Ericsson vydělal 33,3 miliard SEK

V roce 2005 bylo uvedeno do komerčního provozu 35 nových sítí WCDMA, čímž celkový počet těchto sítí dosáhl čísla 91. Ericsson je dodavatelem 49 těchto sítí. Počet uživatelů sítí WCDMA roste stále rychleji. Za čtvrté čtvrtletí roku 2005 vzrostl o cca 13 miliónů na více než 47 miliónů.

Ericsson vydělal 33,3 miliard SEK


Ericsson ohlásil roční zisk před zdaněním ve výši 33,3 miliardy SEK

· Čisté čtvrtletní tržby ve výši 45,7 (39,4) mld. SEK, roční tržby ve výši 151,8 (132,0) mld. SEK
· Čtvrtletní hospodářský výsledek ve výši 8,5 (5,6) mld. SEK, celoroční HV ve výši 24,3 (17,5) mld. SEK
· Čtvrtletní výnos na akcii: 0,54 (0,35) SEK, celoroční výnos na akcii: 1,53 (1,11) SEK .

Komentář CEO

„Uzavřeli jsme další dobrý rok s vysokým obratem, výnosy a peněžními toky,“ říká prezident a generální ředitel společnosti Ericsson Carl-Henric Svanberg. „Zároveň díky důvěře svých zákazníků v naši technologii a lidi nadále získáváme další podíly na trhu. Vynikající provoz se ukazuje být klíčovou konkurenční výhodou a snažíme se nadále zvyšovat prostřednictvím provozu svou efektivitu.

Inspirujeme se rozmachem služeb a důvěrou, kterou naši zákazníci projevují ohledně naší schopnosti provozovat a udržovat jejich sítě. Operátoři se stále rychleji zaměřují na celkové náklady vlastnictví a úspory, které jsme schopni nabídnout, mají evidentně svou hodnotu. Své vedoucí postavení jsme posílili získáním několika strategických zakázek. Naše silná pozice ve službách i infrastruktuře přispívá k růstovému potenciálu našeho podnikání.

Mohutný rozmach technologií WCDMA a HSDPA trvá i nadále. Vyšší přenosové rychlosti HSDPA dávají uživatelům pocítit značný rozdíl a mobilní širokopásmové sítě zrychlují komunikaci ve světových sítích. Akvizice společnosti Marconi je strategickým tahem s cílem posílit baši společnosti jak co se týče nabídek v rostoucím přenosovém segmentu, tak i vývoje sítí nové generace“, uzavírá Carl-Henric Svanberg.

Tržby z prodeje postupně vzrostly o 26 % v důsledku sezónních výkyvů a prudkého nárůstu služeb. Celoroční tržby z prodeje vzrostly o 15 % a růst se projevil v celém regionu. Ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2004 došlo k rozmachu na všech trzích vyjma západní Evropy, která zaznamenala určitý pokles. Kurzové změny měly jen nevýznamný dopad na meziroční tržby.

Hrubá marže za čtvrtletí dosáhla výš 44,2 %, což je určitý pokles, v němž se projevil rostoucí podíl prodeje služeb. Provozní marže vzrostla z 21,6% na 22,7 %, což bylo důsledkem vyšších tržeb z prodeje spolu s nižším růstem provozních nákladů. Zatímco celoroční náklady vzrostly o 5 %, vzrostly tržby o 15%, v čemž se projevilo naše stále zaměření na vynikající provozní výsledky.

Čistý dopad kurzových rozdílů na provozní výsledek činil ve srovnání s kurzy předchozího roku -0,2 mld. SEK za čtvrtletí a -2,9 mld. SEK za celý rok.

Výsledek z finanční činnosti za čtvrtletí byl záporný, což bylo zejména důsledkem rostoucích úrokových sazeb, které měly krátkodobý negativní dopad na tržní hodnotu dlouhodobého finančního majetku.

Celoroční hospodářský výsledek vzrostl o 39 % a výnos na akcii o 38 %. To je důsledkem vyšších tržeb a marží se zaměřením na vynikající provozní výsledky. Kromě toho celoroční daňová sazba poklesla na 27 % ve srovnání s odhadovanými cca 32 %. Tato nižší daňová sazba byla výsledkem zlepšení daňové pozice některých dceřiných společností.

Peněžní toky před finančními investicemi dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí výše 13,5 mld. SEK a celoročně výše 19,6 (17,7) mld. SEK. Do těchto výsledků se promítly vysoké obchodní výkony. Peněžní toky před finančními investicemi včetně přídělu do penzijního fondu, zaplaceného na začátku roku 2005, který činil 8,3 mld. SEK, dosáhly peněžní toky před finančními investicemi v roce 2005 výše 11,3 mld. SEK.

Finanční pozice zůstala celoročně silná. Čisté peněžní prostředky vzrostly o 10,5 mld. SEK na 53,4 (42,9) mld. SEK a poměr aktiv k vlastnímu kapitálu činí 50,5 % (43,8 %), což představuje sedmiprocentní zvýšení za období 12 měsíců.

Odložená daň byla celoročně snížena o 3,5 mld. SEK a její zůstatek takto na konci roku poklesl z 20,8 mld. SEK na 17,3 mld. SEK.

Prostředky investované do restrukturalizace činily celoročně 1,5 mld. SEK, z čehož 0,3 mld. SEK bylo vynaloženo ve čtvrtém čtvrtletí.

