Global CIO Report 2009: Jak využít hodnotu informací

Společnost Capgemini Consulting, globální divize Capgemini Group zaměřená na strategické a transformační konzultace, zveřejnila již čtvrté vydání zprávy Global CIO Report, tentokrát nesoucí podtitul „Jak využít hodnotu informací: Stanete se digitálním vítězem?“.

Global CIO Report 2009:  Jak využít hodnotu informací


Tato studie je výsledkem rozhovorů s více než 500 globálními CIO ze všech odvětví ekonomiky. Studie zdůrazňuje, že jakkoliv byly IT rozpočty společností sníženy v průměru o 15%, CIO vidí současnou ekonomickou situaci také jako příležitost ukázat skutečnou hodnotu IT pro firmy a zároveň jako příležitost k efektivnějšímu využití IT. Čelí však i dalším výzvám, zejména v podobě prudce se rozvíjejících technologických a obchodních modelů jako jsou Cloud Computing a SaaS/IaaS (software jako služba/infrastruktura jako služba).

Další inovační výzvou, před kterou CIO stojí, je řízení životního cyklu informací (Information Lifecycle Management). Budou to totiž oni, kdo bude muset vyvinout nové modely řízení a stát v čele snahy organizací, získat co nejvíce hodnot z firemních informačních zdrojů. Zpráva také rozděluje IT organizace do tří druhů, přičemž v popředí změn budou stát tzv. „Digitální vítězové“, kteří budou mít také největší podíl na inovacích ve svých společnostech.

 

IT rozpočty se zmenšují, ale očekávání rostou

Pokles ekonomik v roce 2009 měl na IT rozpočty firem zásadní dopad: téměř ¾ dotazovaných CIO (70%) v odpovědích potvrdilo jeho snížení a to v průměru o 15%. Více ale překvapí fakt, že CIO dle svých odpovědí krizi využili coby příležitost ukázat skutečný přínos IT pro svoji firmu. 55% z nich uvádí, že dává větší prioritu projektům, které mají větší přínos pro obchod, 34% pak posouvá do popředí projekty, které umožní využít změn, ke kterým na trzích nyní dochází.

Mezi prostředky, které používají pro zmírnění dopadů snížených rozpočtů, uvádějí CIO zejména přehodnocení dodavatelských kontraktů (67%), outsourcingové služby (45%), zrychlení projektů s vysokým přínosem pro business (55%), zvýšení priority projektů s rychlým návratem investic (55%) a reorganizaci IT oddělení (41%).

 

„Digitální vítězové“ jsou poklesem ekonomiky postiženi méně

Tři čtvrtiny dotázaných CIO věří, že jejich společnost vidí úlohu IT jako větší než jen pouhou technologickou službu, jejímž úkolem je především zajišťovat chod technologických částí za co nejnižší cenu. Global CIO Report 2009 rozlišuje tři různé modely fungování IT a to dle úrovně jejich vyspělosti:

-          Technologická služba (24%): IT je řízeno na funkční bázi

-          Servisní středisko (39%): IT služby jsou části balíčku služeb poskytovaných obchodu

-          Obchodní technologie (37%): IT je jedním z klíčových a vůdčích aktiv společnosti

Mezi odvětví, kde je nejrozšířenější model Obchodní technologie, patří především banky, pojišťovny, média a zábava a telekomunikační společnosti. Jak vyplývá z výsledků studie, společnosti které chtějí být „digitálními vítězi“, musí fungovat právě v modelu Obchodní technologie. CIO společností, které tento model přijmou, dokážou mnohem lépe propojit IT s obchodem a tak mnohem snadněji prokazují význam IT pro firmu. Překvapivé není ani to, že jsou mnohem méně postižené důsledky ekonomické recese než společnosti, které dosud zůstávají u modelů Technologická služba a Servisní středisko.

„Společnosti jsou stále častěji nuceny ukazovat skutečný přínos informačních technologií pro svoji činnost. Vzhledem k množství nových technologií a rychlosti, se kterou se objevují stále nové, se jedním z rozhodujících faktorů ukazuje být uvědomění si nutnosti spolupráce IT specialistů na rozvoji nových obchodních modelů“, uvedl Ján Mlynár, konzultant společnosti Capgemini.

