Ericsson oznamuje hospodářský výsledek za první čtvrtletí 2010

„Objem prodeje skupiny Ericsson se v tomto čtvrtletí meziročně snížil o 9 % – došlo ke snížení objemu prodeje v divizi Sítě, v divizi Globální služby prodeje rostly," uvádí Hans Vestberg, prezident a generální ředitel společnosti Ericsson.

Ericsson oznamuje hospodářský výsledek  za první čtvrtletí 2010


První čtvrtletí

Čtvrté čtvrtletí

Miliard švédských korun

2010

2009

Změna

2009

Změna

Čistý objem prodeje

45,1

49,6

-9%

58,3

-23%

Hrubá marže

39%

36%

-

35%

-

Marže EBITA bez spol. podniků1)

13%

12%

-

15%

-

Provozní příjem bez spol. podniků

4,5

4,7

-4%

7,5

-39%

Provozní marže bez spol. podniků

10%

10%

-

13%

-

Podíl Ericssonu na zisku spol. podniků

-0,3

-2,2

-

-0,4

-

Příjem očištěný o finanční položky

4,1

3,3

23%

6,7

-38%

Čistý příjem

1,3

1,8

-30%

0,7

76%

Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách

0,39

0,54

-

0,1

-

Upravený tok hotovosti2)

3

-1,7

-

13,6

-

Tok hotovosti z provozní činnosti

2,3

-2,9

-

12,5

-

Výdaje na restrukturalizaci bez spol. podniků

2,2

0,7

-

4,2

Veškeré údaje, bez zisku na akcii, čistého příjmu a toku hotovosti z provozní činnosti, bez výdajů na restrukturalizaci.

1) EBITA – zisk před úroky, zdaněním, amortizací a odpisy pořízeného nehmotného majetku.

2) Tok hotovosti z provozní činnosti bez vynaložených výdajů na restrukturalizaci vyplácených v hotovosti. Náklady vyplacené v hotovosti v tomto čtvrtletí činily 0,7 (1,2) miliardy švédských korun. Ve čtvrtém čtvrtletí činily výdaje vyplacené v hotovosti 1,1 miliardy švédských korun.

 


Objem prodeje se v tomto čtvrtletí meziročně snížil o 9 %, sekvenční pokles činil 23 %. Objem prodeje u srovnatelných obchodních jednotek, po započítání vlivu směnného kurzu a hedgingu, meziročně poklesl o 16 %. Skutečný dopad vlivu směnného kurzu a hedgingu byl omezený. I v tomto čtvrtletí operátoři v řadě rozvíjejících se trhů investovali jen s velkou opatrností; tato skutečnost se promítla do objemu prodeje, zejména divize Sítě. Tento výsledek byl částečně kompenzován pokračujícím příznivým objemem prodeje služeb.

Hrubá marže, bez započtení restrukturalizace, se díky úsporám a produktovému mixu meziročně zvýšila na 39 % (36 %). Ze stejných důvodů hrubá marže sekvenčně vzrostla z hodnoty 35 %.

Provozní výdaje se snížily na 13,1 (13,6) miliardy švédských korun, bez započtení výdajů na restrukturalizaci. Tento údaj zahrnuje provozní náklady firem zabývajících se technologií CDMA, které naše společnost získala. Meziroční pokles je hlavně způsoben činností zaměřenou na snižování nákladů. Ostatní příjmy a výdaje z provozní činnosti v tomto čtvrtletí činily 0,3 (0,3) miliardy švédských korun.

Příjmy z provozní činnosti, bez započtení společných podniků a výdajů na restrukturalizaci, činily 4,5 (4,7) miliardy švédských korun, včetně přínosů z firem zabývajících se technologií CDMA, které naše společnost získala. Provozní marže si v tomto čtvrtletí udržela stabilní hodnotu 10 % (10 %) i přes meziroční pokles objemu prodeje, sekvenčně však poklesla v důsledku nižšího objemu sezónního prodeje.

Podíl Ericssonu na zisku společných podniků před zdaněním činil -0,3 (-2,2) miliardy švédských korun, bez započtení výdajů na restrukturalizaci, ve srovnání s hodnotou -0,4 miliardy švédských korun ve čtvrtém čtvrtletí. Společnost Sony Ericsson sekvenčně významně zlepšila objem prodeje a marži díky programům úspor a novým produktům; ztráta dosažená společností ST-Ericsson vzrostla zejména díky nižšímu objemu prodeje a sezónním výkyvům poptávky. Výdaje na restrukturalizaci společných podniků činily v tomto čtvrtletí 0,1 miliardy švédských korun.

Čistá ztráta z finančních operací činila -0,2 (0,8) miliardy švédských korun, zejména díky nízkým úrokovým sazbám a negativním účinkům revalvace měny na finanční aktiva a pasiva.

Čistý zisk činil 1,3 (1,8) miliardy švédských korun, zisk na akcii dosáhl 0,39 (0,54) švédských korun.

Upravený tok hotovosti se v tomto čtvrtletí zlepšil na 3,0 (-1,7) miliardy švédských korun, sekvenčně poklesl ze 13,6 miliard švédských korun. Nicméně hodnota toku hotovosti se meziročně zlepšila díky důrazu na kapitálové úspory. Na toku hotovosti v tomto čtvrtletí se negativně projevil příspěvek zaměstnavatele do penzijních fondů ve výši 0,9 (1,5) miliardy švédských korun.

Komentáře