Současnost a budoucnost systémů ERP

Měnící se tržní podmínky a tvrdý konkurenční boj kladou na společnosti napříč všemi průmyslovými odvětvími stále náročnější požadavky. Jedním ze způsobů, kterým se snaží zejména výrobní společnosti s náročnými požadavky trhu vyrovnat, bývá zavedení některého ze systémů pro plánování podnikových zdrojů ERP. Tyto systémy společnostem umožňují zvýšit efektivitu podnikových procesů zkrácením doby potřebné k jejich realizaci, zvýšit výkonnost podniku při stejném či dokonce nižším objemu zdrojů nebo získat konkurenční výhodu v podobě rychleji identifikované poptávky.

Současnost a budoucnost systémů ERP


Měnící se tržní podmínky a tvrdý konkurenční boj kladou na společnosti napříč všemi průmyslovými odvětvími stále náročnější požadavky. Jedním ze způsobů, kterým se snaží zejména výrobní společnosti s náročnými požadavky trhu vyrovnat, bývá zavedení některého ze systémů pro plánování podnikových zdrojů ERP.Tyto systémy společnostem umožňují zvýšit efektivitu podnikových procesů zkrácením doby potřebné k jejich realizaci, zvýšit výkonnost podniku při stejném či dokonce nižším objemu zdrojů nebo získat konkurenční výhodu v podobě rychleji identifikované poptávky.

Kvalitních systémů ERP je dnes na českém trhu k nalezení celá řada a jejich možnosti jsou neustále rozvíjeny. Současně zde působí mnoho firem, které podnikům tyto systémy dodávají – od malých až po velké nadnárodní. Podnik, který před rozhodnutím zavést systém ERP teprve stojí nebo uvažuje o jeho změně, má tedy široké pole výběru. Proto je dobré vědět, jaké vlastnosti by měly v současné době moderní systémy ERP zahrnovat a jaký vývoj lze v tomto směru očekávat do budoucna. Neméně důležité je pak znát možná úskalí jejich implementace.

ZÁKLADEM JE OTEVŘENOST

Základním rysem systému ERP by měla být otevřenost. Bez této vlastnosti je totiž jen velmi těžko integrovatelný. Je výhodné, když ERP disponuje otevřeným a popsaným rozhraním pro datovou komunikaci s produkty třetích stran, které je založeno na technologických standardech. Jako modulární, a tedy velmi pružné z hlediska struktury a dodávané funkcionality jsou koncipovány téměř všechny současné systémy. Již méně nabízených řešení však nabízí pružnost z hlediska změn ve firmách a jejich případné restrukturalizace, a tyto procesy jsou pak podniky nuceny řešit složitými reimplementacemi.

Důležitou vlastností systémů ERP je konfigurovatelnost, která umožňuje jejich přizpůsobení specifickým požadavkům zákazníků. U předkonfigurovaných řešení je třeba rozlišovat mezi předdefinovaným nastavením standardního produktu a řešením postaveném na specifickém předkonfigurovaném produktu. První varianta může výrazně napomoci zjednodušení a standardizaci procesů ve firmě a významně zkrátit prvotní nasazení systému u zákazníka, na druhou stranu se však takové řešení nedá použít vždy a všude. U druhé varianty vzniká v podstatě při každém nasazení jedinečný, na míru ušitý produkt. Takové řešení dokáže minimalizovat rizika projektu, ale je použitelné jen pro přesně specifikovaný trh a u některých společností navíc jen po omezenou dobu.

Některé podniky označují za důležitou vlastnost systémů ERP i oborovou různorodost. Osobně ji však považuji za poněkud přeceněnou. Specifikum každého oboru je totiž dáno předmětem podnikání, což se projevuje v obrovské variabilitě částí systému, které tento předmět podnikání přímo podporují, moduly pro ostatní procesy, jako je velká část logistiky, zpracování daňové či účetní evidence nebo systém pro podporu rozhodování, si však jsou více či méně podobné, případně se liší jen v určitých detailech.

BALÍKY JEN PRO STANDARDNÍ PROCESY

Jádro systémů ERP tvoří nejčastěji standardní produkt, který je účinný v podpoře procesů, jejichž činnosti, výstupy a vzájemné vazby je možné přesně definovat. V závislosti na možnostech parametrizace dnešních modulárních systémů ERP může takový standardní balík pokrýt i určité méně standardní procesy a funkcionalitu. V takových případech je však optimální porovnat náklady s potenciálními přínosy a rozhodnout se buď pro jediný systém, kombinaci více balíkových systémů či integraci balíkového jádra ERP se specifickou aplikací vytvořenou na klíč.

