e-Health – budeme díky EU zdravější?

Z pohledu Evropské unie představuje koncepce elektronického zdravotnictví (e-Health) souhrnný pojem pro široké spektrum nástrojů založených na ICT

e-Health – budeme díky EU zdravější?


Jejich prvořadým cílem by měly být podpora a zlepšení prevence, diagnostiky i samotné léčby, spadá sem však i sledování a řízení zdraví a životního stylu občanů. Pojem e-Health v sobě zahrnuje nejen interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, ale i předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními a peer-to-peer komunikaci mezi zdravotnickými oborníky nebo pacienty navzájem. Patří sem rovněž sítě pro sdílení zdravotních informací, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny a osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů.

 

Iniciativa EU

Evropská unie v této souvislosti prosazuje myšlenku jednotného „evropského prostoru elektronického zdravotnictví“, který by měl podporovat součinnost mezi příslušnými politikami a zainteresovanými stranami s cílem zabránit fragmentaci trhu a zároveň šířit osvědčené postupy. Mezi další cíle patří tvorba architektury pro elektronické zdravotní záznamy prostřednictvím podpory vzájemné výměny informací a normalizace. Koncepce e-Health si dále klade za cíl vytvořit zdravotnické informační sítě mezi místy, kde se poskytuje péče, a poskytovat on-line zdravotnické služby, jako jsou informace o zdravém životním stylu a o prevenci nemocí. Za zmínku stojí rovněž snaha prosazovat konzultace na dálku, elektronické předepisování léků (e-Prescribing) a elektronické proplácení výdajů (e-Reimbursement). Nutným předpokladem úspěchu veškerého výše uvedeného úsilí je zohlednění požadavků občanů, pacientů a zdravotníků a jejich zapojení do prováděcích strategií a projektů.

 

e-Health v ČR

Ministerstvo zdravotnictví svoji koncepci e-Healthu představilo již koncem roku 2008, přičemž základní východiska této práce jsou uznávána i nadále a nemají výrazné odpůrce. V podmínkách České republiky se problematikou e-Healthu intenzivně zabývá také nevládní nezisková organizace s názvem České národní fórum pro e-Health. Členem tohoto fóra se může stát každá fyzická či právnická osoba, která má zájem se aktivně podílet na rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice a v Evropské unii. Fórum si klade za cíl podporu rozvoje e-Healthu a rozšiřování a zvyšování obecného povědomí o této problematice.

 

Výhody a nevýhody elektronizace zdravotnictví

Mezi stěžejní výhody elektronizace ve zdravotnictví podle studie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické patří efektivnější uložení informací a usnadnění jejich pozdějšího vyhledání či ověření a zefektivnění poskytování zdravotní péče lékaři (omezení nadbytečné nebo duplicitní péče).

Studie dále uvádí, že v současné době stále ještě dochází k neúplné evidenci postoupených vyšetření pacienta, a tím k opakovaným vyšetřením stejného typu. Díky tomu, že v elektronických aplikacích budou přesné záznamy o provedených vyšetřeních a předepsaných léčivých látkách, si jednotlivá zdravotnická zařízení budou prostřednictvím přístupu do elektronických aplikací schopna ověřit dosavadní způsob léčby pacienta a porovnat svá zjištění s předešlými diagnózami jiných lékařů. Rozvoj e-Healthu by tedy měl v ideálním případě přispět ke zlepšení kvality zdravotnické péče a zároveň ke snížení nákladů na její poskytování. Rizika, jež s sebou myšlenka e-Healthu přináší, zahrnují vysoké počáteční náklady a náročnost na technické dovednosti zúčastněných osob. Výše uvedená studie dále uvádí, že v sektoru zdravotnictví lze obecně pozorovat pomalejší rozvoj informačních technologií, než je tomu v jiných oblastech. Je proto nutné lékaře přesvědčit o tom, že využití elektronizace ve zdravotnictví je spojeno se skutečným zlepšením zdravotní péče a nejedná se jen o další byrokratický bič. Překážku ve využívání technologií elektronického zdravotnictví ze strany zdravotnických i nezdravotnických pracovníků představuje především čas, který si musí pracovníci vyčlenit pro to, aby se s novým systémem a novými aplikacemi dostatečně seznámili. Problémem je také legislativa týkající se zdravotnictví, jež v současné době příliš neodpovídá aktuálním potřebám rozvíjejících se technologií v rámci e-Healthu.

 

IZIP slaví úspěch

Mezi úspěšné projekty na bázi e-Healthu se v České republice řadí IZIP (interneto­vý přístup ke zdravotním informacím paci­enta), který slouží pojištěncům Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Základním principem IZIP je internetová dostup­nost elektronických zdravotních knížek pacientů, jež obsahují veškeré informace o zdravotním stavu pacienta. V rámci rozvoje e-Governmentu lze nyní internetovou zdravotní knížku vytvořit mimo jiné i na pobočkách České pošty se službou Czech Point. Lékaři se do systému přihlašují pomocí identifikačního čísla lékaře, přístupového hesla lékaře a osobního hesla. Informace o svém zdravotním stavu může pacient prostřednictvím elektronické zdravotní knížky zprostředkovat dalším lékařům. Podle statistik bylo k 30. listopadu 2010 v systému uloženo 16 844 046 zdravotních zápisů/záznamů a elektronické zdravotnické knížky obsahují řádově stovky milionů údajů z Osobního účtu pojištěnce.

 

Zdroje:

http://www.ehealthforum.cz

http://www.izip.cz

http://ec.europa.eu

 

Vyšlo v CIO Business World 1/2011

Komentáře