Květen přinesl dalších 9 miliard korun proplacených z fondů EU

K 3. červnu 2010 bylo řídícím orgánům 17 operačních programů prvního a druhého cíle Kohezní politiky EU předloženo celkem 36 203 žádostí o podporu v celkové výši 875,4 mld. Kč.

Květen přinesl dalších 9 miliard korun proplacených z fondů EU


Poptávka po podpoře ze strukturálních fondů tak přesahuje ve čtvrtém roce ze sedmi let implementačního období celkovou alokaci (ve výši 797,8 mld. Kč) o 10 %, tj. o 77,6 mld. Kč. Tato čísla byla zveřejněna na dnešním jednání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace fondů EU.

 

Schváleno bylo 15 185 projektů v celkové hodnotě 348,6 mld. Kč. Proplaceno celkem 132,7 mld. Kč. V meziměsíčním srovnání tedy evidujeme nárůst v této kategorii o 7,2 %, tedy o 9,0 mld. Kč. Stav proplacených finančních prostředků představuje 16,6 % celkové alokace na celé programové období 2007-2013. Certifikováno je 43,0 mld. Kč, což představuje 5,4 % z celkové alokace na celé programové období 2007-2013.

Pozitivní zprávou pro čerpání fondů EU je změna Obecného nařízení, která rozděluje finanční alokaci roku 2007 do šesti následujících let. Tímto bude prakticky odstraněno pravidlo n+3 pro rozpočtový závazek roku 2007.

K 3. červnu 2010 pravidlo n+3 pro alokaci na rok 2008 (tj. 14,2% alokace 2007-2013) již splnil ROP Střední Morava, ROP Severovýchod a OP Doprava pro ERDF. Naopak nejméně mají certifikováno OP LZZ, OP VK, OP VaVpI, IOP a ROP Severozápad.

Na jednání Řídícího a koordinačního výboru byly prezentovány některé výsledky sledování věcného pokroku operačních programů. Zajímavým údajem například je, že příjemci dotací se ve smlouvách zavázali postavit již 250 km nových dálnic, rychlostních silnic, silnic I. třídy a postavit nebo zrekonstruovat přibližně 900 km silnic II. a III. třídy. Ze závazku vybudovat nebo zrekonstruovat 552 km cyklostezek (v rámci regionálních operačních programů), bylo již realizováno 134,1 km.

Řídící a koordinační výbor se rovněž věnoval problematice krizového managementu, který NOK-MMR zahájil v únoru 2010 u operačních programů s nízkým stavem čerpání. Jedná se především o OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Životní prostředí, Integrovaný OP, OP Technická pomoc, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Do konce srpna tohoto roku bude vládě předložen další materiál, který bude informovat o aktuálním stavu plnění opatření a bude obsahovat i finanční analýzu založenou na posouzení každého operačního programu vůči stanovené kontrolní finanční hranici.

Komentáře