Automatizace IT úloh a procesů

IT infrastruktura se v současné době stala nezbytnou součástí potřebnou pro plnění obchodních cílů většiny společností. Jednou z oblastí, kde lze uspořit a zefektivnit poskytování služeb, je automatizace rutinních aktivit. Proto zde hovoříme o automatizaci IT procesů pomocí systémů pro řízené, bezzásahové zpracování úloh.

Automatizace IT úloh a procesů


IT infrastruktura se v současné době stala nezbytnou součástí potřebnou pro plnění obchodních cílů většiny společností. Provozní útvary, zodpovídající za její bezproblémový chod, musejí garantovat svým zákazníkům kvalitní dodávku služeb. Z druhé strany jsou tlačeni ke snižování nákladů na provoz. Jednou z oblastí, kde lze uspořit a zefektivnit poskytování služeb, je automatizace rutinních aktivit. Proto zde hovoříme o automatizaci IT procesů pomocí systémů pro řízené, bezzásahové zpracování úloh.

Systémy pro bezzásahové zpracování úloh, obecně označované jako "job scheduling" systémy, mají dlouhou historii. Ačkoliv leží jejich kořeny v oblasti mainframe systémů, tato problematika je stále aktuální i v době rozsáhlých heterogenních IT prostředí a moderních vícevrstvých architektur (např. SOA apod.). IT procesy, podporující složité obchodní procesy, mají přímý dopad na chod celých společností. Precizní výběr je proto nezbytností pro zabezpečení zpracování obchodně kritických úkolů.

OD SPRÁVY ÚLOH K CELOFIREMNÍ AUTOMATIZACI
Požadavky na správu IT procesů se v průběhu několika uplynulých let významně změnily. Původně byla správa úloh vytvořena pro systémy mainframe. S rostoucím počtem zpracovávaných úloh a s jejich rozšiřujícím se zaměřením byly vytvářeny specializované produkty za účelem lepší kontroly zpracování.
V současnosti pozorujeme zřejmý trend odklonu od "čistokrevných" plánovačů pro jednu platformu směrem k multiplatformním řešením. Ideální je stav, kdy jeden plánovací systém pokryje všechny platformy a aplikace a poskytne skutečný "celofiremní job scheduling". Moderní systémy pro plánování úloh spravují IT procesy v závislosti na čase, kalendáři a dalších událostech dynamicky, nezávisle na platformě.

POŽADAVKY NA IT PROCESY
Podíváte-li se na aplikace, jako jsou například internetové obchody, bude vám jasné, že jejich bezproblémový chod závisí na mnoha podpůrných IT procesech a technologiích. Ale počítali jste někdy počet IT úloh potřebných například pro nakladatelství, aby zajistilo doručení novin svým zákazníkům každý den ráno až do domu? Víte kolik činností musí být úspěšně spuštěno a dokončeno, aby výrobce automobilů obdržel náhradní díly v požadovaném čase?
Procesy IT mají významný podíl na moderních obchodních procesech - až do výše 80 % v závislosti na odvětví. Samozřejmě platí, že pro úspěšné fungování obchodních procesů, musí být trvale optimalizovány nejen samotné obchodní procesy, ale i podpůrné IT procesy. Ale bylo by nesystematické zaměřit se pouze na jednu část IT. Obchodní procesy jsou obvykle ovlivňovány vícero aplikacemi a platformami ve firmě, a proto musejí být vzájemně integrovány právě z důvodu vyloučení možných omezení. IT procesy musíme přizpůsobit procesům obchodním, nikoliv naopak.
Integrace aplikací na celofiremní úrovni je klíčovým požadavkem. Různé obchodní aplikace a komponenty pro ERP, CRM, SCM a ostatní (např. SAP, PeopleSoft, Oracle, Siebel) reprezentují obchodní procesy a umožňují provádět operace napříč různými oblastmi obchodu. Tato řešení generují velká množství různých IT úloh, které musejí být dokončeny a vzájemně provázány.
Dobrou ukázkou je masové zpracování dat u dodavatelů energií nebo poskytovatelů telekomunikačních služeb. Pro takovéto společnosti s velkou zákaznickou bází je schopnost zpracovávat velké objemy dat (např. vyúčtování služeb, fakturace) životně důležitá. Tyto klíčové procesy vyžadují úzkou integraci všech aplikací a mohou být plně automatizovány právě prostřednictvím vhodného řešení pro job scheduling.
V celofiremním měřítku jsou důležité i přenosy souborů mezi jednotlivými systémy. Každý operační systém používá svůj vlastní souborový systém, některé jich používají dokonce více. Navíc, každý z těchto systémů používá rozdílné znakové sady. Při použití tradičních přenosových mechanismů, jako je například FTP, musíte vykonat minimálně tři kroky (přenos dat, kontrola úspěšnosti přenosu, dekódování znaků) pro každý přenášený soubor. V případě nutnosti zabezpečení přibudou další (zašifrování, rozšifrování, kontrola integrity apod.). V případě, že řešení pro správu jobů nabízí integrovaný systém pro souborové přenosy, můžete ušetřit několik kroků tohoto procesu.

