Enterprise Europe Network: Spolupráce se zeměmi mimo EU

Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU bylo názvem výroční konference sítě Enterprise Europe Network v České republice, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s International Chamber of Commerce Česká republika a Centrem pro regionální rozvoj.

Enterprise Europe Network: Spolupráce se zeměmi mimo EU


Enterprise Europe Network  je celosvětovou sítí pro mezinárodní spolupráci, která dnes uzavírá období prvních pěti let své existence a je dnes zastoupena v 53 zemích světa.

Služby jsou poskytovány zástupci sítě při organizacích podporujících dlouhodobě podnikatelské prostředí a inovace, a to jedenácti organizacemi v sedmi městech po celé České republice. Koordinátorem sítě v ČR je Technologické centrum AV ČR. „Dnes, po pěti letech od svého založení, se síť stala velmi silným nástrojem podpory konkurenceschopnosti orientovaným na technologickou, výzkumnou či obchodní spolupráci a další služby podnikatelům z mnoha zemí světa. Úspěch Enterprise Europe Network, ať již v České republice nebo celosvětově, ukazují nejen konkrétní výsledky, ale také stále větší prostor, který je síti věnován v různých strategických dokumentech na evropské i národní úrovni,“ řekl úvodem ve své zahajovací řeči Karel Klusáček, ředitel Technologického centra AV ČR.

Přemysl Sobotka ve svém úvodním příspěvku ocenil téma konference a vyjádřil nutnost se v budoucnu zaměřovat právě na nečlenské země EU. Dalším řečníkem byl Petr Očko, ředitel sekce fondů EU na MPO ČR, který mimo jiné informoval o schválení vládní koncepce na rok 2014 – 2020, ve které je kladen důraz právě na inovační podnikání.

Tomáš Hruda, první náměstek ministra (MŠMT), zdůraznil otevřenost v novém programu pro výzkum a vývoj - Horizont 2020 a podtrhl nutnost mezirezortní spolupráce. Dle jeho slov vždy špičková úroveň výzkumu přináší prospěch i pro malé a střední podniky (MSP).

Předseda ICC ČR Michal Mejstřík ve své zajímavé prezentaci uvedl příklad Finska, jako země, kde se stala nadměrná orientace na jednu úspěšnou společnost (NOKIA) obětí svého vlastního úspěchu a poukázal na nutnost zapojovat nové trhy a produkty a na potřebu diverzifikace na trhy třetích zemí. Ivan Jukl, ředitel ekonomické sekce (MZV ČR) představil roli diplomacie v mezinárodní výzkumné spolupráci.

V dopoledním bloku dále zhodnotila pětiletou činnost sítě Enterprise Europe Network Daniela Váchová, koordinátorka sítě v ČR a vedoucí Oddělení rozvoje podnikání v TC AV ČR. Ta dále uvedla, že celkový počet dohod o mezinárodní spolupráci podpořených Enterprise Europe Network dosáhl ve zmíněném období čísla 3595. Dohody o spolupráci dle sektorů vedly v tomto období významně sektor informačních technologií (22%), sektor potravinářský a zemědělský(15%) a dále pak sektor materiálů (15%). Přínosy sítě pro podnikatele byly patrné především v nárůstu obratu, v nárůstu počtu zaměstnanců, a také v částkách, které firmy získaly, pokud se zapojily do evropských výzkumných projektů.

Koordinaci technologické a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi v síti Enterprise Europe Network popsala paní Madhavi Bhatt z oddělení řízení a vzdělávání Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace EU (EACI).
Naděžda Witzanyová, vedoucí oddělení politiky výzkumu a vývoje (MŠMT ČR) informovala o dosavadní spolupráci EU s třetími zeměmi ve výzkumu a vývoji a představila cíle rámcového programu pro výzkum a inovace HORIZON 2020, kde vedoucí postavení v průmyslu je jedním ze tří prioritních pilířů.
Dopolední blok uzavírali Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce vnějších vztahů a zástupkyně generálního ředitele Svazu průmyslu ČR a Josef Janda, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce (MŠMT ČR).

Odpolední blok prezentací vyplnili zástupci Enterprise Europe Network Izraele, Jižní Korey a Turecka, kteří popisovali příklady dobré praxe a otevřenost přístupu spolupráce ve výzkumu a inovacích z jejich regionů.  Konferenci uzavřely prezentace Centra pro regionální rozvoj ČR a Technologického centra AV ČR. Zájem o akci dokumentoval naplněný sál se 130 účastníky.


Úvodní foto: © pojoslaw - Fotolia.com
Komentáře