NextiraOne Czech uspěla v externím auditu podle normy ISO 10006

– Společnost NextiraOne Czech úspěšně prošla nezávislým odborným auditem projektového managementu dle normy ISO 10006 – „Management jakosti – Směrnice jakosti v managementu projektu“. Tato mezinárodně uznávaná norma poskytuje návody pro prvky systému jakosti a zaměřuje se především na procesy při řízení projektu a zvyšování jejich kvality.

NextiraOne Czech uspěla v externím auditu podle normy  ISO 10006


Zdárně uzavřený externí audit doplňuje řadu oborových certifikátů, které se společnosti NextiraOne Czech podařilo získat v předchozím období, a to ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000 a ISO 27001.

Norma ISO 10006, jejíž dodržování bylo ve společnosti NextiraOne Czech prověřeno externím auditem, nabádá ke komplexnímu pohledu na realizaci projektů. Systém řízení vycházející z této normy se vztahuje nejen na řízení projektu, ale také na organizační zabezpečení. Pravidla jsou aplikována na procesy vztahující se ke zdrojům – zaměstnancům, prostředkům pro realizaci i finančním zdrojům. Součástí normy jsou také zásady pro procesy realizace, monitorování, analýzu a zdokonalování.

ISO 10006

Oborová norma ISO 10006 je postavena na základech ISO 9001 a jako taková není určena k certifikaci ani registraci. Je návodem pro aplikaci managementu jakosti v projektech různé velikosti a časové náročnosti. Doporučení z ní vzešlá se dají vztáhnout na různá prostředí, druhy projektů, stejně jako typy procesů. Norma nabízí definice základních skupin procesů řízení projektů, a to: příprava projektu, řízení projektu a projektového reportingu, zpětná vazba a vyhodnocení projektu. Externí audit potom identifikuje míru shody mezi návody vycházející z normy a zavedenými procesy v rámci společnosti.

Komentáře