Finanční výsledky Lawson Software druhého čtvrtletí fiskálu 2008

Společnost Lawson Software oznámila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2008, které skončilo 30. listopadu, 2007. Tržby společnosti Lawson dle GAAP dosáhly v tomto čtvrtletí 218,6 milionu USD.

Finanční výsledky Lawson Software druhého čtvrtletí fiskálu 2008


Společnost Lawson Software oznámila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2008, které skončilo 30. listopadu, 2007. Tržby společnosti Lawson dle GAAP dosáhly v tomto čtvrtletí 218,6 milionu USD, což je oproti druhému čtvrtletí fiskálního roku 2007, kdy tržby činily 184,5 milionu USD, nárůst o 18 %. Společnost zaznamenala nárůst tržeb ve všech oblastech svého podnikání: tržby ze softwarových licencí stouply o 50 % a dosáhly 33 milionů USD, tržby za údržbu se zvýšily o 19 % a činily 84,7 milionu USD, tržby z poradenské činnosti dosáhly výše 100,9 milionu USD, což je nárůst o 10%.

Oproti čisté ztrátě ve výši 3,5 milionu USD, tedy 0,02 milionu USD na akcii, zaznamenané ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2007, činil čistý zisk dle GAAP v tomto čtvrtletí 3,7 milionu USD, tedy 0,02 USD na akcii. K tomuto ročnímu zvýšení čistého zisku společnosti došlo především v důsledku nárůstu tržeb ze softwarových licencí a tržeb za údržbu. Tento nárůst výnosů kompenzoval trvalou neprovozní ztrátu z poklesu hodnoty akcií ve výši 4,2 milionu USD vykázanou v ostatních příjmech za účelem snížení reálné hodnoty akcií s periodicky stanovovaným úrokem (auction rate securities, ARS) vlastněných společností.

Tato ztráta z poklesu hodnoty majetku způsobila snížení čistého zisku na akcii o 0,02 USD. Společnost odhaduje, že i kolísání kurzu negativně ovlivnilo čistý zisk a vedlo k jeho poklesu o dalších 0,01 USD na akcii. V tabulce č. 1 přiložené k této tiskové zprávě najdete souhrn dopadů kolísání kurzu na hospodaření společnosti Lawson oproti předchozímu roku.

Čistý zisk společnosti a čistý zisk na akcii vykázané dle GAAP zahrnují i náklady v celkové výši 7,7 milionu USD před zdaněním na amortizaci získaných nehmotných aktiv, amortizaci získaných kontraktů na údržbu, výdaje za poradenství spojené s akvizicí, výdaje na restrukturalizaci, ztrátu z poklesu hodnoty ARS v hodnotě 4,2 mil. USD a bezhotovostní kompenzace formou akcií společnosti v hodnotě 2,2 milionu USD. Při odečtení těchto nákladů a po započtení odložených tržeb za údržbu a odborné služby ve výši 0,4 milionu USD zpracovaných účetní metodou použitou při akvizici společnosti Intentia International AB činil čistý zisk společnosti nepodložený GAAP za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2008 15,6 milionu USD, tedy 0,09 USD na akcii.

"Výsledky ve druhém čtvrtletí ukazují, že našemu podnikání se dařilo ve všech regionech i oborech," řekl Harry Debes, prezident a generální ředitel společnosti. "Máme před sebou stále hodně práce, ale naše podnikání se úspěšně rozvíjí, což dokazuje i nárůst tržeb a zisku oproti loňskému roku."

Výsledky za posledních 6 měsíců do 30. listopadu 2007
Tržby dle GAAP za posledních 6 měsíců ke 30. listopadu 2007 dosáhly výše 406 milionů USD, což je o 17 % více než ve stejném období fiskálního roku 2007, kdy činily 346,3 milionu. Oproti loňské čisté ztrátě ve výši 19,3 milionu, tedy 0,10 USD na akcii, dosáhl čistý zisk dle GAAP výše 9,3 milionu, tedy 0,05 USD na akcii. Společnost odhaduje, že kolísání kurzu snížilo v průběhu těchto šesti měsíců čistý zisk na akcii o 0,02 USD.

Výsledky společnosti dle GAAP za uvedených šest měsíců obsahují i náklady v celkové výši 19,4 milionu USD před zdaněním na amortizaci získaných nehmotných aktiv, amortizaci získaných kontraktů na údržbu, výdaje za poradenství spojené s akvizicí, výdaje na restrukturalizaci, ztrátu z poklesu hodnoty ARS a bezhotovostní kompenzace formou akcií společnosti v hodnotě 4,3 milionu USD. Při odečtení těchto nákladů a po započtení odepsaných tržeb za údržbu a odborné služby ve výši 1 milion USD zpracovaných účetní metodou použitou při akvizici společnosti Intentia International AB činil čistý zisk společnosti nepodložený GAAP za šest měsíců ukončených k 30. listopadu, 2007 28,3 milionu USD, tedy 0,15 USD na akcii.

Finanční výhled

Společnost odhaduje, že její celkové příjmy za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2008, které končí 29. února 2008, dosáhnou 216 až 220 milionů USD, což zahrnuje nárůst tržeb ze softwarových licencí o cca 20% oproti srovnatelnému období předešlého roku. Společnost předpokládá, že čistý zisk na akcii dle GAAP se bude pohybovat mezi 0,03 a 0,04 USD, v to nepočítaje další ztrátu z poklesu hodnoty ARS. Předpokládaný čistý zisk na akcii nepodložený GAAP se bude pohybovat mezi 0,07 a 0,08 USD. To nezahrnuje náklady ve výši přibližně 9,5 milionu USD před zdaněním na amortizaci získaných nehmotných aktiv, amortizaci získaných kontraktů na údržbu a bezhotovostní kompenzace formou akcií společnosti. Očekávaná daňová sazba pro fiskální rok 2008 nepodložená GAAP by se měla pohybovat v rozmezí 37 až 40 %.

