Ucházíte se o veřejnou zakázku? Nepodceňte ani detaily

Podle údajů donedávna fungující Národní ekonomické rady vlády jsou v České republice každoročně vypisovány veřejné zakázky za téměř 400 miliard korun. Pro řadu firem to znamená podnikatelskou příležitost, jiné ale bývají z výběrového procesu předčasně vyřazeny.

Ucházíte se o veřejnou zakázku? Nepodceňte ani detaily


Podle zkušeností advokátní kanceláře Rowan Legal, která se oblasti veřejných zakázek dlouhodobě věnuje, je často až třetina uchazečů z tendru vyřazena kvůli zbytečným formálním nedostatkům. Na základě své praxe proto advokátní kancelář připravila souhrn rad, jejichž dodržování pomůže odstranit nejčastější chyby firem a zvýšit tak jejich šanci na úspěch ve výběrových řízeních.

„Řada firem ucházejících se o veřejné zakázky se dopouští opakovaných, často spíše formálních pochybení, které je zbytečně vyřazují z dalšího boje,“ říká právník Jan Strelička z Rowan Legal. „Nejčastěji jde o nepozorné čtení zadávací dokumentace a následné nesplnění některých podmínek či o nedostatky v přílohách, jako jsou různá potvrzení, výpisy, referenční listiny či životopisy,“ pokračuje Strelička.

 

Zadávací dokumentace

 

  • Klíčová je zadávací dokumentace

   Hlavním klíčem k úspěchu je důkladně si prostudovat zadávací (kvalifikační) dokumentaci, tedy podmínky účasti v zadávacím řízení. V případě nejasností je namístě dotázat se zadavatele, který má povinnost tyto doplňující otázky zodpovědět.

    

    • Vytvořte si vlastní tabulku všech požadavků zadavatele

     Poté, co vám zadavatel zodpoví všechny dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci, je určitě namístě zpracovat si vlastní přehlednou tabulku s výčtem všech požadavků zadavatele a příslušnými lhůtami. Umožní vám to připravit si včas a ve stanovených lhůtách všechny podklady a na nic nezapomenout.  Před odevzdáním nabídky znovu zkontrolujte její obsah podle připravené tabulky.

      

      • Pozor na dodatečné informace k zadávací dokumentaci

       Zadavatelé často uveřejňují dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Na jejich nesledování a nerespektování dodatečných požadavků už ztroskotal nejeden kvalitně připravený projekt.

        

       Přílohy k předkládané nabídce

        

        • Předkládaná potvrzení a výpisy nesmí být starší než 90 dnů

         Velmi důležité je včas zajistit všechny výpisy a potvrzení požadované zadavatelem (výpis z Rejstříku trestů, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, finančního úřadu apod.). Zároveň ale nesmíte zapomenout na to, že potvrzení a výpisy nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

          

          • Nezapomeňte přiložit smlouvu se subdodavatelem

           Pokud nemohou firmy prokázat požadovanou kvalifikaci v plném rozsahu samy, běžně přiberou i subdodavatele. Základní kvalifikační předpoklady ovšem musí přihlášený uchazeč splňovat sám. Stejně tak výpis z obchodního rejstříku nesmí uchazeč dokládat prostřednictvím subdodavatele. Klíčové je nezapomenout do nabídky či žádosti o účast přiložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem.

            

            • Nepodceňte referenční listiny

             Referenční listiny obsahující realizované dodávky/služby/stavební práce (dle specifických požadavků zadavatele) je zapotřebí pečlivě zkontrolovat a případně, pokud něco chybí, požádat příslušného objednatele, aby poskytl novou referenční listinu. Důležité také je, aby byly referenční listiny objednateli podepsané.

              

              • Životopisy členů týmu musí obsahovat všechny požadované informace

               Zadavatelé veřejných zakázek často požadují předložení seznamu členů realizačního týmu včetně jejich životopisů. Někdy zadavatelé dále chtějí, aby byly v seznamech, resp. životopisech uvedeny některé specifické informace, např. minimální délka praxe v oblasti odpovídající předmětu veřejné zakázky, pozice v realizačním týmu (vedoucí, manažer atd.), čestná prohlášení o délce praxe a o pravdivosti údajů uvedených v životopisech, apod.. Nezapomeňte na ně, jinak můžete být z výběrového řízení zbytečně vyřazeni.

                

                • Nezapomeňte na úředně ověřený překlad

                 Požaduje-li zadavatel vypracování nabídky v českém jazyce, nezapomeňte u cizojazyčných dokumentů doložit v předkládané nabídce jejich úředně ověřený překlad do češtiny (typicky doklady o vzdělání, certifikáty apod.).

                  

                 Struktura a forma nabídky


                  • Požadovanou strukturu a formu nabídky požadovanou zadavatelem raději dodržte

                   Je lepší snažit se zadavateli vyhovět v požadavcích na strukturu a formu nabídky. Pokud byste nicméně z nějakého důvodu například změnili řazení kapitol, zadavatel vás za tuto ani podobnou skutečnost dle zákona nesmí vyloučit ze zadávacího řízení.

                   Komentáře