Business Solutions – řešení jako služba

Současná vlna konvergence přináší významný fenomén: čistě datové služby, se v té či oné míře postupně integrovaly do portfolia původních operátorů telekomunikačních služeb. Vzniká tak doslova nové ICT odvětví.

Business Solutions – řešení jako služba


Není třeba příliš mnoho statistik, aby bylo zřejmé, že podíl informačních a komunikačních technologií poskytovaných zákazníkům formou služby neustále roste a současně se rozšiřuje i spektrum zákazníků, kteří poskytovaných ICT služeb využívají. V závislosti na velikosti, profilu činností a požadavcích zákazníků se ICT služby mohou výrazně lišit svojí složitostí, náplní, množstvím a šíří vykonávaných činností. Liší se i vzájemnou provázaností a spoluprací jednotlivých komponent výsledného systému či napojením na další procesy a aktivity zákazníka, které již ani nemusí mít ICT charakter. Jsou-li informační a komunikační technologie poskytovány jako služba, musí být rovněž stanoven způsob měření odebraného množství, metody hodnocení kvality a způsoby reportingu. V neposlední řadě musí být rovněž definována místa a parametry odběru služby spolu s místy a procesy pro komunikaci zákazníka s poskytovatelem.

Dalším důležitým faktorem poskytování ICT služeb je vlastní implementace řešení. Proces implementace velmi úzce souvisí s vlastnostmi a úrovní komplexity poskytované služby. Pro relativně jednoduché a parametrizovatelné služby, jakými jsou například zálohování či archivace dat nebo webhosting, může dostačovat uzavření smlouvy a realizace fyzického připojení, není-li k dispozici. Implementační proces může však být velmi náročný pro komplexní služby, které v jediném řešení zahrnují například aplikační hosting, hlasovou a datovou komunikaci a telefonní služby, služby infrastruktury nebo celého podnikového informačního systému.

Z hlediska komplexity můžeme služby ICT rozdělit do tří základních skupin: Managed Services (Řízené služby), Professional Services (Profesionální služby) a Business Solutions (Obchodní řešení).

Managed Services (MS) jsou komplexními ICT službami, které sestávají ze správy, řízení, monitoringu, dohledu, plánování a údržby všech funkcí týkajících se infrastruktury, komponent a zařízení. MS umožňují zákazníkovi využívat nezbytných materiálních a personálních zdrojů poskytovatele formou služby bez nutnosti investovat do potřebných technologií. Zákazník tak platí pouze za službu, která pokryje jeho potřeby a jejíž parametry lze dynamicky měnit podle aktuálních požadavků podniku (např. sezónní navýšení prodeje). Tím, že zařízení zákazník nevlastní, nemusí řešit jeho opravy, modernizaci ani morální zastarávání.

Professional Services (PS) nabízejí zákazníkům provedení odborné analýzy a dodávku komplexního řešení na klíč. Poskytovatel přebírá zodpovědnost za části dodávané subdodavateli a poskytuje komplexní outsourcingovou službu „end to end“ s jasně definovaným SLA.

Business Solutions (BS) zahrnují v jediném řešení komplexní produktové portfolio služeb s vysokou přidanou hodnotou pro podporu zákaznické obchodní strategie, výkonnosti a efektivity. Požadované telekomunikační, datové služby a služby informačních a komunikačních technologií, vybírané podle požadavků zákazníka napříč spektrem nabídky poskytovatele, jsou sestaveny do profesionálního řešení ústícího v dlouhodobou strategickou spolupráci zákazníka s dodavatelem služeb. Ač název sám navozuje oblast využití především v komerční sféře, nejsou Business Solutions zdaleka určeny pouze pro velké podniky a korporace. Organické spojení telekomunikačních a ICT služeb nalézá uplatnění i ve státní a veřejné správě či nekomerčních organizacích.

Řešení Business Solutions jsou vždy kompletovány ze služeb procházejících napříč spektrem nabídky poskytovatele i jeho případných subdodavatelů. Zahrnují nejenom fixní a mobilní přenos dat či služby datových center (housing, hos­ting), ale také služby telekomunikační, mobilních sítí, mobilního hlasu i mnohé další. V průběhu přípravy, návrhu, projektování i realizace vyžadují proto zvláštní přístup spočívající ve schopnosti integrovat jednotlivé, mnohdy zdánlivě nesourodé a odlišné služby, do jediného celku.

Komentáře