Pro nestandardní, variabilní procesy, které nelze přesně definovat a u nichž není návaznost činností pevně dána, nejsou balíkové systémy ERP náležitě vybaveny. Pro podporu řízení vztahů se zákazníky, správu dokumentů, správu podnikové znalostní báze nebo sledování a řízení jakosti se proto podnik i nadále neobejde bez specifických, takzvaných hraničních aplikací, které dnes existují především jako samostatná, specifická řešení a jen pomalu se stávají součástí systémů ERP.

EXPERTY JE TŘEBA SI DRŽET

Úspěšnost implementace systémů ERP závisí především na znalostech a motivaci těch zaměstnanců zákazníka, kteří nesou odpovědnost za klíčové podnikové procesy a jsou schopni své znalosti využít k jejich rozboru a návrhu fungování nového systému. Klíčové je zejména udržet si tyto experty v podniku po celou dobu implementace.

Stejně významným faktorem je i kvalita konzultantů na straně dodavatele, kteří na implementaci spolupracují. Obvykle nestačí jen samotná znalost softwaru, ale očekává se od nich i detailní znalost oboru zákazníka. Vysoce ceněnými odborníky na straně dodavatele jsou procesní konzultanti, kteří umějí realizovat dodávky téměř libovolného systému nebo se mohou ve značné míře podílet na integračních projektech založených na kombinaci několika systémů.

Vliv na úspěšné zavedení a provoz systémů ERP má rovněž optimální konstrukce vztahů mezi zákazníkem a dodavatelem. V implementační fázi hraje rozhodující roli dodavatel klíčové aplikace, který je však v maximální míře závislý na kvalitním a detailním zadání. Důležitý je i model, na jehož základě má být systém následně udržován v provozu. Většinou jde o využití interních kapacit, o některou formu outsourcingu, případně o vhodnou kombinaci obojího.

Například uzavření exkluzivní smlouvy může pro podnik znamenat velkou výhodu tím, že dodavatel převezme celkovou odpovědnost a zjednoduší komunikaci se zákazníkem. Na druhou stranu může jít o riskantní řešení, kdy je zákazník vydán dodavateli na milost. Je potřeba uvědomit si rizika, která z takového vztahu plynou, dobře je ošetřit ve smlouvách SLA a pro případ neshody mít připravené záložní řešení.

ZÁJEM O ČESKÉ DODAVATELE POROSTE

Při výběru systému ERP hraje důležitou roli i samotný dodavatel, kterým může být jak tuzemská firma, tak velká mezinárodní společnost. Největší zákazníci dávají příležitost tuzemským firmám bohužel jen velmi zřídka. Téměř ve všech případech je dodávka systému ERP předem diktována nadnárodním ústředím sídlícím mimo území České republiky a při jejich rozhodování se velmi silně uplatňuje vliv nadnárodních konsorcií. V oblasti hraničních aplikací již není situace tak jednoznačná. Velice často se například úspěšně realizují symbiotická řešení spojující zahraniční a tuzemskou aplikaci.

Dá se však očekávat, že zájem o tuzemské dodavatele poroste. Jejich základní devizou a jednou z nejsilnějších konkurenčních výhod je totiž výborná znalost regionu, jeho zvyklostí a legislativního rámce. Když dodavatel dokáže tyto přednosti využít naplno, je jeho výhoda před zahraničním týmem nezanedbatelná.

BUDOUCNOST JE V UNIVERZÁLNOSTI

Přestože systémy ERP jsou již nyní na velmi vysoké úrovni, stále v této oblasti dochází k řadě inovací, které jsou vyvolány jak snahou samotných dodavatelských firem o zdokonalení svých řešení, tak i jejich reakcí na vyvíjející se požadavky zákazníků. Patří mezi ně například prohloubení integrace systémů ERP s kancelářskými aplikacemi, čímž se zvyšuje komfort pro uživatele, nebo strukturovaný přístup k jednotlivým funkcím podle rolí a osob. Inovace se zaměřují také na standardizaci systémů a na nastavitelnost podpory procesů, která musí být jasně popsaná a dostupná zákazníkovi i po době implementace.

Zajímavý vývoj v oblasti systémů ERP lze očekávat i do budoucna. Silnou výzvou pro vývojáře těchto systémů je například úkol vytvořit co nejuniverzálnější systém s nejvyšší možnou mírou nastavitelnosti a přitom zajistit jeho maximální stabilitu – tedy vytvořit řešení s vnitřně zabudovaným systémem kontroly.

Autor pracuje na pozici Team Leader Oracle EBS ve společnosti ICZ.

Komentáře