ČTÚ: doplňkové telekomunikační služby jsou poskytovány v odpovídající kvalitě

Český telekomunikační úřad zveřejnil zprávu, která shrnuje výsledky monitorování komerčního poskytování těch dílčích služeb, které nebyly v roce 2011 zařazeny jako povinná součást poskytování univerzální služby.

ČTÚ: doplňkové telekomunikační služby jsou poskytovány v odpovídající kvalitě


Univerzální služba má za cíl zajistit pro koncové uživatele dostupnost vybraných veřejně dostupných služeb na celém území České republiky ve stanovené kvalitě tak, aby byly uspokojeny jejich přiměřené potřeby. Průběžně probíhající monitorování úrovně komerčního poskytování neuložených služeb pak zjišťuje, zda se tak děje v požadované kvalitě a za dostupnou cenu. V případě, že by tomu tak nebylo, má ČTÚ právo uložit povinnost poskytovat je v rámci univerzální služby.

V rámci monitoringu byla hodnocena dostupnost těchto dílčích služeb:

•    Připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě.
•   Pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům.
•    Informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele.
•    Doplňkové služby ke službám připojení a přístup, kterými jsou
•    Postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele,
•    bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka,
•    bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele.

ČTÚ na základě výsledků monitoringu konstatuje, že výše uvedené služby byly v roce 2011 komerčně poskytovány v odpovídající kvalitě a že odpovídajícím způsobem uspokojovaly  potřeby koncových uživatelů na celém území České republiky. Neshledal proto žádný důvod, aby u kterékoliv z nich uložil povinnost poskytovat ji v rámci univerzální služby.

Novelou zákona o elektronických komunikacích došlo od roku 2012 v oblasti vymezení univerzální služby k několika úpravám. Bylo rozšířeno vymezení dílčí služby „Bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka“ o bezplatné zamezení odesílání prémiových textových nebo multimediálních zpráv (nebo, je-li to technicky proveditelné,  bezplatné zamezení přístupu k podobným službám se zvýšenou cenou) a o požadavek na bezplatné zamezení volání na určené druhy čísel.

Stejnou novelou byly rovněž nově vymezeny dvě další doplňkové služby:

•    Poskytování informací na žádost účastníka o nižších cenách nebo výhodnějších cenových plánech a podmínkách, za nichž jsou uplatňovány, jsou-li tyto informace dostupné.
•    Kontrola výdajů účastníka spojených s využíváním veřejně dostupné telefonní služby, včetně bezplatného upozornění spotřebitele v případě neobvyklého nebo nadměrně zvýšeného využívání této služby.

Poskytování služeb odpovídajících nově definovaným doplňkovým službám bude ČTÚ monitorovat v tomto roce. Po vyhodnocení jejich dostupnosti posoudí, zda bude nutné příslušné povinnosti uložit, či zda komerční poskytování těchto služeb odpovídá požadavkům univerzální služby.


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře