Důležitost standardu Basel III a DPI řešení

V uplynulých třech letech se strhla bouřlivá debata o příčinách finanční krize - politici, bankéři, regulační orgány a další subjekty na sebe vzájemně svalovaly a stále svalují vinu.

Důležitost standardu Basel III a DPI řešení


V uplynulých třech letech se strhla bouřlivá debata o příčinách finanční krize - politici, bankéři, regulační orgány a další subjekty na sebe vzájemně svalovaly a stále svalují vinu. Nicméně přes všech povyk je jasné, že jde hlavně o to poučit se z minulých chyb, aby se už neopakovaly. Ve světě globálních financí hrají informační sítě zásadní roli a v budoucnu půjde o to je využívat efektivněji pro větší stabilitu a minimalizaci rizik. Prakticky každý aspekt globální ekonomiky dnes závisí na toku elektronicky zachycených či přenášených dat přes sítě pomocí IP protokolu, prostřednictvím datových paketů obsahujících detaily o každé finanční transakci.

Proces IP konvergence směřuje k virtuálnímu, jednolitému a bezdrátovému IP přenosu dat, který nabízí nové možnosti jak vyřešit některé ze současných velkých problémů. Inovace se v současné informační ekonomice stávají stále rychlejší a s tím se rozvíjí i analýza datových paketů mimo jiné i pro hledání nových tržních příležitostí a sledování trhu.

Deep packet inspection (DPI)

Jednu z metod „paketové inteligence" je DPI (Deep Packet Inspection), která umožňuje použití zařízení pro monitorování paketů, které není umístěné na jednom z koncových bodů komunikace. DPI lze použít například pro nastavení priority informací a další oblasti zahrnují sledování toho, zda subjekty plní zákonné požadavky, respektive pro policejního vyšetřování. Jakmile jsou pakety zachyceny a uloženy, může být pro jejich automatickou analýzu využito technologií pro inspekci paketů (PIT - Packet Inspection Technology). Taková analýza plní výše zmíněné požadavky včetně specifikací na různé privátní normy.

Nepřímé důkazy nestačí

Než krize v roce 2008 naplno vypukla, neunikly některým vnímavějším pozorovatelům četné varovné signály. Mnoho z nich bylo nenápadných, špatně identifikovatelných, zdánlivě nepropojených a nesouvisejících, právě tato jejich rozkouskovanost a neschopnost většiny analytiků je spojit vedla k potížím. Několik málo jedinců bylo přesto schopných si varovné signály správně poskládat a ti následně varovali před nebezpečím ekonomické katastrofy. Mezi nimi byl například Nouriel Roubini, profesor ekonomie a poradce vlády USA, který upozornil na možnost krize a ukázal i na její příčiny, a to tři roky před samotnou katastrofou. Předpovědi profesora Roubiniho byly sice dostatečně strašidelné, nicméně přesto, nebo právě proto, byl hlavními ekonomy ignorovány, dokonce se mu začalo říkat „Dr. Doom" (doktor Zkáza). Jeho porozumění problému se zakládalo na pečlivém pozorování, korelaci dat, syntéze a analýze informací a samozřejmě na pořádné dávce zdravého rozumu. Naneštěstí další odborníci, včetně zodpovědných činitelů, nebyli schopní pochopit makroekonomickou situaci, ani je to vlastně nezajímalo, mnozí z nich byli dokonce přímo zainteresovaní na tom, aby ono šílené letadlo ještě nějakou dobu letělo. Je však možné, že pokud by existoval způsob jako snadno automaticky sbírat empirická data a přetvářet je do několika srozumitelných údajů, šlo by zodpovědné osoby spíše přesvědčit.

Basel III a dále - Audity a vyšetřování

Americká komise pro vyšetřování finanční krize (US Financial Crisis Inquiry Commission - FCIC) nedávno zveřejnila konečnou verzi zprávy zdůvodňující, proč musela americká vláda napumpovat do ekonomiky bilióny dolarů. Zpráva zmiňuje rozsáhlé selhání regulace, zásadní chyby v řízení společností, přílišné zadlužování, morální hazard, nedostatek základní ekonomické morálky, zákonodárce nepřipravené cokoli řešit atd. Samozřejmě tyto příčiny nejsou specifikem jen americké ekonomiky, stojí obecně za problémy globálního finančního systému.

Jako východisko jsou, i přes četné protesty, zaváděna nová kontrolní opatření jako bankovní regulační standardy Basel III pro kapitálovou přiměřenost a likviditu - přijaty byly na listopadové schůze států skupiny G20 v roce 2010. Basel III cílí jak makroekonomické, tak mikroekonomické rizikové faktory (prostřednictvím jednotlivých bank). Jedním z klíčových mikroekonomických opatření je posílení požadavků na interní proces hodnocení kapitálové přiměřenosti (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP), který pověřuje všechny banky, aby na nejvyšší úrovni prováděly sebehodnocení solventnosti. A nakonec jak sebehodnocení, tak interní ICAAP audity by pak měly být důsledně kontrolovány bankovními regulačními orgány.

Personální bankovní CSI

Objem elektronického datového provozu spojený s normálním fungováním jakékoli banky zdaleka přesahuje možnosti možnosti ruční kontroly. DPI řešení jsou schopná pro další analýzu ukládat terabajty zachycených paketů a to na různých sítích, klasicky jde o full-duplex topologie včetně WAN, LAN, optických kanálů, bezdrátových sítí i 10 Gigabit (10 GbE).

DPI funguje na pozadí normálního bankovního provozu, dlouhodobě zachytává pakety a zprostředkovává je k analýze, čímž bankám nabízí něco na způsob letecké černé skříňky. Díky tomu lze zpětně zrekonstruovat síťový provoz - e-maily, navštívené webové stránky, zprávy IM klientů i VoIP hovory, což může sloužit například k vyšetřování porušení politik, zákonů či předpisů. Takovými předpisy mohou být i zmíněné ICAAP, ale obnova dat může být užitečná i v případě rozsáhlé ztráty dat.

Finanční krize možná nebude vyřešena díky DPI aplikacím, nicméně může alespoň přispět k jejímu dalšímu odvrácení.

Jedná se o přepis přednášky Kobiho Korsaha, EMEA, ředitele marketingu service assurance produktů v regionu EMEA společnosti CA Technologies.

Komentáře