Průmyslové armatury jako komplexní služba v HELIOS Green - 3

Společnost LDM se již déle jak 20 let zabývá vývojem, produkcí a servisem průmyslových armatur.

Průmyslové armatury jako komplexní služba v HELIOS Green


Plánování a řízení výroby

Pro produkty společnosti LDM je nezbytné, aby odpovídaly fyzikálním parametrům (například tlak, průtok, průtočná charakteristika, teplota apod.). Na základě parametrů je nutné armaturu navrhnout a sestavit typové číslo. Pomocí typového čísla, nositele fyzikální charakteristiky každého výrobku a dalších případných požadavků zákazníka, je v systému zahájen jeho rozpad a přiřazení typového nebo konkrétního kusovníku. Tuto činnost provádí prodejce, který plánuje výrobu a uzavírá současně smluvní vztah se zákazníkem. Vlastní zaplánování zakázky pak proběhne na pozadí v systému HELIOS Green.

V rámci implementačního projektu bylo tedy nutné udržet vysokou kvalitativní úroveň technické přípravy výroby. Během ní je vytvořen individuální kusovník pro každý poptávaný produkt a následně jsou v systému dohledávány díly z celé šíře vyráběných i nakupovaných komponent. Ta představuje až statisíce různých variant jednotlivých vstupních dílů. Náběh nové výroby mají nyní plně v rukou zaměstnanci LDM, dokážou ji tak naplánovat a spustit bez asistence implementačního partnera. To bylo také jedním z cílů projektu – dosáhnout plné nezávislosti při jakékoliv změně sortimentu. Zároveň byly do procesu plánování výroby zapojeny také dceřiné společnosti, systém tak v této oblasti komunikuje nejen v češtině, ale také ve slovenštině a polštině.

helios

Obr. 2 - Přehled nesplněných objednávek materiálu

Vlastní plánování produkce probíhá na bázi MRP II. Vstupem do tohoto konceptu však nejsou predikce, ale požadavky dle smluvních vztahů. Každý výrobek tak má svého konkrétního zákazníka. Realizaci zakázek plánují na základě objednávek prodejci. Jejich poptávka pak spouští vlastní algoritmy MRP II. Od nich se pak odvíjí požadavky na objednávku materiálu, výrobu dílů nebo jejich vyskladnění, jsou-li k dispozici. Celý koncept je samozřejmě podpořen pojistnými zásobami, jejichž úrovně jsou pravidelně optimalizovány podle kapacit strojů, ceny a dalších atributů.

helios

Obr. 3 - Plánovací tabule – přehled operací plánovaných na pracoviště s aktuálními vazbami mezi operacemi i návaznými výrobními příkazy. Ve spodní části je zobrazována rozpracovanost obchodních případů i jim náležících dílčích výrobních příkazů

Hodnocení hlavních přínosů a očekávání

„Jednoznačný přínos nového systému spočívá ve sjednocení datové základny a provázanosti všech jeho funkčních oblastí. Pokud bych se kteréhokoliv z uživatelů zeptal, zda se chce vrátit k původnímu řešení, nikdo by takovou změnu neuvítal. Tato fakta máme ověřená. Neslyšíme žádné významné výtky ani od zaměstnanců, kteří s ním každodenně pracují, ani od jeho správců. To vnímám jako velký přínos,“ uvádí Vlastimil Dytrt.

„Nový systém zásadně vylepšil řízení celého hodnototvorného řetězce firmy. Kromě technické přípravy a plánování výroby jde především o její operativní řízení a realizaci servisních služeb. Významně se např. snížila chybovost ve všech fázích výroby. Máme nyní k dispozici kompletní databázi údajů o všem, co kdy a komu bylo dodáno, včetně výrobních čísel armatur. Veškeré reklamace a další servisní činnosti lze efektivněji řídit pomocí evidence celého obchodního případu. Nemůže se tak stát, že by některý ze zákazníků realizoval neoprávněnou reklamaci některé ze součástí, kterou vyměnil z jiné armatury,“ dodává Vlastimil Dytrt.

helios

Obr. 4 – Servisní karta zařízení - Příklad servisní karty zařízení s kompletní historií zásahů. Na záložce jsou pak vidět i navázané tikety (opravy, úpravy) zařízení, kdo s tím kdy co dělal, v dynamických vztazích „Otisky“ jsou evidovány změny na zařízení. Modul lze využít jak pro servis vlastních výrobků, tak pro servis technologických zařízení.

„Oceňujeme také nové funkční možnosti systému. Mám na mysli především workflow,“ pokračuje Vlastimil Dytrt a upřesňuje: „Pracovní toky řídíme vlastními nástroji HELIOS Green, především pak v procesu přezkoumání zakázky. Zodpovědný pracovník připraví příslušné podklady, zvolí všechny účastníky procesu a systém pak sám rozesílá a sleduje průběh celého workflow. Tím se eliminovala úzká místa při řízení zakázky, celý proces je naprosto transparentní a pod kontrolou systému.“

Úvodní foto: © N-Media-Images - Fotolia.com
Komentáře