Účetní poradenství nově jako součást služeb Helios Orange

Soubor poskytovaných služeb rozšiřuje nyní o další oblasti společnost Asseco Solutions, konkrétně tým Helios Orange. Nové služby se týkají oblasti účetní metodiky.

Účetní poradenství nově jako součást služeb Helios Orange


V dnešní době jsou podniky vystaveny stále se zvyšujícím požadavkům zákazníků a současně jsou nuceny neustále snižovat své náklady. V některých případech je efektivnější řešení daných oblastí svěřit externímu dodavateli, než zatěžovat vlastní zaměstnance, které by bylo nutno mnohdy na jednotlivé činnosti zvlášť proškolit.

Služeb účetního poradenství uživatelům systému Helios Orange lze využít jak při zavádění ekonomické agendy nové společnosti, tak při revizi této oblasti ve společnosti existující. Jedná se zejména o vytvoření a aktualizace účetních vnitropodnikových směrnic, návrh organizace zpracování účetnictví, vyhotovení principů a zásad vnitropodnikového účetního třídění, stanovení postupů při zavádění operativních evidencí, návrh a nastavení kontrolních mechanismů a postupů.

Služby se týkají také oblasti reportingu, která bývá časově náročná a při níž je nutno znát nejen způsob třídění dat ale i řadu nástrojů pro jejich agregaci s cílem získání relevantních výstupů. V této oblasti nabízí Asseco Solutions vytvoření jak jednorázových, tak i opakovaných reportů pro interní účely, zpracování reportů dle požadavků bankovních ústavů nebo státních úřadů.

Další oblastí, na níž se služba vztahuje, je inventarizace zásob a hmotného a nehmotného majetku. To je činnost povinná ze zákona a její správné provedení a následné vyhodnocení má vliv na správnost vedení účetnictví. V této oblasti nabízí Asseco Solutions podporu ve dvou rovinách: metodické nebo přímé podpory.

Komentáře