Evropská komise se radí s českými podniky o snižování administrativní zátěže

Evropská komise se v rámci rozsáhlého projektu zaměřeného na výrazné snížení administrativní zátěže, kterého má být dosaženo v příštích pěti letech, radí s českými podniky, čemu věnovat pozornost nejdříve.

Evropská komise se radí s českými podniky o snižování administrativní zátěže


Evropská komise se v rámci rozsáhlého projektu zaměřeného na výrazné snížení administrativní zátěže, kterého má být dosaženo v příštích pěti letech, radí s českými podniky, čemu věnovat pozornost nejdříve.

Na konferenci, kterou dne 21. dubna 2008 zorganizovala v Praze Komise ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, byl zdůrazněn význam zapojení podniků do procesu snižování administrativní zátěže. „Výsledky konference napomohou při realizaci důležitého úkolu, který je v současné době rozpracován a jehož cílem je snížit množství času a finančních prostředků, které musejí soukromé společnosti vynakládat na dodržování administrativních postupů“ uvedl Manuela Santiago, který na akci zastupoval Evropskou komisi.

Další účastník konference, Zdeněk Zajíček, náměstek Ministra vnitra, vyzvedl důležitost snahy Evropské Komise snížit administrativní zátěž pro Českou republiku a její podnikovou sféru: „Věřím, že vyšší efektivita veřejné správy a veřejných služeb napomůže sociálně-ekonomickému rozvoji v České republice a přispěje ke zvýšení kvality života jejich občanů“. Vladimíř Šiška z Hospodářské komory k tomu doplnil: „Naším strategickým cílem je pomoci při budování příznivého podnikatelského prostředí v České republice. Snižování administrativní zátěže je klíčovým prvkem tohoto procesu“.

Cílem Akčního programu Komise na snižování administrativní zátěže v Evropské unii je dosáhnout do roku 2012 snížení objemu administrativních úkonů, které musejí podniky plnit, o 25 % (např. snížením počtu požadovaných povolení nebo omezením množství statistik, které musejí podniky předkládat úřadům). Komise je přesvědčena, že tohoto záměru lze dosáhnout bez toho, aniž by byly ohroženy cíle související právní úpravy. Podniky se mohou nejlépe vyjádřit ke způsobu, jakým by bylo možné zmírnit jejich administrativní zátěž, neboť právě na ně má přímý dopad. Pražská konference je součástí série akcí, které se v současné době konají po celé Evropské unii.

Konference „Snižování administrativních nákladů podniků“ se v Praze zúčastnilo více než 15 podniků a jejich zástupců. Přítomni byli rovněž důležití představitelé české podnikatelské sféry, mezi jinými členové Hospodářské komory, Svazu chemického průmyslu České republiky a Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Hlavním záměrem akce bylo informovat české podniky a další zainteresované subjekty o již probíhajících aktivitách Evropské komise a České republiky souvisejících s omezováním administrativních úkonů a rovněž shromáždit návrhy týkající se dalších možných činností. Mezi podněty, které na konferenci zazněly, bylo zjednodušení struktury některých informačních povinností malých a středních podniků, snížení počtu subjektů, na které se informační povinnosti vztahují, či snížení frekvence plnění těchto povinností.

Martin Buranský, partner oddělení Consulting společnosti Deloitte uvedl, že informační povinnosti by měly být vyhodnocovány podle velikosti společnosti a možného dopadu na zainteresované strany. Tato zjištění by měla pomoci při zjednodušování informačních povinností malých a středních podniků.

Komise během konference vyzvala zástupce podnikové sféry, aby se nadále podíleli na projektu snižování administrativních nákladů a vybízeli další podniky k předkládání návrhů a podnětů. Nápady, jak co nejúčinněji snížit administrativní zátěž, je možno zasílat na internetové stránky Komise na adrese http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/form_cz.htm).

Na jaře 2009 předloží Evropská komise Radě zprávu obsahující přehled návrhů a podnětů ke snížení administrativní zátěže v Evropě. Ve zprávě budou rovněž zveřejněny postřehy a nápady shromážděné během pražské konference a dalších podobných akcí pořádaných po celém kontinentě spolu s podněty zaslanými přímo podnikateli na příslušné internetové stránky.

Komentáře