Budoucnost IT je ve službách

Zatímco devadesátá léta se honosila mottem „čas pro dlouhodobé strategie, extenzivní nárůsty IT rozpočtů“, o dekádu později se mottem stávají „náklady“

Budoucnost IT je ve službách


Zatímco devadesátá léta se mohou honosit mottem „čas pro dlouhodobé strategie, extenzivní nárůsty IT rozpočtů“, o dekádu později už se projevuje stres ze splasknutí internetové bubliny, prvního varování před nezdravým vývojem. Mottem této dekády se stávají „náklady“. V následující tabulce jsou uvedeny některé srovnatelné klíčové charakteristiky obou dekád.

Během oněch dvaceti let se mění i klíčové úkoly IT manažerů. Stoupá význam IT služeb jako jednoho z nástrojů řízení a hledají se cesty, jak tyto služby nastavit a zasadit je do fungování společnosti, tedy do zaběhnutých procesů. Ty jsou spolu s interními zvyklostmi často velkou brzdou při realizaci změn a jsou pro IT manažera výzvou, kterou musí přijmout, chce-li splnit požadované úkoly. Rozlišné úkoly, kterým IT manažeři v minulosti čelili, je mohou nyní inspirovat při stanovování současných cílů – viz. následující tabulka.

Současný hospodářský vývoj je charakterizován převratnými změnami a zažité vzory řízení IT je potřeba revidovat. Co jsme se naučili a mnohde se ještě učí, už není použitelné a je spíše na obtíž. Rychlé technologické změny začaly zasahovat i do společenských pořádků, tvoří se sociální sítě, rozšiřují se nové formy komunikace (Facebook), roste úloha mobilních zařízení.

 

Flexibilita a efektivita

Úspěšné může být nadále jen flexibilní IT schopné reagovat na měnící se ekonomické požadavky. Zároveň bude pokračovat tlak na zeštíhlování a užší sepětí s byznysem. Zeštíhlování znamená především efektivní čerpání zdrojů, odpovídající momentální potřebě trhu, tedy nákup služeb podle objednávky – nebo nejlé­pe do nákupu komoditních služeb (služeb, externích specializací, znalostí). Trendem souvisejícím s flexibilitou v podnikání je redukce IT majetku, který se coby investice musí zhodnotit.

Mnohé organizace dnes nakupují služby ve formě tzv. managed services. Telekomunikační operátoři nabízejí nejrůznější služby jako server hosting, managed PBX apod. Systémoví integrátoři zase poskytují složitější služby typu správa koncových zařízení, správa určité části IT infrastruktury, což je vlastně nákup sady jednodušších managed services, obvykle označovaný jako outsourcing.

 

Budoucnost outsourcingu

Mluvíme-li o nákupu komoditních služeb, je jejich začlenění do procesů organizace jednodušší. V případě nákupu rozsáhlejších celků (managed services) jsou outsourcingové projekty doprovázeny změnami v organizaci, změnami procesů apod., a proto je důležité, zda je na to organizace připravena a dodavatelé jsou takové outsourcingové projekty schopni dodat. Důvěra IT v nákup služeb a outsourcing se přes řadu neúspěchů a omylů či chyb v této oblasti naštěstí obnovuje. CIO navíc často nemá jinou variantu, chce-li dosáhnout svých cílů.

Zároveň dochází k zásadnímu obratu v nabídce služeb, zejména u zahraničních nadnárodních firem (Amazon, Google…). Praxe však ukazuje, že organizace raději volí lokální dodavatele. Zahraniční firmy jsou pro ně rizikem, které není jednoduché řídit. Výjimkou jsou servisní organizace vytvořené svými vlastníky, poskytující IT služby pro nejrůznější nadnárodní uskupení.

Nakolik tedy může outsourcing pomoci při překonání limitů současného IT?
Pro ilustraci si uveďme některé z nich:

  • Historické závislosti, tedy velké investice do infrastruktury a ERP, a nákladné heterogenní prostředí. Nenastavené vztahy s obchodními partnery, zahrnující nejasné zadání či pravidla společného podnikání.
  • Netransparentní IT, zejména nerozklíčované náklady IT služeb (demonstrace přidané hodnoty).
  • Zažité scénáře pro čerpání zdrojů, jako jsou nerozvinuté čerpání externích zdrojů (specialistů) a omezený nákup komoditních služeb včetně outsourcingu.
  • Řízení dodavatelů, především nákladné služby a nedostatečná kvalita, nesmyslné nákupy, nedostatečné kontrolní mechanizmy a mechanizmy spolupráce (procesy).

To, co dříve bylo strašákem pro IT manažera, tedy zavádění outsourcingu, je dnes transformováno do řešení, které navrhne, jak nakoupit levněji IT služby a jak je začlenit do podnikových procesů. Postupné propojování oblasti IT s ekonomickými cíli organizace vede k její transformaci, a budou tak společně hledat cesty k rozvoji nových příležitostí a vyhledávat zdroje konkurenčních výhod. IT odborníci už dnes hledají možnosti, jak zeštíhlovat a vytěsňovat služby, které lze nakoupit na trhu. Tato neúprosná logika vede k tomu, že téma outsourcingu se nakonec rozplyne do tématu bezpečného začlenění nakupovaných managed services a zvládnu­tí řízení rozvoje a rizik takto nakupovaných služeb.

 

Nové priority CIO

Podle studie společnosti Gartner (viz tabulka níže) je od roku 2007 nejdůležitější prioritou zlepšování podnikových procesů. Nicméně pro rok 2013 už se tato priorita posouvá na druhé místo za řízení změnových iniciativ. Překvapivě by se měl změnit tlak na snižování nákladů. Podle studie by v roce 2013 tato priorita, která je tradičně druhá v pořadí, spadla až na osmé místo. Z toho lze usoudit, že za tři roky se posune řízení nákladů do stavu, kdy řada společností bude ve větší míře nakupovat služby na trhu za dopředu známé ceny.

 

Autor pracuje jako Senior Business Consultant ve společnosti ANECT.

Vyšlo v CIO Business World 10/2010

Komentáře