Aktuální trendy ERP musejí sledovat především výrobní společnosti

Pokud chceme porozumět současným ERP trendům v České republice, je třeba se vrátit do minulosti. Po roce 1990 došlo ke změně vlastnických práv a zejména výrobní podniky se najednou ocitly ve vakuu – nevěděly, co mají dělat. Ve druhé polovině 90. let se s prudkým rozvojem strojírenství karta začala obracet a dnes je situace úplně jiná: český trh je velmi otevřený a většina výrob probíhá na globální úrovni, přičemž typických lokálních hráčů je čím dál méně.

Aktuální trendy ERP musejí sledovat především výrobní společnosti


Pokud chceme porozumět současným ERP trendům v České republice, je třeba se vrátit do minulosti. Po roce 1990 došlo ke změně vlastnických práv a zejména výrobní podniky se najednou ocitly ve vakuu – nevěděly, co mají dělat. Ve druhé polovině 90. let se s prudkým rozvojem strojírenství karta začala obracet a dnes je situace úplně jiná: český trh je velmi otevřený a většina výrob probíhá na globální úrovni, přičemž typických lokálních hráčů je čím dál méně.

Vsoučasnosti existuje velké množství globálních společností, kde dochází k rozdělení výroby mezi jednotlivé země či jednotlivé produktové řady. To znamená, že celý plánovací proces dnes vyžaduje spolupráci hned několika lokalit v rámci jedné firmy, přičemž tam vyvstává potřeba celopodnikového plánování nejen přes několik závodů, ale přes celou firmu. Součástí těchto procesů jsou již napevno i čeští výrobci a subdodavatelé.

GLOBÁLNÍ TRENDY

Narůstající konkurence způsobená globalizací a snižující se marže v důsledku cenových tlaků jsou pro výrobní společnosti pokynem ke zefektivnění výroby a distribučních operací. Pokud chce výrobní společnost zlepšit tok zboží, eliminovat odpady a zvýšit podnikovou efektivitu, je naprosto nezbytné dosáhnout transparentnosti všech funkcí v rámci organizace, od financí až po distribuci. Dodavatelské řetězce je nutno zjednodušit a opatřit schopností okamžité reakce na změny na trhu. Výrazně musí být urychleno dodání produktu na trh, neboť příležitosti se rychle objevují a stejně rychle mizí.

Vysoká úroveň zásob a nepružné výrobní kapacity brání výrobcům adaptovat se na rychlé změny. Aby byli lepší než konkurence, musejí se proto zaměřit na účinnější zajišťování zdrojů a spolupráci v dodavatelském řetězci. Zákazníci jsou dnes vybíravější, takže změny na poslední chvíli v konfiguracích a objednávaných množstvích se stávají spíše pravidlem než výjimkou. A vedle schopnosti okamžité reakce musejí mít výrobci navíc kapacity na zajištění požadovaných dodávek svým partnerům v řetězci.

HLAVNÍ CÍL: SUBDODAVATELÉ

Exemplárním příkladem měnících se požadavků trhu je automobilový průmysl. Ten v ČR roste v současné době dvoucifernými přírůstky a stejně tak roste subdodavatelský byznys. Během několika příštích let by měly automobilky v ČR vyrábět přes 1 milion aut ročně. Přitom finální (OEM) výrobci produkují stále větší množství produktových řad a speciálních akčních modelů, prudce se rozvíjí trh s automobilovými doplňky a službami atd.

Aby snížili své náklady a zvýšili marže, snaží se finální výrobci své problémy přesouvat na bedra subdodavatelů. To například znamená, že finální výrobce si nedrží žádné sklady a nutí k tomu své subdodavatele, ti navíc musejí dodávat výrobky s vyšší přidanou hodnotou. A existuje mnoho dalších příkladů. Tlak na subdodavatele je mnohem vyšší, než býval ještě před pár lety. Z toho pak plyne potřeba propojování informačních systémů v celém toku dat mezi jednotlivými společnostmi – od finální montáže přes výrobu subdodávek až po dodavatele materiálů a komponent.

Tyto požadavky se ale objevují také v dalších segmentech, typicky například u distribučních společností, velkoodběratelů potravinářských produktů apod., kdy odběratelé striktně vyžadují od svých dodavatelů komunikaci pomocí EDI, aby měly kvalitní informační systémy schopné dodávat kvalitní informace v rámci standardních objednávek, faktur apod. Z toho potom vyplývají i stále větší nároky na ERP systémy.

NOVÉ ERP TRENDY A NÁSTROJE

Z možností technologií, které v současnosti umožňují daleko větší autonomii pracovišť, často vyplývají nové ERP trendy. Dnes jsou například velmi populární mobilní technologie umožňující daleko lepší připojení v reálném čase k informačnímu systému. Typicky jde mobilní zařízení pro prodejce nebo čtečky čárových kódů a s tím spojená efektivnější práce v řízeném skladu. Z pohledu ERP technologie zase vidíme velké požadavky na rozšiřující „celopodnikové“ funkcionality, typicky je to potřeba plánování v reálném čase (tzv. Advanced Planning Systems) a samozřejmě z pohledu legislativy také potřeba přizpůsobit se evropským předpisům a budoucím přechodu na euro.