NOVÉ POŽADAVKY
Technologie J2EE (Java to Enterprise Edition) se stává oblíbenou aplikační platformou. Stále více obchodních procesů je řízeno právě prostřednictvím Java aplikací, neboť jsou jednoduché, ekonomické s ohledem na jejich vývoj a platformě nezávislé. To je důvod, proč je jejich integrace do celofiremních systémů stále více žádána. J2EE sama nabízí několik možností pro kontrolu procesů, například funkční knihovnu Quarz pro implementaci plánování a řízení úloh. Nicméně s ohledem na komplexnost celofiremních procesů je vhodné využít externích nástrojů pro plánování a řízení úloh. Pouze několik málo výrobců nástrojů na job scheduling nabízí možnost integrace J2EE procesů. Většina z nich implementuje integraci J2EE procesů prostřednictvím proprietárních knihoven. Jen několik produktů používá existující standard společnosti Sun. Tímto standardem je JMX (Java Management Extension), který je již podporován velkým množstvím existujících aplikací.
Na významu také získává integrace systémů pro plánování úloh s řešeními BPM (Business Process Management). V blízké budoucnosti bude jedním z hlavních požadavků právě rozšiřování/změny v obchodních procesech a k nim vztažených IT procesů.
Není to však jen technologický vývoj a trendy, které jsou výzvou pro výrobce systémů pro dávkové zpracování. Dalším důležitým aspektem je oblast bezpečnosti, respektive vyhovění zákonným nařízením a opatřením. Dokumentace a archivace všech IT procesů se stává povinnou pro mnoho společností v souvislosti s novými předpisy jako jsou Basel II nebo Sarbanes--Oxleyův zákon (SOX). Job scheduling splňující popsané požadavky může v této oblasti významně přispět.

EXISTUJE MNOHO ŘEŠENÍ...
Trh s řešeními pro job scheduling představuje přibližně 50 výrobců, většina z nich poskytuje "malé" řešení pro jednu až dvě odlišné platformy nebo aplikace (lokální výrobci). Další skupina výrobců nabízí řešení pro malé společnosti nebo projekty na úrovni útvarů. Tato řešení se také zaměřují pouze na několik málo systémů nebo aplikací.
Pouze několik málo poskytovatelů nabízí řešení pro celofiremní správu úloh, které lze integrovat s každou aplikací a platformou ve firmě a navíc vám poskytnou dostatečnou stabilitu a rozšiřitelnost.

