BPMS: Nová generace systémů

Na pojmy procesní řízení, procesní modelování, procesní orientace či zdokonalování procesů jsme si již zvykli, neboť se objevují všude kolem nás. Chápání procesů a přístup k nim se ale neustále vyvíjí a objevují se nové trendy.

BPMS: Nová generace systémů


Na pojmy procesní řízení, procesní modelování, procesní orientace či zdokonalování procesů jsme si již zvykli, neboť se objevují všude kolem nás. Chápání procesů a přístup k nim se ale neustále vyvíjí a objevují se nové trendy.

Vývoj přístupu k procesům v podnikovém IT lze shrnout do několika etap, podle toho, jak na ně bylo nahlíženo a jakou roli hrály v podnikových informačních systémech:

Dobře uložené procesy: v první etapě existovaly procesy pouze v podobě návyků, kterými byly činnosti realizovány. Procesy byly zanořeny kdesi mezi pravidly a popisy pracovních procedur, které byly zpravidla zaměřeny pouze na dílčí aktivity organizace, často standardizované a opakující se. Pokud byly procesy modelovány, používaly se jednoduché diagramy.

Procesy zaklety v informačních systémech: v druhé etapě můžeme pozorovat, jak se firemní procesy staly doslova obětí vývojářů informačních systémů. S rychlým postupem informačních technologií došlo k situaci, kdy se středem zájmů staly informace. Návrháři informačních systémů tak kombinací dostupných informačních toků v informačním systému v podstatě definovali procesy organizace. Změnit takto zavedené procesy potom logicky nebylo možné bez nákladných změn informačních systémů. Řada organizací, které se rozhodly pro implementaci standardního informačního systému, musela své procesy přizpůsobit procesům podporovaným příslušným systémem.

Procesy a informační systémy jedno jsou: Pro třetí etapu je typické, že procesy začínají hrát hlavní roli a určují, které informace je třeba uložit a dále použít. Mění se tedy pořadí důležitosti: nejdříve procesy, potom informace. Procesy již nemohou být neviditelně definovány pravidly relačních databází či nastavením informačních systémů. Reakcí na uvedené požadavky je nástup nových softwarových nástrojů, které umožňují procesy napříč společností nejen modelovat a automatizovat, ale také je snadno přizpůsobovat měnícím se potřebám organizace, změnám konkurenčního prostředí a legislativy. Jde o novou třídu softwarové infrastruktury, obvykle označovanou jako systémy workflow, podporující řízení toku práce aktivním směrováním informací a dokumentů mezi aktéry procesu.

Business Process Management Systems: nejnovější trend, který je možné v oblasti podpory procesů ze strany informačních technologií zaznamenat, vyplývá ze skutečnosti, že v současné době jsou k dispozici funkční procesní komponenty, obsahující potřebná data, které je možné využít pro „vyskládání“ komplexnějšího procesu. Příslušné zdrojové komponenty jsou postavené na technologii SOA, jež zejména díky transparentně definovaným službám takovou integraci umožňuje. Pomocí webových služeb, které poskytují přístup k různým datovým zdrojům bez ohledu na použitý typ databáze, účel dat, jejich formu a geologické umístění, je tak možné informace z těchto komponent propojit a zpracovávat v uceleném procesu.

Konfiguraci automatizovaného procesu využívajícího služeb těchto komponent tak zvládne i „neprogramátor“. Tento přístup má oproti minulosti obrovskou výhodu v tom, že požadovanou funkcionalitu jsou schopni z velké části zajistit samotní uživatelé – samozřejmě po náležitém zaškolení. Úloha programátorů zůstává i nadále klíčová, neboť musí připravit příslušné služby komponent.

Pro uvedený přístup se v poslední době začíná rozšiřovat pojem Business Mashup. V oblasti IT se mashup poprvé objevil v souvislosti s konceptem Web 2.0 ve smyslu možnosti kombinovat různé informace odlišného charakteru z rozdílných datových zdrojů do větších funkčních celků. V této podobě se jednalo spíše o technologický trend, pojem Business Mashup je pak reakcí na skutečnost, že výsledkem integrace je proces, který slouží k zajištění konkrétní, užitečné služby pro koncového uživatele, pokrývající jeho potřeby.

Moderní platformy umožňují vše realizovat (za předpokladu existence patřičných webových služeb) bez nutnosti napsání jediné řádky programového kódu, čímž se snižují nároky na nákladné IT zdroje. Všechny kroky potřebné k úspěšné integraci datových úložišť, definování procesů a jejich správné konfiguraci lze provést prostřednictvím jednoduchého a přehledného uživatelského rozhraní s možností vizuální editace procesu i napojení patřičných datových struktur.

Autor je ředitelem společnosti LBMS.

Komentáře