Červená barva generuje extrémní názory, modrá nic neřeší

Lidé budou s větší pravděpodobností pozitivně reagovat na předložený návrh, pokud je využita zelená barva. Naopak barva červená vede k přijetí extrémních stanovisek.

Červená barva generuje extrémní názory, modrá nic neřeší


Tyto výsledky ukázal čerstvý výzkum, který provedla divize tisku a zobrazování (IPG) společnosti HP ve vybraných zemích Evropy, Středního východu a Afriky. Výzkum poukázal také na zajímavý vliv barvy na ovlivnitelnost cílového publika - tedy míru shody příjemce s konkrétním sdělením. Více než polovina respondentů (53 %), kterým byla předkládána tvrzení v zelené barvě, vybrala v dotaznících možnost „souhlasím" nebo „rozhodně souhlasím". Naopak v případě černobílých dotazníků dosahovala míra souhlasu pouze 36 %.

Tento výzkum byl proveden s cílem získat přesnější představu o tom, jakou roli hraje barva v rozhodovacím procesu. Poznatky průzkumu pomohou firmám lépe porozumět tomu, jak rozdílné skupiny příjemců reagují na sdělení ve vybrané barvě. Díky tomu mohou lépe využít možností barev v interní i externí komunikaci.

Průzkum také odhalil významný vztah mezi polaritou - výskytem extrémních názorů - a červenou barvou. Dotazníky v červené barvě generovaly trojnásobné množství názorů na krajních okrajích škály (29 %) oproti jen 10 % v případě dotazníků černobílých. Indiference - tedy nevyjádření žádného názoru - byla nejčastější u modrých dotazníků (47 %) a černobílých (43 %) v porovnání s pouhými 28 % v případě zelených a 19 % u červených.

 

 


 

Osa X ukazuje zastoupení odpovědí "Silně souhlasím" a "Silně nesouhlasím" s následujícími výroky: „Květen je můj nejoblíbenější měsíc" a „Dnes se cítím plný nových nápadů" (uváděn je průměr výsledků u obou otázek); osa Y ukazuje rozložení odpovědí pro každou z barev dotazníku. Výsledky jsou průměrem za celou zkoumanou oblast.


Výzkum proběhl v devíti zemích a byl založen na „neutrálních výrocích", které byly prezentovány v dotaznících distribuovaných v rozdílných barevných variantách respondentům, kteří měli za úkol vyznačit míru jejich souhlasu.

Luis Casado, HP EMEA Enterprise Marketing Director, IPG, k tomu uvádí: „Rozdílné vnímání a reakce na jednotlivé barvy se u jednotlivců liší, což může působit obtíže při analýze výsledků. Například červená barva generovala nejvíce polarity, ale celková míra souhlasu s uvedenými výroky byla u této barvy 47 %, což je podstatně více než 39 % u černé a 36 % u modré barvy."

„Výsledky průzkumu ale nepochybně prokazují vliv barvy na míru angažovanosti recipientů, jejich ovlivnitelnost a dokonce i na celý rozhodovací proces. Možnosti využití tohoto jevu v komerční komunikaci jsou široké, ať už je cílem komunikace firmy vyvolat určitou reakci, či se jen odlišit od konkurence," dodává Casado.

 

 

Komentáře