Systémem GSM-R bude vybaven první železniční koridor

Digitální technologie (GSM-R) bude na celém prvním národním železničním koridoru.

Systémem GSM-R bude vybaven první železniční koridor


Na dokončený pilotní projekt GSM-R v úseku Děčín, státní hranice, Ústí nad Labem – Praha – Kolín, plynule navazuje stavba s názvem „GSM-R, dokončení I. národního železničního koridoru (NŽK)“. Jejím hlavním cílem je rozšíření digitálního radiového systému GSM-R dále z Kolína přes Českou Třebovou a Brno do Břeclavi a na státní hranice s Rakouskem a Slovenskem, včetně jeho doplnění v uzlu Praha. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) a zhotovitelem společnost Kapsch, s.r.o.

Stavba byla zahájena v srpnu 2007 a po jejím dokončení v lednu 2009 bude kompletně rozšířen digitální radiový systém GSM-R (Global System for Mobile Communication - Rail) na celé trase prvního národního železničního koridoru, tj. od státní hranice s Německem, přes Děčín, Prahu, Kolín, Českou Třebovou do Brna, Břeclavi a na státní hranice Rakouskem a Slovenskem včetně jeho doplnění v uzlu Praha. Realizace této stavby přispěje k rozšíření implementace systému GSM-R na trans-evropské dopravní síti.

„Hlavním cílem projektu je vybudování jednotného železničního digitálního radiového systému GSM-R, který na našem významném tranzitním koridoru zvýší bezpečnost, spolehlivost a především konkurenceschopnost železnice v České republice“, uvedl dnes generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Ing. Jan Komárek.

„Systém GSM-R umožňuje komplexní přenosové a datové služby v oblasti přenosů hlasu, krátkých textových zpráv a přenosu dat“, upřesnil na dnešní tiskové konferenci Ing. Karel Feix, generální ředitel společnosti Kapsch, generálního dodavatele systému GSM -R. Subdodavateli jsou firmy AŽD Praha s.r.o. a Teplotechna Ostrava. Projektantem stavby byla projekční společnost SUDOP Brno.

Projekt, jehož celkové náklady dosáhnou 682 mil. Kč, je spolufinancován státem prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a významným podílem je spolufinancován také Evropskou unií z Fondu soudržnosti částkou 580 milionů Kč, neboť se jedná o jeden z prioritních projektů Operačního programu Doprava (OPD) na léta 2007-2013. Ministerstvo dopravy schválilo spolufinancování tohoto projektu z Fondu soudržnosti Operačního programu Doprava v únoru 2008. Stavba „GSM-R, dokončení I. NŽK“ je také jedním z prvních projektů, který je spolufinancován z OPD.

Evropská komise rozhodla, že železniční tratě evropského významu a následně dle ekonomické efektivnosti i ostatní tratě v České republice, budou postupně vybavovány novým radiovým zařízením podle standardu EIRENE. V rámci projektu EIRENE, který je součástí projektu ERMTS (European Rail Train Management System), byl zvolen standard GSM-R, pracující v kmitočtovém pásmu 900 MHz, jako základní technologický prvek systému železničního radiového spojení.

Základní služby, poskytované systémem GSM-R tvoří standardy pro veřejné sítě. Na rozdíl od veřejných sítí, kde jsou pro všechny účastníky poskytovány služby stejné priority, je však systém GSM-R založen na předem definovaných prioritách jednotlivých skupin uživatelů. Při plánování sítě GSM-R je kladen daleko větší důraz na dostupnost, kvalitu a bezpečnost spojení.

Budování systému GSM–R představuje pro železnici další postupný krok související s nezbytným zajištěním jednoho z prvků interoperability, a tím tedy i krok k umožnění bezproblémového přístupu zahraničních dopravců na českou železnici. V neposlední řadě je nezbytnou podmínkou pro začlenění české železnice do evropského železničního systému.

Komentáře