Využívání ICT ve veřejné správě (5.)

V závěrečném dílu miniseriálu se podíváme, jak využívají webové a další poskytované služby týkající se ICT občané a jak snadné je například podat elektronicky žádost o stavební povolení nebo živnostenský list.

Využívání ICT ve veřejné správě (5.)


Rok 2011 byl ohledně využívání internetu občany ve vztahu k veřejné správě rokem velmi výjimečným, a to z důvodu sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které se uskutečnilo na jaře roku 2011 a bylo možné ho vyplnit také elektronickou cestou. Sčítání neovlivnilo pouze hodnoty v případě on-line vyplnění formuláře na stránkách úřadů, pravděpodobně se také díky němu zvýšila frekvence vyhledávání informací na webových stránkách veřejné správy, občané s úřady také více komunikovali.

V posledních dvanácti měsících před šetřením, které proběhlo ve 2. čtvrtletí 2011, využívalo internet ve vztahu k veřejné správě 40 % všech jednotlivců starších 16 let, v absolutních číslech se jednalo o 3,5 milionu jednotlivců. Internet je všeobecně nejvíce využíván věkovou skupinou 16–24 let, v případě využití ve vztahu k orgánům veřejné správy však byla tato kategorie předstižena jednotlivci ve věku 25–44 let, kde využívalo webové služby až 58 % populace.

Z pohledu nejvyššího dosaženého vzdělání je nejvíce uživatelů internetu ve vztahu k veřejné správě mezi vysokoškolsky vzdělanými jednotlivci (75 % z vysokoškolsky vzdělané populace) a také mezi osobami s maturitním vzděláním (52 % jednotlivců s maturitou). Naopak osoby se základním vzděláním používají internet ve vztahu k veřejné správě pouze sporadicky (9 % všech osob se základním vzděláním).

Komunikace prostřednictvím elektronické pošty

Podle posledních výsledků šetření komunikovalo s veřejnou správou prostřednictvím elektronické pošty 38 % vysokoškolsky vzdělaných jednotlivců, naopak osob se středním vzděláním bez maturity takto komunikovalo s veřejnou správou pouze 6 % a osob se vzděláním základním 1 %. Mezi zaměstnanými osobami bylo těch, které komunikovaly s veřejnou správou prostřednictvím elektronické pošty, 21 %, z nezaměstnaných využilo tuto možnost kontaktovat veřejnou správu 15 %.

Oproti roku 2010 se zvýšil podíl jednotlivců komunikujících s veřejnou správou prostřednictvím elektronické pošty o 5 %. K nárůstu došlo téměř u všech socio-demografických skupin s výjimkou osob se základním vzděláním, mezi nimiž se zastoupení těch, kteří s veřejnou správou takto komunikují, stále pohybuje okolo 1 %.

Vyplňování on-line formuláře

Do roku 2011 bylo nejčastější činností vykonávanou občany na internetu ve vztahu k veřejné správě pouhé vyhledávání informací, ovšem jak již bylo zmíněno výše, rok 2011 byl díky SLDB velmi specifický, proto bylo v tomto roce nejčastější činností on-line vyplnění formuláře.

Formulář vyplnilo on-line 30 % jednotlivců starších 16 let a oproti roku 2010, kdy tuto internetovou činnost provádělo pouhých 5 % jednotlivců, tak jde o rekordní nárůst. K vzestupu došlo i v případě stahování formulářů ze stránek veřejné správy, kdy v roce 2010 provozovalo tuto činnost 9 % a v roce 2011 již 17 % osob starších 16 let. Všechny tyto činnosti jsou stále více oblíbenější mezi jednotlivci ve věku 25 – 44 let, avšak velmi výrazného nárůstu bylo dosaženo v případě on-line vyplnění formulářů ze strany osob ve věku 16 – 24 let. V posledně jmenované věkové skupině vyplnilo formulář on-line 32 % osob, kdežto v roce 2010 šlo o pouhá 4 %.

Mezi jednotlivci s vysokoškolským vzděláním vyhledávalo 38 % informace na stránkách úřadů, 42 % stahovalo formulář a 61 % vyplnilo formulář on-line. Středoškolsky vzdělaných osob s maturitou vyhledávalo v roce 2011 informace na stránkách úřadů 20 %, formulář stahovalo 24 % a on-line vyplňovalo formulář 39 %.

Připojení k internetu v prostorách úřadů

Jak bylo již zmíněno v minulých dílech našeho miniseriálu, některé úřady poskytují obyvatelům možnost připojit se k internetu přímo v prostorách státní správy.

Toho využilo v roce 2011 cca 110 tisíc jednotlivců starších 16 let a šlo o 1,9 % uživatelů internetu. Veřejně přístupný internet využívali více muži než ženy. Z vysokoškolsky vzdělaných uživatelů internetu se jich na úřadech připojovalo 4,4 % a z uživatelů internetu se středním vzděláním bez maturity využívalo možnost připojení na úřadech 0,4 %. Mezi zaměstnanými uživateli internetu se vyskytovalo 2,1 % těch, kteří se připojovali v prostorách orgánů státní správy, a mezi nezaměstnanými 0,9 %.

Mezinárodní srovnání

Data pro mezinárodní srovnání se týkají roku 2010, není v nich tedy ještě promítnut vliv SLDB. Občané České republiky bohužel ve využívání internetu ve vztahu k veřejné správě zaostávají za většinou zemí EU27. V roce 2010 použilo internet ve vztahu k veřejné správě v průměru 41 % dospělé populace EU27, v Česku to bylo ve stejném roce 23 %. Ve vztahu k veřejné správě používají internet nejvíce občané skandinávských zemí a Nizozemska. V těchto zemích využívá internet k tomuto účelu více než 60 % jednotlivců ve věku 16–74 let. Naopak na konci pomyslného žebříčku pokulhává Řecko (16 %) a Rumunsko (8 %).

Z hlediska konkrétních činností prováděných na internetu ve vztahu k veřejné správě panuje v jednotlivých zemích stejný model jako v České republice, tzn. největší podíl jednotlivců využívá internet ve vztahu k veřejné správě k vyhledávání informací, na druhém místě je stahování formuláře a nejméně často vyplňují jednotlivci formulář on-line.

Poskytování základních on-line služeb na webových stránkách obcí s rozšířenou působností

V případě základních on-line služeb jsme se zaměřili na možnost vyřídit stavební povolení a žádost o získání živnostenského oprávnění. Možnost vyřídit stavební povolení byla v roce 2011 nejvíce nabízenou základní službou, a to na stránkách 204 úřadů s rozšířenou působností. Z toho 13 úřadů z 205 (6 %) poskytuje informaci o dané službě a 187 úřadů (91 %) nabízí formuláře ke stažení. Dvousměrnou interakci (tzn. vyplnit on-line formulář) v případě stavebních povolení umožňují tři obce s rozšířenou působností a možnost úplného elektronického podání nabízí v případě stavebního povolení jedna webová stránka obce s rozšířenou působností.


Úvodní foto: © TEMISTOCLE LUCARELLI - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 9/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře