IBM: Šedesát procent finančních oddělení plánuje zásadní změny

Společnost zveřejnila závěry studie vycházející z rozhovorů s více než 1 900 finančními řediteli (CFO) a manažery finančních oddělení z 81 zemí a 35 odvětví po celém světě. Vyplývá z ní, že více než 60 % finančních ředitelů (CFO) plánuje zásadní změny v reakci na novou ekonomickou situaci.

IBM: Šedesát procent finančních oddělení plánuje zásadní změny


Finanční ředitelé (CFO) a finanční manažeři se domnívají, že už tak intenzivní tlaky ve třech hlavních oblastech – snižování nákladů podniku, přijímání rychlejších a přesnějších rozhodnutí a zajišťování větší transparentnosti pro externí zainteresované strany – se v příštích třech letech dramaticky zvýší.

Studie IBM je nejrozsáhlejším průzkumem mínění finančních ředitelů (CFO) v době nejhoršího ekonomického propadu několika uplynulých desetiletí. Za nejdůležitější impuls změny považují účastníci studie „zajištění vstupů pro podnikovou strategii.“ Snižování nákladů překvapivě nebylo na špičce priorit finančních ředitelů (CFO). Průzkum však také odhalil zásadní mezeru v organizační efektivitě – pouze 50 procent respondentů si myslí, že jejich oddělení v současné době efektivně poskytuje potřebné obchodní informace, které by podporovaly širší zájmy podniku.

Již od roku 2003, kdy IBM vydala první CFO studii, finanční ředitelé neustále zdůrazňují nutnost zaměřit se více na analýzy a podporu rozhodovacího procesu. Přesto však jen málo z nich zásadně pokročilo v přesunu své náplně práce tímto směrem. Největší mezerou v efektivitě finančních oddělení je oblast integrace informací. Z odpovědí finančních ředitelů (CFO) vyplývá, že právě integrace informací zásadním způsobem umožňuje porozumění prakticky všem oblastem byznysu. Zároveň ale poukazují na to, jak složité je dosažení tohoto druhu integrace.

Průzkum zjistil, že určitá skupina finančních ředitelů (CFO), tzv. „Value Integrators“ (Integrátoři hodnot) soustavně předstihuje ostatní ve všech klíčových finančních ukazatelích. Dosahují toho prosazováním dvou klíčových vlastností ve svých odděleních:

  • Finanční výkonnost – úroveň obecných procesních a datových standardů v celé organizaci
  • Hluboké porozumění problematice daného odvětví – úroveň vyspělosti pracovníků ve finančním oddělení, technologických a analytických schopností věnovaných na zajištění podnikové  optimalizace, plánování a strategického přístupu.

 

“Value Integrators“ našli způsob, jak vyniknout a pohybovat se v nejistém ekonomickém prostředí. Ze studie vyplývá, že prosazování procesních a datových standardů, integrace informací a využívání analytických nástrojů jsou klíčové faktory, které umožňují zlepšit celkový přehled o byznysu a řízení rizik.

Podniky, ve kterých pracují tzv. „integrátoři hodnot“, dosahují v porovnání s podniky ostatních finančních ředitelů (CFO) lepší finanční výkonnosti ve všech hodnocených finančních ukazatelích včetně návratnosti investovaného kapitálu (ROIC), růstu tržeb a EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace).

Vzhledem k tomu, že jsou „integrátoři hodnot“ proporčně zastoupeni napříč celým zkoumaným vzorkem, signalizuje jejich výkonnost fakt, že využívají lepší postupy. Nejedná se tedy pouze o důsledek určitého odvětví, geografické oblasti nebo velikosti firmy. Jejich finanční provozy odrážejí všudypřítomnou podnikovou filozofii směřující k integraci různých funkcí, které podporují chytřejší rozhodovací proces, jež vede ke zlepšení celkové výkonnosti.

 

Prediktivní pohled

Mnoho finančních ředitelů (CFO) se domnívá, že pro jejich finanční oddělení je pohodlnější poskytovat spíše data a informace zpětně, než výhledově do budoucna. Z výsledků studie vyplývá, že díky vhodným analytickým funkcím, jež se vztahují na procesy, technologie a lidské zdroje, dokážou finanční oddělení využít potenciál těchto finančních a provozních informací pro hlubší porozumění celého byznysu. Rozhodnutí se tak mohou činit na základě faktů a ne intuitivně, jako tomu bylo doposud.

Mnozí respondenti uvedli, že tyto funkce mohou finančním divizím pomoci odhalit souvztažnosti mezi zdánlivě nesouvisejícími informacemi a najít vzorce, které je manuálně téměř nemožné zjistit.

Firmy i státní správa potřebují vyspělejší analýzy dat, plánování scénářů a prediktivní funkce, aby zvládli narůstající komplikovanost, nejistotu a volatilitu, v některých oblastech i přetrvávající nižší růst.

 

Jak se stát „Integrátorem hodnot“

Ze zjištění studie vyplývá, že finanční ředitelé (CFO) hrají čím dál důležitější roli ve strategických i provozních záležitostech, pomáhají firmě činit lepší rozhodnutí v kratším čase. „Integrátoři hodnot“ v sobě totiž spojují výkonnost s důležitými informacemi. „Hodnotou“ se zde rozumí to, jak finanční úsek přispívá k řízení celého podniku, zatímco „integrátor“ znamená důraz, který kladou na standardizaci a integraci informací a procesů. Ty jsou nezbytnými předpoklady efektivní spolupráce s dalšími složkami podniku.

„Integrátoři hodnot“ jsou víc než jen styčný bod všech podnikových informací. Finanční oddělení by měla podniku v první řadě pomoci začít uvažovat o firmě jako o celku a ne jako o samostatných oblastech. Není divu, že hlavní prioritou „integrátorů hodnot“ je získání a udržení těch správných „talentů“ a osobní rozvoj zaměstnanců finančních oddělení, aby dokázali zvládat tyto rostoucí nároky.

 

Všechna zjištění výzkumu a případové studie naleznete zde: http://ibm.com/cz/cfostudy2010

Komentáře