MMR posoudí 74 žádostí nestátních neziskových organizací o dotaci

V letošním roce podaly nestátní neziskové organizace na ministerstvo pro místní rozvoj celkem 223 žádostí o dotace. Z toho 74 žádostí postoupilo do dalšího kola posuzování.

MMR posoudí 74 žádostí nestátních neziskových organizací o dotaci


Žadatelem o státní dotaci se mohou stát občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. Dotační podporu mohou NNO získat, pokud splní tyto podmínky:

 

  • Dotace musí mít neinvestiční charakter a může být poskytnuta do výše 70 % rozpočtových nákladů.
  • Příjemce nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojených s realizací projektovaných činností.

 

„Z celkového počtu 223 žádostí, které byly přijaty hodnotitelskou komisí, postoupilo do dalšího kola 74 žádostí. Ostatní žádosti byly vyřazeny z důvodu chybějících formálních záležitostí nebo přímo nespadaly do působnosti MMR,uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

 

Dotace z MMR mohou být poskytnuty na tyto oblasti:

 

  • Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj,
  • Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné a seniory,
  • Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů,
  • Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

 

Komise MMR pro posuzování žádosti o datace pro NNO rozhodne do konce února o tom, kterým nestátním neziskovým organizacím bude dotace udělena.

Komentáře