Strategie řízení zaměstnanců bude ovlivněna jejich narůstajícím věkem

Koncem června se v Ostravě uskutečnila odborná akce pod hlavičkou nově rebrandované profesní organizace People Management Forum na téma strategického rozvoje zaměstnanců a jejich motivace.

Strategie řízení zaměstnanců bude ovlivněna jejich narůstajícím věkem


Přednášející z řad HR specialistů daly nahlédnout účastníkům do konkrétních procesů aplikovaných v jejich společnostech, které jsou pro ně v oblasti řízení lidí prioritní. Lektoři se shodli na tom, že strategický rozvoj musí reagovat na aktuální potřeby společnosti a musí být plně podpořen ze strany managementu, včetně jeho participace. Personalisté shodně konstatovali, že bude nutné reflektovat stupňující se věk zaměstnanců a jejich fyzické síly a zohlednit to nejen ve firemní strategii, ale i ve státní důchodové politice.

Na začátku panelové diskuse generálních ředitelů a manažerů se hovořilo o propojení strategického řízení společností s řízením lidí. „Soulad lidí ve společnosti spatřuji v soustředěnosti úsilí, svobodě jednání a hospodárnosti sil. Zatímco ve vedení českých společností je větší prostor seberozhodovat, zahraniční společnosti se zaměřují více na taktiku a strategii při řízení lidí,“ říká Pavel Juříček, předseda představenstva a majitel Brano Group.

„Je důležité nejen vědět, že zaměstnanci strategická rozhodnutí akceptují a ztotožňují se s nimi, ale rovněž co si o nich opravdu myslí,“ řekl Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren. „Chtěl bych poukázat na aktuální a stále častější jev, zejména v těžkém průmyslu, a to plánování změn v zařazování zaměstnanců předdůchodového věku, jenž je postupem času stále palčivější, zejména s ohledem na budoucí nedostatečnost fyzických sil zaměstnanců. V budoucnu budeme muset nově koncipovat tuto oblast, která zasahuje do státní důchodové politiky,“ dodává Ivo Žižka.
Denisa Kudrová Brancová, vedoucí personálního oddělení Mayr-Melnhof Paskov.

Inspiraci uzavřelo přestavení projektu Steel Akademie, který získal ocenění v soutěži HR Excellence Award 2010. Projekt „Steel akademie“ ArcelorMittal Ostrava byl iniciován samotnými zaměstnanci s potřebou aktualizace znalostí. Společnost má 0,8% fluktuaci zaměstnanců a průměrný zaměstnanec setrvává v podniku 22 let. Odvrácenou stranou těchto „pozitivních“ čísel je určitý stereotyp a nízký přínos inovací. „Steel akademie měla za cíl pomoci zaměstnancům generovat nové nápady a dát zaměstnancům nový impuls,“ říká


k projektu Veronika Muroňová, vedoucí vzdělávání ArcelorMittal Ostrava. „Vznikem Steel akademie jsme také reflektovali to, že obor koksař v podstatě vymírá, neboť se v ČR již nevyučuje. Do roku 2015 přijde ArcelorMittal o 50 koksařů. Máme štěstí, že se nám podařilo zapojit do projektu i významnou kapacitu koksárenství, kterých je pomálu,
prof. Ing. Miroslava Kaloče,“ dodává Veronika Muroňová. Pro nastartování specifického
vzdělávání odborníků v hutnictví musela společnost ArcelorMittal Ostrava najít odpovídajícího partnera, který by zajistil vzdělávání. Kooperací s Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava tak došlo k propojení akademiků s odborníky z praxe. Projektem získala společnost přínos rovněž v podobě zlepšovacích návrhů. Jejich počet za rok vzrostl z 21 na téměř 250. Celkový přínos společnost očekává v rozmezí 15 až 25 milionů korun.

Inspirace, jak sám název napovídá, má svou formou umožnit výměnu zkušeností s důrazem na uplatnitelnost v praxi. Přednášející s publikem sdílí své poznatky zaměřené na využití a rozvoj potenciálu lidí v rámci komplexnosti firmy. Nezapomenou upozornit ani na procesy, které jsou nepostradatelné v procesu řízení lidí. Inspirace je určena především odborníkům, pracujícím v oblasti lidských zdrojů, ale rovněž i manažerům, kteří odpovídají za využití a rozvoj potenciálu lidí ve firmě. Zájem o tato setkávání rok od roku roste. People Management Forum ji proto pořádá nejenom v Praze, ale i v dalších regionech například Ostravě a Brně.

Komentáře