Oracle: Neefektivní finanční reportování brání firmám v kvalifikovaném rozhodování

Z výzkumu společností Oracle a Accenture vyplývá, že velké firmy sice zvyšují své investice do systémů pro reporting, nedokáží z nich však získat maximální přínos. Důsledkem mohou být bezprostřední i dlouhodobější problémy.

Oracle: Neefektivní finanční reportování brání firmám v kvalifikovaném rozhodování


Výzkum společností Oracle a Accenture ukazuje, že velké organizace po celém světě v poslední době významně investovaly do systémů pro finanční výkaznictví (reporting). Tyto investice byly ale podle výzkumu často prováděny ad-hoc, a firmy v důsledku toho získaly neefektivní řešení. Nemají nyní proto mnohdy o svých finančních datech dostatečný přehled, mají je k dispozici v nedostatečné kvalitě a manažeři si jsou vědomi, že se na ně nemohou plně spolehnout.

Studie Challenges of Corporate Financial Reporting (Výzvy pro finanční reporting v podnikovém sektoru) ukazuje, že podniky nemají dostatečný přehled ani o nákladech na finanční reporting. Až 60 % zodpovědných manažerů nezná celkové náklady na tyto systémy.

Ze studie vyplývá doporučení, že společnosti by měly změnit své investiční strategie. Jinak jim údajně hrozí vysoké náklady, neefektivní finanční výkazy, nedodržení klíčových termínů (ať už vyžadovaných interně nebo externě legislativou) a další z toho potenciálně vyplývající problémy.

 

Nejdůležitější výsledky studie

- Společnosti si uvědomují, že pro zvýšení efektivity musejí investovat do nových systémů pro finanční reporting, tvorbu účetních závěrek a evidenci operací. V posledních 3 letech zde provedlo změny 82 % podniků. Z dotazovaných firem 47 % do těchto systémů významně investovalo v posledních 12 měsících.

- I přes tyto investice se k finančnímu reportování, především na denní bázi, nadále používají tabulkové procesory (72 % případů) a e-mail (68 %). Ukazuje to, že vynaložené investice velmi často nepřinesly očekávané výsledky a nové, nákladné systémy nejsou v rozporu s očekáváním dostatečně efektivní.

- 71 % finančních manažerů uvádí, že efektivita jejich práce je snížena v důsledku problémů s analýzou finančních dat.

- 68 % respondentů nemá dostatečný přehled o procesech reportování, 84 % finančních manažerů má problém řídit a kontrolovat kvalitu finančních dat. V důsledku nejistoty ohledně kvality těchto dat se problematizuje i řízení výkonnosti (performance management).

- 15 % firem zúčastněných v průzkumu nedokázalo kvůli problémům s výkaznictvím splnit zákonné termíny pro reporting finančních dat. V důsledku toho se vystavují riziku sankcí či jiných postihů, což může mít vliv i na cenu akcií dotčených společností.

- Organizace vnímají nicméně nutnost v nastoupeném trendu dále pokračovat a zlepšovat své postupy. Až 86 % respondentů uvedlo, že jejich firma je v příštích 5 letech připravena do systémů pro finanční reporting opět významně investovat.


O studii

Studie byla na objednávku Oracle a Accenture provedena společností Dynamic Markets. Dotazováno bylo 1 123 specialistů na finance ve velkých podnicích ve 12 zemích včetně USA, Velké Británie, Francie, Německa, Španělska a Ruska. Kompletní výsledky studie Challenges of Corporate Financial Reporting jsou k dispozici na webu http://bit.ly/KacUof.


Úvodní foto: © Frog 974 - Fotolia.com
Komentáře