ÚZSVM představil systém pro evidenci státních budov CRAB

Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB) byla tématem konference uspořádané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

ÚZSVM představil systém pro evidenci státních budov CRAB


Konference nazvané „Centrální registr administrativních budov – efektivní nástroj pro státní správu“ se ve středu zúčastnilo v aule Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze několik desítek zástupců ministerstev a dalších státních institucí.

CRAB je systém určený k evidenci státních administrativních budov na celorepublikové úrovni. V současné době probíhá jeho závěrečné testování s tím, že spuštění registru je naplánováno na listopad. „Cílem konference bylo seznámit především zástupce státní správy s realizací registru a informovat je o jeho výhodách,“ uvedla vedoucí projektu CRAB Kateřina Schön.

Po úvodním slově generálního ředitele ÚZSVM Miloslava Vaňka představila Schön účastníkům cíle projektu, hlavní milníky jeho historie a zmínila i subjekty zapojené do pilotní přípravy systému. „Oproti původně odhadované ceně projektu, která byla 269 milionů korun včetně DPH, jsme 14 milionů korun ušetřili,“ doplnila Schön k financování projektu.

Část věnovanou technickému provedení pasportizace uvedli zástupci sdružení di5-LEVEN, které provádělo pasportizaci jednotlivých budov. Vedoucí Projektové kanceláře ÚZSVM Radek Vejvoda poté v přednášce věnované technickému provedení systému CRAB předvedl na konkrétních příkladech možnosti zobrazování dat a vytvoření reportu. Objasnil dále, jak se do systému připojit. V části portálu CRAB určené pro státní instituce budou k dispozici metodiky, e-learningový kurs nebo nabídka nepotřebného majetku v rámci státu (dle § 19 zákona 219/2000 Sb.), zatímco část, která je věnovaná veřejnosti, bude obsahovat nabídky majetku určeného k prodeji nebo pronájmu.

V odpolední části konference vystoupili pozvaní zástupci státní správy a akademické sféry. Jiří Voříšek, vedoucí katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze, označil CRAB za jeden z páteřních projektů elektronizace státní správy. Současně poukázal i na vysoké úspory v rozpočtech státních institucí, které registr může přinést. O zkušenostech Ministerstva spravedlnosti ČR se zapojením do pilotní fáze CRAB seznámil přítomné náměstek ministra spravedlnosti Pavel Kasík.

 


Historie projektu CRAB

Historie projektu CRAB se datuje od května 2008, kdy byl usnesením Vlády ČR, č. 536, v rámci strategie „Smart Administration“ schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence nemovitého majetku státu vedené jednotlivými státními institucemi ve společném registru. Tento záměr předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

 

V červnu 2009 byl projektový záměr CRAB zpřesněn jako centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu, včetně souvisejících pozemků a staveb a prostor nestátních budov, v nichž jsou složky státu dislokovány, včetně ekonomických dat. Na základě projektového záměru vznikla Studie proveditelnosti, která podrobně popisuje zejména výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu, analýzu jeho potřebnosti a ekonomické zhodnocení projektu včetně návratnosti vynaložených prostředků. Studie proveditelnosti byla poté schválena hlavním architektem eGovernmentu MV ČR.

V lednu 2010 byla studie předložena spolu se žádostí o dotaci z fondů EU, konkrétně Integrovaného operačního programu do výzvy č. 3.  Žádost byla vyhodnocena a doporučena MV ČR k získání dotačního titulu. Projekt byl zahájen v listopadu 2010.


Úvodní foto: © igor - Fotolia.com
Komentáře