Ve vedení 75 procent firem nejsou žádné ženy

Ve statutárních orgánech téměř tří čtvrtin českých obchodních společností zcela chybí ženy. Ženy převládají pouze ve 22 procentech firem, ve zbývajících buď ženy nenalezneme vůbec, nebo jsou zde v menšině.

Ve vedení 75 procent firem nejsou žádné ženy


Vyplývá to z analýzy společnosti CCB - Czech Credit Bureau provozující portál Cribis.cz. Podle názoru společnosti stojí za nedostatkem žen ve vedení firem především rodinné povinnosti, zejména výchova dětí.

„Výrazný nepoměr žen a mužů ve vedení společností ukazuje, že ženy v české společnosti nemají kvůli tradičnímu pohledu na jejich roli stejné podmínky pro pracovní kariéru jako muži. Potvrzuje to například i podíl žen na mateřské dovolené, který tvoří 99,3 procent oproti 0,7 procentům mužů," říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CCB - Czech Credit Bureau.

Na druhou stranu analýza portálu Cribis.cz zjistila, že ve více než 12 procentech společností figurují ve statutárních orgánech samé ženy. Nejvíce subjektů se stoprocentním zastoupením žen je mezi společnostmi s ručením omezeným, což je dáno tím, že tuto právní formu často řídí nebo vlastní pouze jedna osoba. Opak je možné pozorovat u komanditních společností, kde jsou v téměř 90 procentech ve vedení pouze muži.

Podobná situace jako u komanditních společností je u veřejně obchodních společností, kde v 79 procentech z nich najdeme výhradně muže. U společností s ručením omezeným najdeme výhradně muže u 75 procent firem. Jakousi výjimku tvoří akciové společnosti, kde je možné ryze mužské vedení nalézt pouze u čtvrtiny z nich.

 

Graf: Zastoupení žen ve statutárních orgánech podle výše tržeb společností

"Za relativně vysokým zastoupením žen u akciových společností stojí patrně skutečnost, že statutární orgány u této právní formy jsou nejpočetnější, což zvyšuje pravděpodobnost, že v nich existuje alespoň jedna žena," dodává Věra Kameníčková.

Z hlediska odvětví spadají firmy ovládané čistě ženami především do odvětví Obchod, pronájem strojů a zařízení nebo Služby převážně pro podniky. Tato odvětví jsou však zároveň velice silně zastoupena i v celkové struktuře firem, což zvyšuje pravděpodobnost výskytu žen v jejich statutárních orgánech.

Výlučně ženy tvoří statutární orgány především v odvětvích Doprava, skladování, cestovní kanceláře, kde dokonce jedna pětina všech firem v tomto odvětví nemá ve statutárních orgánech ani jednoho muže. Mezi další odvětví patří Textilní, oděvní a kožedělný průmysl nebo Pronájem strojů a zařízení.

Naopak ženy téměř nejsou zastoupeny ve statutárních orgánech společností v odvětvích, jako jsou Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, Koksování a zpracování ropy a Výroba dopravních prostředků.

Co se týče zastoupení žen ve společnostech dle výše zisku, nejvyšší zastoupení žen nalezneme ve vedení firem s ročními tržbami od jedné koruny do 10 milionů korun.  

Do analýzy portálu Cribis.cz bylo zahrnuto více než 285 tisíc obchodních společnostech typu akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.

Komentáře