Z hlediska potřeb výrobních společností se v poslední době poměrně často setkáváme s požadavky zejména na některé ERP funkcionality:

  • Čárové kódy – umožňují automatizaci procesů v distribuci a nákupu. Samotným skenováním čárových kódů se spouští ERP systém a zajišťuje automatický vstup dat získaných skenerem do systému, čímž se eliminuje potřeba manuální interakce.
  • Prioritizace zákaznických požadavků – často nepředvídatelné „last-minute“požadavky zákazníků vyžadují nesmírně rychlý a flexibilní přístup. Tyto požadavky zasahují do oblasti rozhodování o zásobách, efektivnějšího třídění a slučování produktových variant, lepší konsolidace vícenásobných nákupních požadavků v rámci jedné objednávky, propojení nákupních a prodejních objednávek, tisku do PDF formátu apod.
  • Podpora předpisů pro zacházení s nebezpečnými materiály – poskytuje výrobcům podporu pro splnění regulačních požadavků s cílem redukovat použití nebezpečných materiálů.
  • Zpětná logistika – umožňuje výrobcům odebrat dodaný materiál zpět, poslat dočasnou či trvalou náhradu, dle požadavků realizovat novou dodávku naráz či po dávkách a s ohledem na historii i na aktuální fázi životního cyklu.

ROZŠIŘUJÍCÍ ŘEŠENÍ

Kvalitní ERP řešení je dnes klíčovým nástrojem k dosažení úspěchu v globalizovaném prostředí. Většině českých výrobních společností poskytuje standardní ERP dostatečnou funkcionalitu pro podporu klíčových podnikových procesů – prostřednictvím finančních, personalistických, výrobních a logistických nástrojů integrovaných do ERP systémů. Na druhou stranu existuje stále více podniků, které své základní potřeby svým ERP systémem již pokryly a které nyní hledají řešení využívající rozšířené funkcionality, typicky SCM, PLM, CRM nebo Performance Management.

Zastavme se na chvíli u Performance Managementu (PM), jež je poměrně aktuálním příkladem podpory rozvíjejících se obchodních potřeb. Mnoho společností, které investovaly do svých ERP systémů, zjistily, že jejich reportingové schopnosti přestávají být v prostředí globálního trhu dostačující. PM software nabízí metodologie, metriky, procesy a systémy využívané ke sledování a řízení podnikové obchodní výkonnosti. Nabízí v této oblasti funkcionalitu, která velmi dobře doplňuje stávající ERP řešení. Performance Management pomáhá identifikovat aktuální potřeby vyšší transparentností finančních a obchodních informací. Finanční manažeři mohou díky těmto řešením zavést přesnější a disciplinovanější procesy, jako jsou například rozpočtování a plánování, díky kterým se může dramaticky zvýšit podniková efektivita.

ARCHITEKTURA SOA

Díky zvyšujícímu se zájmu o rozšiřující řešení, jako je třeba zmiňovaný Performance Management, registrujeme následný trend, kterým je potřeba integrace těchto různých aplikací do jednotné infrastruktury. Proto vznikla a dnes je stále populárnější servisně-orientovaná architektura (SOA), která umožňuje integrovat, implementovat a upgradovat aplikace a softwarové komponenty bez negativního vlivu na funkci ostatních podnikových systémů. Což je velmi důležité právě pro výrobní firmy, které si v globalizovaném prostředí nemohou dovolit jakoukoliv neplánovanou odstávku jakéhokoliv softwarového systému.

Podniky dnes již nechtějí být nuceny do informačních systémů, které vyhovují strategii IT dodavatelů, avšak nikoliv jim samým a jejich strategiím. Chtějí takové prostředí, které jim dovolí vytvořit vlastní IT ekosystém umožňující nasadit softwarové komponenty jak od svého hlavního dodavatele, tak od softwarových výrobců třetích stran či řešení vyvinutých vlastními silami – a především zohledňující jejich aktuální obchodní potřeby.

A dostáváme se k hlavní výzvě, které dnes dodavatelé ERP softwaru musejí čelit: Na jedné straně potřeba dodávat široké spektrum řešení reflektující specifické obchodní a odvětvové požadavky širokému okruhu zákazníků (malým, středním, velkým, s různými platformami apod.). A na druhé straně být schopní (s využitím servisně-orientované architektury) integrovat tato řešení do jednoho, maximálně funkčního prostředí umožňujícího rozšířit existující ERP systémy o aplikace typu SCM, CRM nebo PM – přesně podle skutečných a aktuálních požadavků zákazníků.

Autor je obchodním ředitelem Infor ESG východní Evropa.
Komentáře