Konference „Snižování administrativní zátěže podnikatelů“ v Praze 21. dubna

21. dubna 2008 pořádá Evropská komise ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu a obchodu a konsorciem firem Deloitte, Capgemini a Ramboll v pražském hotelu Hilton konferenci na téma „Snižování administrativní zátěže podnikatelů“.

Konference „Snižování administrativní zátěže podnikatelů“ v Praze 21. dubna


21. dubna 2008 pořádá Evropská komise ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem průmyslu a obchodu a konsorciem firem Deloitte, Capgemini a Ramboll v pražském hotelu Hilton konferenci na téma „Snižování administrativní zátěže podnikatelů“.

Evropská komise vyvíjí v současné době úsilí s cílem snížit časovou náročnost administrativních procedur kladených na soukromé podniky. V jejím „Akčním programu“ je stanoven cíl ke snížení této administrativy o 25 % do roku 2012. Evropská komise je přesvědčena, že k dosažení tohoto cíle je nezbytné získat informace o tom, které procesy by měly být zjednodušeny, přímo od samotných podniků.

V rámci této iniciativy pořádá Evropská komise konferenci „Snižování administrativní zátěže podnikatelů“. Cílem konference je představit aktivity realizované na evropské a národní úrovni v oblasti zlepšování právního prostředí pro podnikatele a využít společného setkání se zástupci veřejné i soukromé sféry k získání námětů na snížení administrativní zátěže podniků. Priority v dané oblasti na straně veřejné správy představí náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Ing. Marek Mora a náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček. Dále na konferenci vystoupí JUDr. Pavel Telička, zástupce skupiny „High Level Group of Independent Stakeholders“ vytvořené na evropské úrovni pro účely tohoto projektu.

Konference bude probíhat formou příspěvků zúčastněných stran, na něž budou navazovat tři paralelní panelové diskuse zaměřené na oblast práva obchodních společností, bezpečnosti potravin a životního prostředí.

Konference je součástí projektu Měření a snižování administrativní zátěže (EU Project on baseline measurement and reduction of administrative costs), který realizuje konsorcium firem Deloitte, Capgemini a Ramboll v rámci „Akčního programu“ Evropské komise na snižování administrativní zátěže. Zadavatelem tohoto projektu, který probíhá současně ve všech členských státech Evropské unie, je Evropská komise. Hlavním cílem projektu je zmapování a změření informačních povinností podnikatelů plynoucích z práva Evropského

společenství ve 13 prioritních oblastech, které jsou považovány za nejvíce administrativně náročné, a sběr námětů na zjednodušení administrativní zátěže podnikatelů v těchto prioritních oblastech.

V druhé polovině roku 2007 proběhlo ve všech členských státech Evropské unie mapování informačních povinností plynoucích z práva Evropských společenství a jejich transpozice do národního práva jednotlivých států. Na tuto fázi nyní navazuje měření administrativní zátěže prostřednictvím workshopů a rozhovorů s vybranými zástupci podnikatelské sféry za účelem zjištění časové a finanční náročnosti plnění vybraných informačních povinností.

Pro každou členskou zemi bylo Evropskou komisí vybráno několik prioritních oblastí, které budou v dané zemi detailně měřeny. V České republice proběhlo již na konci roku 2007 pilotní měření v prioritní oblasti „právo obchodních společností“. Do června roku 2008 pak bude realizováno měření v dalších třech prioritní oblastech, kterými jsou „bezpečnost potravin“, „životní prostředí“ a „léčiva“. Během procesu měření by měly být shromážděny náměty na možné zjednodušení administrativní zátěže ze strany podniků. Tyto náměty budou významnou součástí výstupů projektu směrem k Evropské komisi.

Ke sběru námětů na zjednodušení by měla přispět i pořádaná konference „Snižování administrativní zátěže podnikatelů“. Panelové diskuse v rámci této konference budou zaměřeny právě na oblasti, v nichž byla Česká republika určena jako pilotní země pro měření administrativní zátěže.

Martin Buranský, partner společnosti Deloitte Česká republika, k tomu řekl: „Věříme, že vzájemná interakce zástupců veřejného a soukromého sektoru v rámci panelových diskusí napomůže k získání účinných a oboustranně přijatelných návrhů na zjednodušení právního prostředí a snížení administrativní zátěže. Taková řešení mohou zajistit plnění cílů, za jejichž účelem byly právní předpisy vytvořeny a zároveň podnikům umožnit využívat svůj čas a peníze na rozvoj vlastního podnikání spíše než na plnění povinných administrativních úkonů.“

Komentáře