ČTÚ zveřejnil vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů

Český telekomunikační úřad zveřejnil na svých webových stránkách podrobné vypořádání připomínek z veřejné konzultace podmínek aukce kmitočtů digitální dividendy.

ČTÚ zveřejnil vypořádání připomínek k aukci volných kmitočtů


Vypořádání připomínek již dříve projednala Rada ČTÚ. Informaci o výsledcích veřejné konzultace a návrhu finálních podmínek aukce pak vzala včera na vědomí i vláda České republiky. Na přípravě vypořádání připomínek ČTÚ spolupracoval s poradcem a návrh vypořádání podrobil i dalším právním a regulačním oponentním posouzením.

Připomínky k podmínkám aukce podalo celkem dvacet devět subjektů, mezi nimi občané a občanské iniciativy, poslanci, profesní sdružení, mobilní operátoři působící na českém trhu, provozovatelé televizního vysílání či subjekty, které vyjádřily zájem o vstup na trh. Uplatněné připomínky se týkaly zejména podmínek pro vstup nového zájemce na trh, struktury nabídky kmitočtů a jejich vyvolávacích cen, rozvojových kritérií, harmonogramu aukce a rovněž problematiky potřebné ochrany současných sítí zemského digitálního televizního vysílání.

ČTÚ při vypořádání vycházel z usnesení vlády č. 78/20211 a z deklarovaných cílů aukce, mezi něž především patří rozvoj nových služeb mobilního vysokorychlostního broadbandu, zajištění efektivního využívání přidělených kmitočtů a podpora hospodářské soutěže. Proto odmítl jako nedůvodné návrhy na odložení aukce, které by ve svém důsledku znamenalo pozdější dostupnost nových služeb, znejistění investorů a nevyužívání cenných pásem volných kmitočtů.

Při přípravě finální podoby podmínek pro rozvoj nového trhu vysokorychlostního mobilního broadbandu ĆTÚ respektoval zákonné požadavky na proporcionální a nediskriminační přístup a zvažoval rovněž možná rizika právního napadení procesu aukce. Rozhodl se nevyhovět návrhům na přímé vyčlenění části pásma 800 MHz pro nové zájemce. Pro zvýšení podpory nových zájemců o vstup na trh však prodloužil platnost závazku poskytování národního roamingu v sítích 4G na celkovou dobu platnosti přídělu kmitočtů a až na 10 let pro služby 2G a 3G. S ohledem na srovnatelný charakter pásem 800/900 MHz rovněž nově stanovil společný spektrální limit v souhrnu pro tato pásma na 2 x 22,5 MHz. V zájmu zvýšení podpory konkurence ČTÚ rovněž ve finální podobě vypořádání konzultace zohlednil i doporučení vlády zvýšit rozsah spektra vymezeného v pásmu 1800 MHz pro nového hráče nově na 2 x 15,6 MHz.

Vyhověl dále návrhům na zmírnění některých požadavků na výstavbu sítí a prodloužil termíny pro zahájení využívání přidělených kmitočtů i termínů pro dosažení konečného pokrytí. A to tak, aby nebyl ohrožen deklarovaný záměr rychlého pokrytí venkovských oblastí. Vzhledem k současné ekonomické situaci a pro podporu zájmu o vstupu do aukce snížil vyvolávací ceny včetně ceny u vyhrazeného bloku v 1800 MHz. Souhrn vyvolávacích cen tak nově činí přibližně 7,4 mld. Kč. ČTÚ dále vyhověl řadě dílčích procedurálních a technických připomínek.

ČTÚ zahájí výběrové řízení (aukci) závěru příštího týdne. Dokumentace a podmínky aukce budou současně zveřejněny na elektronické úřední desce ČTÚ a v Telekomunikačním věstníku.


Úvodní foto: © lichtmeister - Fotolia.com
Komentáře