta dobrého jména podniku, kapitálové zisky a ztráty z likvidací, restrukturalizační náklady, náklady začleňovaných společností získaných skupinou a efekt omezování a dohod týkajících se plánů důchodových benefitů.

 

Skupina Capgemini vykázala za první pololetí roku 2009 konsolidované příjmy ve výši 4,376 mil. EUR, což je prakticky stejný výsledek jako v prvním pololetí roku 2008. Na bázi meziročního porovnávání (při konstantní struktuře skupiny Capgemini a konstantních měnových kurzech) byly příjmy lehce zatíženy 2,2% poklesem v souladu s prognózami. Díky silnému nárůstu prodeje a diverzifikovanému obchodnímu portfoliu prokázala skupina svou odolnost i v náročném ekonomickém prostředí.

 

Objednávky dosáhly v prvním pololetí výše 4,433 mil. EUR a opět zrcadlí výsledky skupiny za stejné období předcházejícího roku 2008 (4,497 mil. EUR). V oblasti outsourcingu narostly o 35 %, ovšem snížily se v průměru o 12 % v ostatních třech oblastech aktivit skupiny (konzultační, technologické a lokální profesionální služby), které jsou citlivější na změny v ekonomickém prostředí. Nicméně trend ukazatele book-to-bill (objem nových objednávek / uskutečněné objednávky) v těchto oblastech vykazoval koeficient 1,07.

Provozní marže činila 6,6 % z tržeb, což znamená pokles o jedno procento oproti stejnému časovému období v minulém roce. Pád provozního zisku byl strmější. Snížil se na 167 milionů EUR v důsledku restrukturalizace nákladů vzniklých při adaptaci skupiny na změny ekonomického prostředí.

Prudký pokles míry krátkodobých úroků snížil návratnost hotovostních investic. Čisté finanční výdaje činily 39 mil. EUR, což představovalo 160% nárůst oproti prvnímu pololetí roku 2008. Výdaje na daň z příjmu narostly přesně o 19 % na výsledných 50 mil. EUR. To mělo výrazný dopad na zisk v daném období. Ten klesl na 78 milionů EUR.

Čistá hotovost a její ekvivalenty se meziročně zvýšily o 43 milionů EUR (576 milionů EUR proti 533 milionům EUR k 30. červnu 2008).  K 31. prosinci 2008 byly přitom vyčísleny na 774 mil. EUR. Přirozeně klesly díky výplatě dividendy 1 EUR na akcii, což celkem představuje 143 milionů EUR, schválené 30. dubna na schůzi akcionářů. Finanční soudržnost skupiny byla posílena novými konvertibilními (směnnými) cennými papíry („OCEANE"). Vzhledem k předčasně refinancovaným cenným papírům OCEANE se prodlužuje splatnost zadluženosti skupiny k 1. lednu 2010.

Během prvního pololetí 2009 se objevily známky relativní stabilizace v některých regionech. V několika případech dokonce signály naznačují nadcházející zvýšení poptávky. Nicméně skupina předpokládá, že v následujících šesti měsících bude jediným, relativně stabilním obchodním artiklem outsourcing. Ostatní obchodní aktivity by měly i nadále vykazovat pokles tržeb a to v porovnání s růstem tržeb v loňském roce. Celkově by měly tržby skupiny za druhé pololetí vykazovat pokles mezi 4 %
a 6 %  oproti předchozímu roku (při konstantní struktuře skupiny Capgemini a konstantních měnových kurzech), za celý rok potom pokles mezi 3 % a 4 %. Zvýšená kontrola nákladů by nicméně měla dovolit skupině dosáhnout 7 % provozní marže z tržeb.

Komentáře