Česká spořitelna za první pololetí v zisku 4,87 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2006 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,87 mld. Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 0,8 % z 4,84 mld. Kč v prvním pololetí roku 2005.

Česká spořitelna za první pololetí v zisku 4,87 mld. Kč


***tisková zpráva společnosti Česká spořitelna

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2006 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,87 mld. Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 0,8 % z 4,84 mld. Kč v prvním pololetí roku 2005.

„Výsledky České spořitelny za první pololetí roku 2006 jsou odrazem silné české ekonomiky, vysokých požadavků našich klientů na finanční produkty a služby a vysokého pracovního nasazení zaměstnanců České spořitelny. 23% nárůst provozního zisku odráží sílu našeho obchodního modelu a ukazuje naší schopnost pokračovat v růstu,“ řekl John James Stack, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2006
Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2006, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2005, pokud není uvedeno jinak:

· Provozní zisk vzrostl o 23,0 % na 7,49 mld. Kč, z 6,09 mld. Kč.
· Zisk před zdaněním poklesl o 2,3 % na 6,51 mld. Kč, z 6,67 mld. Kč.
· Čistý úrokový výnos se zvýšil o 15,1 % na 10,38 mld. Kč z 9,03 mld. Kč.
· Všeobecné správní (provozní) náklady se zvýšily o 4,0 % na 8,39 mld. Kč z 8,06 mld. Kč.
· Bilanční suma meziročně vzrostla o 11,6 % na 704,03 mld. Kč z 630,94 mld. Kč.
· Klientské úvěry se zvýšily o 15,3 % na 303,30 mld. Kč z 263,1 mld. Kč.
· Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 15,1 % na 539,02 mld. Kč ze 468,21 mld. Kč.
· Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se mírně snížila z 3,51 % na 3.48 %.
· Návratnost kapitálu (ROE) poklesla na 22,0 % z 23,9 %, důsledkem růstu objemu vlastního kapitálu.
· Výnosnost aktiv (ROA) se snížila ze 1,6 % na 1,4 %.
· Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně výrazně zlepšil na 52,8 % z 57,0 %.
· Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) zůstal na úrovni 56,3 %.
· Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS mírně klesla na 11,48 % z 12,06 %.

HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk České spořitelny, rozdíl provozních výnosů a nákladů, se v porovnání se srovnatelným obdobím minulého roku výrazně zvýšil o 23,0 % na 7,49 mld. Kč. Zároveň se zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 57,0 % na 52,8 %.

Zásluhu na výrazném navyšování provozního zisku má především nárůst čistých úrokových výnosů, které dosáhly objemu 10,38 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 15,1 %. Čistý úrokový výnos se zvyšuje zejména zásluhou rostoucího objemu úvěrových obchodů, a to jak občanům, tak komerčním klientům. Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se mírně snížila na 3,48 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 5,6 % a dosáhly výše 4,61 mld. Kč. Od roku 2005 Česká spořitelna poplatky nezvyšovala. Poplatkové příjmy rostou pouze díky rostoucímu počtu platebních transakcí, výrazně také rostou provize z investování do cenných papírů (podílové fondy, makléřství). Pro ilustraci: ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšil objem investovaných prostředků prostřednictvím fondů Investiční společnosti ČS o 9,8 %, počet transakcí v bankomatech České spořitelny vzrostl o 3,1 % a počet obratů na sporožirových účtech o 4,1 %.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním srovnání vzrostl o 16,0 % a dosáhl výše 0,76 mld. Kč, především díky operacím s s cizími měnami a úrokovými deriváty.

Ve srovnání s loňským pololetím vzrostly provozní náklady o 4,0 % na 8,39 mld. Kč. Na zvýšení provozních nákladů má vliv řada faktorů: zvýšení bonusů zaměstnancům, marketingový program na zvýšení výnosů, náklady spojené s programem na sdílení zisku v roce 2006 atd.

Čistá tvorba rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhla úrovně -0,63 mld. Kč, což představuje výrazné navýšení (0,54 mld. Kč) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Důvodem meziročního zvýšení bylo rozpuštění všeobecných rezerv ve výši 0.52 mld. Kč v prvním pololetí 2005. Kvalita úvěrového portfólia zůstává stabilní.

Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů vykazuje v meziročním srovnání zhoršení o 1,02 mld. Kč na - 0,35 mld. Kč. Důvodem tohoto vývoje je vliv výrazného snížení výnosů z portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou a cenných papírů určených k obchodování, a to zejména vlivem negativního vývoje na finančních trzích v květnu a červnu letošního roku a také z důvodu vyšších realizovaných výnosů z prodeje dluhopisů z portfolia cenných papírů na prodej v prvním pololetí 2005.

Objem bilanční sumy překonal hranici 700 mld. Kč (704,03 mld. Kč), což představuje v meziročním srovnání nárůst o 11,6 % z 630,94 mld. Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů, klientských vkladů a emitovaných dluhopisů.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 15,3 % na 303,30 mld. Kč.

Portfolio retailových úvěrů v ČS bance dosáhlo objemu 147,86 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 33,0 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména hypoteční úvěry fyzickým osobám, které se zvýšily o 44,4 % na 66,64 mld. Kč. Významně se zvýšily i objemy spotřebitelských úvěrů občanům, a to o 20,7 % na současných 42,77 mld. Kč. Např. v rámci kampaně Snadná půjčka již bylo poskytnuto více než 212 tisíc půjček v celkovém objemu 11,24 mld. Kč.

Úvěry malým a středním podnikům se zvýšily o 20,0 % na 37,3 mld. Kč. Úvěry velkým korporacím dosáhly 52,5 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,8 %.

Pokračoval růst objemu klientských vkladů občanů, a to o 7,6 % na 396,14 mld. Kč, zejména na sporožirových účtech, vkladech stavebního spoření a úložkách penzijního připojištění. Celkově se závazky ke klientům zvýšily o 15,1 % na 539,02 mld. Kč.

K 30. červnu 2006 počet klientů přímého bankovnictví Servis 24 činil 1,04 milionu, což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 15,1 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet překročil hranici 3 miliony kusů, největší zásluhu na růstu počtu karet mají karty kreditní, jejich počet se v meziročním srovnání zvýšil o 50,3 % na 392 tisíc.

Komentáře