SPŘ: hlavním důvodem neúspěchu projektů v ČR jsou lidské zdroje

Společnost pro projektové řízení (SPŘ) provedla v dubnu a květnu 2012 průzkum, jehož cílem bylo zmapovat současný stav projektového řízení v ČR a identifikovat důvody neúspěchu projektů.

SPŘ: hlavním důvodem neúspěchu projektů v ČR jsou lidské zdroje


Jako hlavní důvod neúspěchu projektů uvedlo více než 40 % respondentů nedostatek kvalifikovaných pracovníků v projektovém řízení. V oblasti lidských zdrojů projekty ohrožuje zejména neznalost nástrojů a zásad projektového řízení, přetížení klíčových členů týmu a vysoká fluktuace lidských zdrojů. Negativní dopad na efektivní zvládnutí projektů mají také časté změny v zadání v průběhu projektů a špatné nastavení procesů. Nedostatečná interní a externí komunikace byla zmíněna řadou manažerů jako další problém ovlivňující úspěšnost projektů.

Výsledky dále ukázaly, že i při řízení projektů jsou nejcennějším kapitálem lidé. Vlastnictví certifikátu v projektovém řízení automaticky neznamená, že je držitel dobrým projektovým manažerem, ale rozhodně potvrzuje, že daný manažer zná a umí v praxi použít metody, techniky a nástroje, které jsou světovou „best practice“. Certifikace tak byla označena většinou dotázaných projektových manažerů jako přínos pro praxi.

Výsledky šetření prokázaly, že projektoví manažeři, kteří jsou držiteli některého z mezinárodních certifikátů projektového řízení (IPMA, PMI, PRINCE2), více využívají doporučených nástrojů než manažeři bez certifikací. V České republice bylo v roce 2011 podle informací poskytovatelů certifikací uděleno téměř 1 000 certifikátů Prince2 a 298 certifikátů IPMA.

 


O průzkumu

 

Šetření se zúčastnilo 178 projektových manažerů z řad členů SPŘ a partnerských organizací SPŘ a probíhalo formou dotazníku. Reprezentativnost šetření byla umožněna díky široké škále oborů a organizací, v nichž respondenti působí. Největší zastoupení měli respondenti z oblasti informačních technologií, vzdělávání, stavebnictví a veřejné správy. Typický respondent byl zapojen do 4-10 projektů, souhrnný rozpočet jeho projektů byl více než 51 mil. Kč, v projektovém řízení se pohybuje 7-15 let, pracuje na pozici projektového manažera v organizaci s více než 500 zaměstnanci a není držitel certifikátu v oblasti projektového řízení.


Úvodní foto: © FotolEdhar - Fotolia.com
Komentáře