CIO Business World 1/2010

Datové schránky v záběhu - přinášíme vám první informace z ostrého provozu systému datových schránek.

CIO Business World 1/2010


CRM aneb jak si udržet zákazníky
CRM je zkratka pro Customer Relationship Management, což se obvykle překládá jako „řízení vztahu se zákazníky“. Ve svém nejširším pojetí se jedná o komplexní podnikovou strategii zaměřenou na zjištění a popsání potřeb zákazníků a jejich chování s cílem zesílení vzájemných vztahů mezi firmou a odběrateli jejích produktů. A dobré a funkční vztahy se zákazníky jsou jednou za základních podmínek úspěchu každé společnosti působící v tržním prostředí.
Susannah Patton, Thomas Wailgum, Alexandr Radecký

Generační války na pracovišti
Téma generačních konfliktů se čas od času vynořuje jako oblíbený námět k hovoru, který se nejednou stočí ke generalizacím – jak je právě ta a ta generace diskriminována, jak ostatní jsou proti ní ve výhodě a jak zrovna ta konkrétní je lepší, protože je buď dynamická, znající hodnoty, respektive ta, co kombinuje nejlepší z obojího. V různých zemích jsou tyto mezigenerační třenice vykládány a pozorovány odlišně v závislosti na kulturních tradicích a historickém vývoji.
Steff Gelston, Deborah Gilburg, Alexandr Radecký

Virtualizační technologie se stávají strategickými nástroji

Virtualizace a s ní spojené služby společně se souvisejícími technologiemi zůstanou i pro rok 2010 jedněmi z klíčových. Pro společnosti stále získává na důležitosti problematika cloud computingu – tento rok především v oblasti implementace privátního prostředí pro cloud. A zapomínat nesmíme kromě již tradiční konsolidace IT ani na oblast migrace a dostupnosti systémů.
Tomáš jirásko, Čestmír Žák

Cesta k rozšířené realitě
Jako extended reality (rozšířená realita) se označují systémy, jež uživatelům poskytují dodatečné informace o okolním světě – tedy takové údaje, které nejsou přístupné běžnými lidskými smysly. Do této kategorie zařízení patří například měřič radioaktivi ty, dalekohled stejně jako obyčejné brýle (byť zde jde spíše o vrácení určité schopnosti než přímo o její rozšíření). Současné vý zkumné projekty nebo i již existující systémy jsou ale mnohem komplexnější a integrovanější. Jednou z motivací pro vznik to hoto oboru je prostě snaha o rozšiřování lidských možností.
Pavel Houser

ICt ve výrobě stavebních prvků a hmot

Obdobně, jako je tomu např. v případě výroby stavební a průmyslové keramiky či dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu, doléhají nepříznivé důsledky glo bální ekonomické krize stále tíživěji také na tuzemské výrobce stavebních prvků a hmot, z nichž mají šanci využít přínosy státní podpory v rámci programu „Zelená úsporám“ jen někteří. I v tomto oboru se tak globální ekonomická krize odrá ží mj. i ve změnách priorit dalšího rozvoje využití ICT.
Lubomír Karpecki

Komentáře