Jak úspěšně čerpat z fondů EU

Mezi hlavní priority Evropské unie patří snaha o maximální snižování rozdílů mezi jednotlivými členskými státy a regiony Evropské unie a následného dosažení podobné úrovně rozvoje, životní úrovně, růstu apod. na celém území Společenství. Právě tato snaha je základem regionální ­politiky EU. Společnou regionální a strukturální politiku lze považovat za projev solidarity v rámci EU a za cestu k dalšímu po­silování soudržnosti i společné evropské identity.

Jak úspěšně čerpat z fondů EU


Zde je třeba podotknout, že regionální politika není prováděna jen na nadnárodní úrovni, tedy na úrovni Evropské unie. Vysokou prioritou je regionální politika, snaha o smazávání rozdílů mezi jednotlivými regiony, kraji a oblastmi i na úrovni národní či regionální. A proč vlastně existuje regionální společná politika? Hlavním důvodem je nesoulad závažností regionálních problémů se schopnostmi jednotlivých členských států tyto problémy řešit. Velkou roli ale hraje i realizace hospodářské a měnové unie, snaha o kompenzaci dopadů či nerovnoměrného rozložení prospěchu z jiných společných politik (společná zemědělská politika či společná vědecko-technická politika) nebo snaha zabránit touto cestou některým členským státům poskytovat různé dotace některým průmyslovým podnikům a odvětvím a porušovat tak některé principy hospodářské soutěže a vnitřního trhu.
Regionální a strukturální politika směřu­je do regionů, jež zaostávají ve svém vývoji za ostatními regiony Společenství, případně do regionů, které se potýkají se strukturálními problémy jejich průmyslu. Podporovány většinou nejsou aktivity zaměřené na konkrétní ohrožená průmyslová či jiná odvětví, ale spíše rozvojové a inovativní aktivity či projekty, jejichž cílem je posílení konkurenceschopnosti regionu. Podpora tedy není poskytována konkrétním podnikům s cílem řešení jejich specifického problému, ale směřuje spíše k systémovým a strukturálním změnám a k obecnému prospěchu odvětví či ekonomiky jako celku.

Hlavní cíle
Jedním, ačkoliv ne jediným, z nástrojů regionální a strukturální politiky jsou samotné strukturální fondy jakožto finanční nástroj umožňující realizaci jednotlivých kroků a ak­tivit vedoucích k naplnění cílů regionální politiky. Dalším nástrojem jsou například Iniciativy Společenství – podpůrné programy, které se zaměřují na hledání společných řešení problémů objevujících se v celé EU bez rozdílu výše HDP, které v problémových oblastech doplňují opatření strukturálních fondů EU.

Více v BW 2/2004

Autor je ředitelem společnosti EUREDIS

Komentáře