Konference ICTM 2010: slovo závěrem

Telefónica O2 Business Solutions a Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze uspořádaly 12. května 2010 společně již šestý ročník odborné konference věnované řízení informačních a komunikačních technologií ICTM 2010.

Konference ICTM 2010: slovo závěrem


Generálním partnerem konference byla společnost Telefónica O2 Czech Republic, záštitu nad konferencí převzala česká pobočka mezinárodně působící neziskové organizace IT Service Management Forum,  itSMF Czech Republic.

Původně byla konference koncipována jako vzdělávací aktivita, jejímž cílem bylo přiblížit oblast řízení ICT všem, kteří se jí budou ať už z povinnosti nebo ze zájmu zabývat. Postupem doby měnila svoji tvář stejně, jako ji měnila i oblast sama.

Nosným tématem letošního ročníku konference ICTM bylo nastavení efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové informatiky, které je hlavním předpokladem pro úspěšné poskytování ICT služeb. Působí zde velké množství vnějších i vnitřních faktorů a vlivů, které podmiňují míru úspěchu v této oblasti. Šestý ročník konference si položil za cíl nastínit celou šíři výše uvedené problematiky, přinést odpovědi alespoň na některé otázky a v neposlední řadě představit konkrétní příklady efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové informatiky. Vzhledem k absenci téměř jakýchkoli písemných dokumentů pojednávajících o uvedené problematice má obsáhlý sborník příspěvků letošního ročníku konference, koncipovaný stejně jako v předchozích létech jako zdroj informací a současně i jako učebnice, ambici stát se klíčovou a v českém jazyce možná i v současnosti jedinou publikací monotematicky zpracovávající toto téma.

ICTM 2010

Konferenci společně otevřeli děkan Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze Boris Šimák a ředitel společnosti Telefónica O2 Business Solutions Václav Lavička. V hlavní i paralelních sekcích vystoupilo 28 přednášejících. Konference byla doplněna již tradiční panelovou diskusí a o aktuálnosti, závažnosti i zajímavosti tématiky konference nejlépe svědčí skutečnost, že smršť otázek a odpovědí trvala déle než hodinu.

Konference ICTM 2010, na níž participovalo celkem 141 účastníků, byla stejně jako v předchozích ročnících naprostou většinou účastníků hodnocena velmi kladně. Výsledky vyhodnocení účastnické ankety ukazují, že téma konference bylo všemi účastníky hodnoceno jako aktuální či vysoce aktuální. Náplň odpovídala předpokladům 95 % účastníků a pro 87 % účastníků byla konference přínosná. 92 % účastníků velmi kladně hodnotilo i odbornou úroveň konference. Dvě třetiny dotázaných rovněž vyjádřily svůj zájem zúčastnit se příštího ročníku konference ICTM 2011.

Dlouholetá spolupráce organizátorů a společnosti Telefónica O2 vytvořily i v letošním roce optimální platformu umožňující skloubit teoretické znalosti a praktické zkušenosti s cílem poskytnout co nejvíce hodnotných a užitečných informací všem účastníkům konference ICTM 2010.

Komentáře