 

Industrializace zůstává základem IT, prioritou jsou inovace

Jak vyplývá z odpovědí dotazovaných CIO, industrializace IT je zvládána efektivně. Většina CIO (91%) uvedla, že priority IT projektů vychází z obchodní strategie a ekonomických přínosů, zatímco 93% z nich uvedlo, že funkce IT vychází z indikátorů, díky kterým je možné porozumět požadavkům na dostupnost IT infrastruktury a obchodních aplikací. Kromě toho, 87% respondentů uvedlo, že mají pro IT připravený tříletý strategický plán a 68% má uzavřenou smlouvu o garantované úrovni služeb (SLA) pro každou ze svých IT služeb. Očekává se, že zvýšený důraz na industrializaci IT bude vycházet především z vývoje v oblasti cloud computingu a segmentu software jako služba/infrastruktura jako služba (SaaS/IaaS), které poskytnou nové alternativy k tradičně používaným architekturám a naruší postup „postav si nebo kup“, který CIO tradičně používají.

„Po značných investicích do své industrializace se musí nyní IT v organizacích adaptovat na nové způsoby dodávek služeb, které, pokud jde o náklady a flexibilitu, přináší nové příležitosti, které jsou ale zároveň velkou výzvou z pohledu bezpečnosti, ochrany soukromí, autentizace a SLA,“ uvedl Patrick Ferraris, technology transformation global leader společnosti Capgemini Consulting a koordinátor přípravy Global CIO Report 2009. „Nové způsoby dodávání služeb stanoví také nové standardy v oblasti architektury a nákladů.“

Motorem obchodních inovací se nyní začínají stávat také nové technologie, jako jsou Web 2.0 a sociální sítě. Většina CIO tuto oblast sleduje a vnímá ji jako obchodní příležitost: 57% vnímá potenciál IT být spolu s obchodními inovacemi součástí jednoho integrovaného celku, 48% organizací oblast technologických inovací pravidelně monitoruje a 41% pořádá pravidelná setkání se svými zákazníky s cílem prezentovat nejnovější technologie.

 

Informace coby hlavní zbraň „digitálních vítězů“

Zpráva společnosti Capgemini Consulting přináší pohled na budoucnost fungování IT v korporacích, v níž informace budou centrem dění a základním podpůrným prostředkem při zvyšování konkurenceschopnosti. Oblast řízení životního cyklu informací vnímají CIO jako další velkou výzvu pro své společnosti. Dotazovaní CIO potvrdili to, co naznačuje i akademický výzkum: 80% hodnoty, kterou IT přináší, pramení z používání technologií, zatímco jejich samotné nasazení k tomu připívá pouze z 20%.

Problematika hodnoty informací sice stále zůstává převážně neprobádaným územím, výzkum chování uživatelů se však již stává prioritou. Přestože si mnoho uživatelů uvnitř firem uvědomuje výhody, které přináší rychlý přístup k přesným a relevantním informacím, je stále nutná zásadní změna jejich chování. Studie ukázala, že 40% výkonnosti IT je měřeno pomocí obchodních indikátorů. Většina CIO se ale dívá dále, než jen na hranice svého oddělení a snaží se monitorovat využívání IT v celé organizaci. Patrick Ferrari k tomu dodává: „Firmy se musí na věci podívat ze zcela nové perspektivy. Především CIO by měli stát v čele změn, pokud jde o oblast hodnoty informací. Jejich nezastupitelným úkolem je také úzce spolupracovat s obchodními manažery při hledání odpovědi na otázku, jak nejlépe může IT vytvářet v podniku nové hodnoty.“

 

Čas pro nové modely řízení

Nejúspěšnější společnosti dneška se plně soustředí na řízení životního cyklu informací s cílem maximalizovat hodnotu svého IT. To vyžaduje zlepšení ve třech klíčových oblastech:

-          zlepšení využití stávajících informačních systémů a tím zvýšení jejich přínosu

-          vytvoření informační synergie v celé organizaci skrze IT

-          tvorba lepších informací díky tomu, že se lidé naučí lépe shromažďovat, organizovat a spravovat data

 

Jeden z respondentů, který působí v oblasti bankovnictví, ve studii uvedl: “Ve chvíli, kdy si budeme moci být jisti, že naši zaměstnanci i klienti poskytují relevantní informace, změní se i náš profil v oblasti risk managementu. A to, jak je risk management důležitý zejména dnes, to víme všichni více než dobře.“

Capgemini Consulting plně věří v to, že právě CIO musí proaktivně vést své organizace v oblasti řízení životního cyklu informací a být hlavní hybnou silou, pokud jde o definování nového rámce společného řízení mezi obchodními managery a IT. Tento nový model řízení by měl být plně zaměřen na tvorbu hodnoty díky změnám v chování a kulturních vzorcích, pokud jde o používání informací a měl by být plně založen na dokonalém proškolení zaměstnanců a jejich motivaci.

 

Pro kompletní zprávu Global CIO Report 2009 prosím navštivte http://www.capgeminicioreport2009.com/cap.html

Komentáře