Klíčové ukazatele druhého čtvrtletí fiskálního roku 2008:

  • Hodnota hotovosti, peněžních ekvivalentů a obchodovatelných cenných papírů a dlouhodobých investic činila na konci čtvrtletí 424,1 milionu USD (vyjma omezených peněz ve výši 7,5 milionu USD), 31. srpna, 2007 tato hodnota činila 483,1 milionu USD (vyjma omezených peněz ve výši 7 milionů USD).
  • Celkové odložené tržby dosahovaly výše 176,5 milionu USD, včetně odložených tržeb za softwarové licence ve výši 36,1 milionu USD. Pro srovnání, ke 31. srpnu, 2007 dosahovala tato položka výše 236,3, včetně odložených tržeb za softwarové licence ve výši 35,3 milionu USD. Celkové odložené tržby poklesly v důsledku nižších odložených tržeb za údržbu vzhledem k tomu, že kontrakty na údržbu se nyní obnovují ve třetím a čtvrtém čtvrtletí.
  • Celkový počet prodaných softwarových licencí vzrostl na 331, zatímco ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2007 se uzavřelo 307 kontraktů. Průměrná hodnota všech uzavřených kontraktů se udržela v meziročním srovnání na přibližně stejné úrovni.
  • Bylo uzavřeno 38 kontraktů s novými zákazníky, zatímco ve druhém čtvrtletí předchozího roku jich bylo 27. Průměrná hodnota kontraktu s těmito novými zákazníky činila 373,000 USD, zatímco v minulém roce dosahovala 420,000 USD. Tento trend se očekával, vzhledem k průměrné nižší hodnotě kontraktů na M3 mimo území amerického kontinentu.
  • Dva kontrakty přesahovaly hodnotu 1 milionu USD, osm se pohybovalo v rozmezí 500,000 až 1 milion USD. Ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2007 byly uzavřeny tři kontrakty převyšující 1 milion USD a 13 kontraktů pohybujících se v rozmezí 500,000 až 1 milion USD
  • 52% z celkových tržeb pochází z amerického kontinentu; Evropa, Střední východ a Afrika přispěly přibližně 44% a 4% z celkových tržeb pochází z asijsko-pacifického regionu.
  • Hlavní nově získaní zákazníci: Amerika - Children´s Hospital Central California; City of Columbus, Ohio; City of Topeka, Kansas; Marsh Supermarkets; Mosaic Sales Solutions; The Nebraska Medical Center; Oldcastle and Scott County Minnesota; region EMEA - Boissons Glacieres Internationales; D2i Groupe Invicta; Fletchers Bakeries; Pork Farms Limited; Asie a Pacifik - Kumfs New Zealand; Sheppard Industries Limited; THK, Japan.
  • Společnost ve druhém čtvrtletí vykoupila 331 766 akcií na jméno v hodnotě 3,1 milionu USD za průměrnou cenu 9,29 USD na akcii. Od listopadu 2006, kdy společnost získala povolení vykoupit akcie v hodnotě 200 milionů USD, vykoupila 12,5 milionu akcií v hodnotě 111,6 milionu USD za průměrnou cenu 8,93 USD na akcii, což 6,7 % ze zbývajícího počtu našich akcií k listopadu 2006.

Ztráta poklesu hodnoty akcií s periodicky stanovovaným úrokem (auction rate securities, ARS)

Ke 30. listopadu 2007 společnost disponovala hotovostí a peněžními ekvivalenty v celkové výši 431,6 milionů, včetně obchodovatelných cenných papírů v hodnotě 27,6 milionu USD a dlouhodobých investic v hodnotě 58,7 milionu USD. Společnost již tradičně investuje volnou hotovost v rámci konzervativní korporátní politiky výhradně do cenných papírů s prvotřídním ratingem s ohledem především na udržení kapitálu a likvidity. Ke 30. listopadu, 2007 společnost vlastnila dlouhodobé investice v podobě ARS s aktuálním ratingem AA nebo AAA, které řádně plní své závazky. Likviditu a reálnou hodnotu těchto cenných papírů však negativně ovlivnila nejistota na úvěrových trzích a finanční situace společností pojišťujících dluhopisy. Společnost proto na základě informací, které získala od svého obchodníka spravujícího její cenné papíry, považovala za rozumné vykázat trvalou ztrátu z poklesu hodnoty těchto akcií ve výši 4,2 milionu USD a zároveň přechodnou ztrátu z poklesu hodnoty ve výši 0,8 milionu USD a tím snížit ke 30. listopadu 2007 hodnotu těchto ARS na odhadovanou reálnou hodnotu 58,7 milionu USD. Trvalá ztráta je vykázaná jako ztráta z neprovozní činnosti pod položkou ostatní výnosy a snížila výnosy na akcii dle GAAP o 0,02 USD. Přechodná ztráta ve výši 0,8 milionu USD byla vykázána jako nerealizovaná ztráta pod položkou vlastní kapitál.

Ztráty z poklesu hodnoty majetku se řadí k očekávaným kapitálovým ztrátám, které společnost nemůže v současnosti kompenzovat žádnými kapitálovými výnosy. Společnost dále označila ARS za dlouhodobé investice ke 30. listopadu 2007.
Komentáře