HLAVNÍ TRŽNÍ A OBCHODNÍ UKAZATELE

Hybné síly dlouhodobého rozvoje v odvětví zůstávají i nadále mohutné. Hlasový a datový styk stabilně vzrůstá díky novým účastníkům, novým a lepším službám a nižším sazbám. S rostoucími pevnými a mobilními širokopásmovými kapacitami lze plni požadavky zákazníků ohledně rychlejšího přenosu. Rozmach širokopásmových kapacit je impulsem pro rozvoj mobilní telefonie a pro poptávku po takových službách, jako je mobilní hudba, video a televize.

Technologie WCDMA/HSDPA nabývají na rozmachu v důsledku pronikání a zavádění v mnoha zemích. Vedoucí postavení společnosti Ericsson v technologii WCDMA se v roce 2005 dále posilovalo spolu se získáváním klíčových zakázek a budování pozic ve všech regionech. Současně se úspěšně rozvíjí i podnikání GSM se stále vysokým objemem zakázek. Komunikace je základní lidskou potřebou a GSM je úhelným kamenem, který ji umožňuje. Proto se bude i nadále rychle rozvíjet, zejména na nově vznikajících trzích. GSM rovněž dláždí cestu k přechodu na WCDMA.

Snižování provozních nákladů je klíčovým cílem operátorů v podmínkách rostoucí konkurence a rozsáhlejších služeb, které zvyšují složitost jejich provozu. V důsledku toho roste zájem o portfolio řízených služeb společnosti Ericsson, které nabízejí značně nižší celkové provozní náklady sítě. Růst odbytu odborných služeb se v průběhu roku zrychlil, zejména u systémové integrace, řízených služeb a hostingu.

Přehled podle regionů

Tržby v západní Evropě vzrostly celoročně o 5 %, ale ve čtvrtém čtvrtletí poklesly v meziročním srovnání o 4 %. Operátoři se nadále spojují, což má krátkodobě vliv na jejich investice, ale současně zvyšuje zaměření na celkové náklady vlastnictví a vede k růstu poptávky po řízených službách. V oblasti sazeb panuje silná konkurence, která by měla vést k růstu provozu a k další potřebě investic do kapacit. Rostoucí spotřebitelská poptávka po rozšířených službách vede ke zrychlenému nárůst uživatelů 3G a k upgradům HSDPA (High Speed Data Packet Access – vysokorychlostní paketový přístup) u operátorů.

Tržby ve východní Evropě, na Středním východě a v Africe vzrostly celoročně o 19 % a ve čtvrtém čtvrtletí o 22 % v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku. V některých částech tohoto regionu začaly být zaváděny technologie WCDMA/HSDPA. Avšak většina státu Afriky a Středního východe se nachází teprve v počátečních fázích rozvoje mobilních komunikací a převládá v nich technologie GSM. Operátoři v čele s regionálními i mezinárodními společnostmi se nadále spojují.

Tržby v asijsko-tichomořském regionu vzrostly celoročně o 10 % a ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 8 %. Čínský trh se svými přípravami na 3G a s poklesem poptávky po CDMA rostl pomaleji. Tento region se vyznačuje velkými rozdíly ve vyspělosti mobilních komunikací, počínaje velmi vyspělými širokopásmovými mobilními službami v hustě osídlených oblastech až po pokrytí základními službami ve venkovských oblastech. V regionu existuje obrovský potenciál dalšího růstu počtu uživatelů a očekává se, že příští miliarda uživatelů na světě bude pocházet právě odsud.

Tržby v Severní Americe vzrostly celoročně o 26 % a ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 82 %. Vedoucím hráčem na trhu i v odvětví je společnost Cingular v důsledku zavádění WCDMA a HSDPA. Mezi operátory nadále panuje velká konkurence a operátoři se zaměřují jak na kvalitu a pokrytí, tak i na zavádění nových služeb.

Tržby v Latinské Americe vzrostly celoročně o 32 % a ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 33 %. V Latinské Americe se nadále vyvíjí značná aktivita, která spočívá v dalším budování sítí GSM a posilování jejich kapacity, aby bylo možno vyhovět rychlému růstu počtu uživatelů.

Růst počtu uživatelů

V roce 2005 bylo uvedeno do komerčního provozu 35 nových sítí WCDMA, čímž celkový počet těchto sítí dosáhl čísla 91. Ericsson je dodavatelem 49 těchto sítí. Počet uživatelů sítí WCDMA roste stále rychleji. Za čtvrté čtvrtletí roku 2005 vzrostl o cca 13 miliónů na více než 47 miliónů, což představuje téměř trojnásobný nárůst oproti začátku roku 2005.

Čistý přírůstek počtu uživatelů mobilních sítí činil v roce 2005 cca 450 miliónů. Ke konci roku činila uživatelská penetrace u mobilních sítí 34 % s téměř 2,2 miliardami uživatelů na celém světě, z čehož více než 1,7 miliard tvoří uživatelé GSM. Vysoký přírůstek uživatelů trvá i nadále a očekává se, že celosvětový počet uživatelů překročí v roce 2010 tři miliardy. Během roku vzrostl počet uživatelů pevných širokopásmových sítí o cca 50 miliónů.

Komentáře