Critical Facility Management

Řada společností by se neobešla nejen bez výpočetní techniky, jak si ji představí běžný uživatel – PC stanice, notebooky a tiskárny, ale především bez zařízení pro zpracování, uchování a archivaci velkého objemu dat.

Critical Facility Management


Banky, operátoři, ale i státní instituce pro tuto techniku budují datová centra s rozsáhlou podpůrnou infrastrukturou. Vybudováním datového centra, jeho uvedením do provozu a předáním provozovateli vzniká potřeba údržby, monitoringu a zajištění jeho trvalého provozu. Novým fenoménem se tak v oblasti poskytování služeb facility managementu stává vyčlenění kritických technologií a poskytování služeb CFM (Critical Facility Management). Představíme-li si datové centrum, zpravidla se jedná o datový sál, energocentrum, strojovnu klimatizace, místnosti operátorů a o sofistikované systémy fyzického a protipožárního zabezpečení – jinými slovy o lokalitu s vysokou koncentrací podpůrné technologické infrastruktury, kterou souhrnně označujeme zkratkou NCPI (Network Critical Physical Infrastructure).

Jaké výhody a jaká komplexní data získáme dlouhodobou spoluprací s odborníkem na servis a údržbu kritických technologií? Zatímco se většina současných servisních kontraktů týká jednotlivých motorgenerátorů, záložních zdrojů, klimatizačních jednotek nebo rozvaděčů, stále více se prosazuje uzavírání servisních smluv na celé technologické celky, například na všechny systémy energocentra, klimacentra, rozvodny nebo na veškerou kritickou podpůrnou technologickou infrastrukturu datového centra (NCPI). Výhoda těchto smluv o poskytování služeb CFM spočívá v komplexní garanci dodavatele služeb za sjednaný celek, což eliminuje případné snahy správců jednotlivých subsy­stémů svalovat vinu jeden na druhého a hledat příčiny nastalých potíží jinde než u sebe samých. Zájmem provozovatele datacentra je udržet stávající IT zařízení v trvalém chodu a průběžně technologie rozšiřovat a posilovat. Oba tyto cíle lze řešit buď v rámci­ komplexních servisních programů nebo na základě outsourcingu, kdy dodavatel služeb CFM provádí kompletní management kritických technologií. Uveďme si nyní, jaký rozsah služeb a jaký uživatelský komfort oba způsoby nabízejí.

Servisní programy zajišťují bezchybný provoz kritických technologií pouze v takovém výkonovém rozsahu, pro který byl daný systém dimenzován. V jeho rámci může specialista na základě výrobcem doporučeného intervalu nebo na základě měření například vyměnit filtr vzduchotechniky, provozní náplně motorgenerátoru apod., případně i upozornit na potřebu sy­stém výkonově posílit nebo vyměnit baterie. Zajišťována je také telefonická či on-line asistence. Podle podmínek jednotlivých servisních programů jde například o nepřetržitou linku call centra servisní organizace, která řeší vzniklé situace a garantuje odstranění problému v podstatně kratší době, než která vyplývá z obecně platných obchodně-právních vztahů. V rámci servisních programů lze vyřešit provádění pravidelných revizí sledovaných zařízení, výkon zátěžových zkoušek nebo ekologickou likvidaci odpadu (spotřebního materiálu, použitých provozních náplní, opotřebovaných částí zařízení získaných preventivní výměnou nebo po opravě).

Kritický facility management je, na rozdíl od klasických servisních programů, služba s vizí budoucnosti. Víme-li, že naše potřeba nekončí u pravidelné obhlídky stavu provozovaného zařízení, volíme kombinaci servisních programů a služeb, které zastřešíme jedinou smlouvou. Má-li nám kritická infrastruktura dlouhodobě sloužit, musíme uvažovat koncepčně a napříč všemi provozovanými technologiemi. Nejedná se jen o zahrnutí závazných předpisů o pravidelné revizi elektrických zařízení do plánu údržby, ale i o činnosti související s koncepčním vyhodnocováním měřených parametrů a o sledování vzájemných vazeb technologických systémů mezi sebou. Management datacentra se skládá z těchto oblastí:

  • Řízení činností (Operations Management)
  • Řízení kontroly (Tests Management)
  • Řízení hlášení (Reporting Management)
  • Řízení poruch (Incident Management)
  • Řízení dokumentace (Document Management)
  • Řízení smluvních vztahů (Service Level Management)
  • Řízení dostupnosti (Availability Management)
  • Řízení změn (Change Management)
  • Řízení kapacit (Capacity Management)
  • Řízení problémů (Problem Management)

 

Podle způsobu poskytování rozlišujeme různé úrovně poskytování CFM služeb, například permanentní přítomnost nebo off-site Management, dále bereme v úvahu rozsah zajištění preventivní údržby a rychlost odezvy při výskytu poruchového stavu zařízení, tzn. dobu potřebnou na nápravu nestandardního stavu zařízení (ne vždy se jedná o poruchový servis).

Činnosti poskytovatele CFM služeb lze rozdělit do čtyř základních kategorií – řízení a organizace CFM, realizační činnosti, administrativní část, podpůrné činnosti. Řízení­ a organizace CFM pochopitelně zasahuje do všech činností prováděných v datacentru­. Realizační činnosti zahrnují základní činnosti údržby, servisní práce a přímé provádění menších investičních záměrů v předmětné lokalitě datového centra; výkon služeb CFM probíhá ve smluvně sjednaném období neustále, vyhodnocení infrastruktury klient dostává v předem naplánovaných intervalech, které se stanoví dohodou podle rozsahu instalovaných technologií a na základě předepsaných termínů pro údržbu, servis a provozní zkoušky. Administrativní část spočívá v neustálém sledování a řízení provozních nákladů a evidenci prováděných činností. Nejdůležitějším výstupem administrativy CFM je kvalitní reporting, který zákazníkovi poskytuje kompletní obraz o dosažených výsledcích a tím i o kvalitě poskytované služby. Čtvrtá, stejně důležitá část, je podpůrná činnost. S provozem datacentra souvisí například neustálé zajišťování nové projektové dokumentace a provádění změn a aktualizací v dokumentaci skutečného stavu. Do podpůrných činností se řadí i spolupráce s investorem při plánování, projektování a výstavbě datového centra, zkrátka vše, co má vliv na flexibilitu řešení a jeho investiční návratnost. U služeb CFM proto vždy klademe vysoký důraz na integritu, vyváženost a logickou propojenost všech čtyř výše zmíněných aktivit.

V obecné rovině bychom se ještě měli zmínit, že facility management kritických technologií, neboli CFM, nezůstává pouze doménou datových center. Provozně kritické technologie, jako například chladírenská zařízení, lakovny, kontinuální výrobní provozy typu chemická výroba, potravinářství, výroba skla a jiné potřebují ke svému provozu kvalitní systémy napájení a chlazení a tím i kvalitní smluvní zajištění služeb CFM.

Komentáře