Projekt centrálního registru administrativních budov hlásí spuštění portálu

Projekt Centrální registr administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, uzavřel svou pátou a šestou etapu přípravy systému.

Projekt centrálního registru administrativních budov hlásí spuštění portálu


Během těchto fází byla dokončena příprava komunikace s externími rejstříky - Administrativním registrem ekonomických subjektů („ARES“), Informačním systémem katastru nemovitostí („ISKN“), Územně identifikačním registrem adres („UIR-ADR“) a byly dodány podklady k uživatelské a technické dokumentaci systému CRAB.

Pátá a šestá etapa projektu CRAB probíhala v období od 15. července do 15. prosince 2011. Během těchto fází došlo k vytvoření portálu CRAB, kde budou uveřejňovány tiskové zprávy a další informace k projektu. ÚZSVM připravuje spuštění portálu ve verzi se základními funkcemi. Ostatní funkce budou zpřístupňovány postupně, a to podle předávání příslušných funkcionalit do plného provozu.

Ke zprovozněným částem systému CRAB byla během páté a šesté etapy předána provozní dokumentace. Tu tvoří jednak příručky popisující obsluhu jednotlivých částí systému z pohledu uživatele a dále soubor příruček pro správce s detailním technickým popisem jednotlivých systémů.

Historie projektu CRAB

Historie projektu CRAB se datuje od května 2008, kdy byl usnesením Vlády ČR, č. 536, v rámci strategie „Smart Administration“ schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence nemovitého majetku státu vedené jednotlivými státními institucemi ve společném registru. Tento záměr předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

V červnu 2009 byl projektový záměr CRAB zpřesněn jako centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu, včetně souvisejících pozemků a staveb a prostor nestátních budov, v nichž jsou složky státu dislokovány, včetně ekonomických dat. Na základě projektového záměru vznikla Studie proveditelnosti, která podrobně popisuje zejména výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu, analýzu jeho potřebnosti a ekonomické zhodnocení projektu včetně návratnosti vynaložených prostředků. Studie proveditelnosti byla poté schválena hlavním architektem eGovernmentu MV ČR.

V lednu 2010 byla studie předložena spolu se žádostí o dotaci z fondů EU, konkrétně Integrovaného operačního programu do výzvy č. 3.  Žádost byla vyhodnocena a doporučena MV ČR k získání dotačního titulu. Projekt byl zahájen v listopadu 2010.

Hlavní cíle projektu CRAB

-    evidence administrativních budov státu v jednom systému,
-    přehled o volných/využitých plochách,
-    minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor,
-  jednotný prostor pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (viz §19 zákona č. 219/2000 Sb.),
-    jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci, přístupný široké veřejnosti,
-    optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti využití sdílení prostor).

Komentáře