... ALE KTERÉ JE TO NEJLEPŠÍ?
Job scheduling proniká hluboko do IT infrastruktury a jejího provozu, z čehož vyplývá, že se jedná o systémové řešení na delší dobu. Nahrazení nevhodného produktu může být velmi náročné a může vaší firmě způsobit významné náklady.
Samozřejmě, že prvním kritériem výběru produktu bude, zdali produkt podporuje vaše aplikace, platformy a databáze. Zde přichází na řadu sestavení seznamu specifikujícího požadované vlastnosti a důležité požadavky z pohledu celofiremní architektury. V případě, že používáte nástroje pro systémovou správu, budete potřebovat integraci těchto nástrojů do job schedulingu.
Při sestavování seznamu požadavků myslete na ty, se kterými počítáte v budoucnu. Z těchto důvodů je flexibilita a rozšiřitelnost řešení základní nezbytností.
Při bližším pohledu na architekturu job schedulingu budete rychle schopni rozpoznat omezení rozšiřitelnosti a flexibility řešení. Některé architektonické koncepty nejsou schopné poskytnout vysokou dostupnost a zabezpečení dat, nebo na zajištění těchto aspektů vyžaduje mnoho úsilí a vysoké náklady.
Centralizovaná architektura redukuje náklady na administraci na minimum. Jasné rozlišení mezi kontrolou a ukládáním dat v centralizované databázi poskytuje nezávislost na databázovém systému. Výsledkem je stav, kdy jsou všechny plánované úlohy, včetně JCL (Job Control Language), vždy dostupné centrálně a přehledy nad prováděním, dokončením, současným a plánovaným zpracováním jsou dostupné kdykoliv a odkudkoliv. S ohledem na důležitost systému pro plánování a řízení úloh by měla být věnována odpovídající pozornost i návrhu řešení proti výpadku (HA řešení).

NEJDE POUZE O PRODUKT
Samozřejmě, že cena je jedním z hlavních rozhodovacích kritérií. Ale nenechte se zmást pouze nízkou cenou za licence. Cena licencí pro komponenty job schedulingu je pouze vrcholem ledovce. Může se stát, že budete potřebovat další licence na provoz systému (databáze, OS, nástroj pro sledování verzí, middleware atd).
Pro srovnání operačních nákladů použijte nejrůznější typické úlohy. Prověřte všechny náklady související s implementací - investiční i provozní. Jaký bude rozsah konzultačních prací? Především modulární systémy mohou akumulovat vyšší náklady, nejen v oblasti konzultačních prací, ale i v oblasti školení.
V neposlední řadě je vhodné zařadit do procesu rozhodování i vlastního výrobce job schedulingu. Úroveň podpory poskytované pro produkty na automatizaci zpracování úloh by měla být jedním z nejdůležitějších kritérií.

SHRNUTÍ
Nepodceňujte výběr nástroje pro řízení a plánování úloh. Věnujte mu maximální pozornost, zejména s ohledem na konkrétní podmínky své společnosti. Špatné rozhodnutí vás může stát mnoho času a peněz. Ujistěte se, že produkt, který si vyberete splňuje požadavky vaší firmy - současné i budoucí.

Nasazením systému pro automatizaci zpracování IT úloh získáte mimo jiné následující výhody:

  • Zmapování všech IT úloh spouštěných v rámci firmy a jejich závislostí.
  • Zrychlení zpracování úloh.
  • Minimalizace chyb vyloučením lidského faktoru.
  • Vytvoření workflow z jednotlivých úloh, které na sebe navazují.
  • Vytvoření kalendářů pro spouštění jednotlivých úloh.
  • Jedno prostředí pro definici a správu úloh bez ohledu na platformu nebo aplikaci.
  • Možnost auditovatelnosti a verzování u spouštěných úloh v rámci celé firmy.
  • Splnění požadavků na regulatorní opatření.
  • Možnost rozfakturovávat náklady na zpracování jednotlivých úloh (vhodné i pro outsourcing).
  • Proaktivní plánování zpracování jednotlivých úloh (na základě statistických údajů).

Autor je Senior Manager společnosti Trask solutions.Komentáře