Jak získat zelenou pro HVD?

Přesvědčit vedení firmy k razantnímu zásahu do způsobu, jakým jsou v organizaci poskytovány služby na úrovni koncových bodů, nemusí být vůbec jednoduché. Jaké argumenty mají šanci obstát?

Jak získat zelenou pro HVD?


V příštích několika letech budou malé a středně velké firmy stále více směřovat svoji pozornost na virtuální desktopy. Podle nedávné analýzy agentury Gartner představují hostované virtuální desktopy (HVD) druhou nejvyšší prioritu pro malé a středně velké firmy v oblasti EMEA (Evropa, Afrika, Blízký východ) do roku 2012. Největší zájem vykazují firmy se 100–999 zaměstnanci, přičemž 46?% z nich zvažuje, že bude v blízké budoucnosti realizovat projekty HVD. Zatímco se tyto záměry zdají být zřejmé, výměna tradičních desktopů za virtuální hostované desktopy je stále vnímána organizacemi jako velká skoková změna a čelí značnému internímu odporu.

Většina vedoucích IT oddělení a IT manažerů si je dobře vědoma toho, jaké přínosy mohou hostované virtuální desktopy organizaci nabídnout. Patří mezi ně například snazší správa IT prostředků, vyšší bezpečnost dat, větší flexibilita nebo třeba možnost volby koncových zařízení či snazší migrace na Windows 7. Avšak i nadále je třeba o těchto přínosech přesvědčovat širší firemní prostředí. Ti, kdo vedou transformaci na HVD, musí překonat odpor zaměstnanců zakořeněný v přesvědčení, že současné tradiční desktopy fungují dobře, a jejich pochopitelnou obavu z narušení při migraci. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je vytvoření studie pro HVD a čistě logické důvody k využití této technologie. Argumenty, které dostatečně vykompenzují změny a nesnáze způsobené v průběhu přechodu.

Migrace na HVD představuje změnu, kterou musí iniciovat vedoucí IT oddělení, jejichž role se v současnosti rychle mění. Podle nejnovější studie agentury Harvey Nash zaměřené na vedoucí pracovníky v IT, je na CIO kladen požadavek, aby více než kdy jindy upřednostňovali inovace před běžným udržováním současného stavu, tak aby firmě přinášeli hodnotu a agilitu. Ve stejné studii bylo rovněž uvedeno, že informační technologie jsou neoddělitelně propojené se širší firemní strategií, přičemž 74?% respondentů z řad vedoucích IT oddělení se domnívá, že pokud nebudou inovovat a zavádět nové technologie, jejich společnost ztratí podíl na trhu. Jsou to také oni, kdo musí ukázat, jaké významné výhody HVD přináší oproti současnému stavu s tradičními desktopy. Musí vysvětlit, jak HVD změní způsob, jakým firma funguje, a to především vyšší agilitou práce s počítačem a výraznějším zaměřením na koncové uživatele oproti současnému stavu. Jak toho mohou HVD dosáhnout?


Bezpečnost, náklady a...?

 

Agentura Gartner uvádí jako hlavní cíle HVD v malých a středně velkých firmách bezpečnost, nižší náklady na správu a vyšší agilitu firmy. Začneme-li s bezpečností, HVD nabízejí možnost řídit zabezpečení všech koncových bodů centrálně – bezpečnostní záplaty lze instalovat na všechny stroje stiskem jednoho tlačítka a jednotlivé účty lze v případě potřeby dočasně či trvale blokovat. Vzhledem k tomu, že jsou data ukládána centrálně na vzdáleném serveru a ne na každém stroji, se pravděpodobnost nechtěné ztráty dat při vzdálené práci výrazně snižuje.

Z hlediska nákladů na spravování platí, že díky centrální správě HVD z jednoho místa je jejich správa jednodušší, a tudíž i levnější. Nové desktopy je možné například poskytnout okamžitě na základě předpřipravených šablon a nový software lze instalovat na všechny desktopy vzdáleně.

Pro většinu firem je v současné době klíčová vyšší agilita, kterou mohou zajistit právě HVD. Zejména malé firmy musí umět rychle reagovat – tyto subjekty však mají podle výsledků nedávného průzkumu britských bank Clydesdale a Yorkshire potíže s pochopením a zvládáním nových firemních předpisů, což je každoročně na penále a ztracených tržbách stojí nemalou část jejich obratu. Centralizovaná správa funkcí HVD přispívá k firemní agilitě a usnadňuje zavádění nových aplikací a služeb pro širší firemní prostředí z jediného místa.

HVD upravte na míru

Hostované virtuální desktopy nejsou univerzálním řešením vhodným pro všechny. Je třeba je upravit na míru firemní agendě každé společnosti. Například pokud vaše organizace za účelem zajištění flexibilnějších pracovních podmínek hodlá nabízet možnost práce z domova, HVD představují zajímavý způsob realizace této strategie. Stejně tak když se blíží konec životnosti velké části firemního desktopového hardwaru, měly by být HVD prezentovány jako prostředek k prodloužení této periody a možnost pro vznik určitých úspor nákladů. Navíc pokud vaše organizace hodlá přejít na Windows 7, avšak má obavy z narušení provozu, které by tento přechod mohl způsobit, HVD může být představeno jako způsob, jehož prostřednictvím lze omezit nepříjemnosti přechodu, zejména provedete-li nejprve virtualizaci všech svých aplikací.

Pokud však ani tyto důvody nedokážou přesvědčit ty, kteří o firmě rozhodují, o přínosech HVD, mohou vedoucí IT oddělení vždy vztáhnout HVD ke koncovým výsledkům firmy. V tomto směru poskytují firmě virtuální desktopy dramatické úspory – podle kalkulací společnosti VMware snižují celkové náklady na vlastnictví až o 50?% v porovnání s konvenčními desktopy.

Hostované virtuální desktopy mají díky svému dopadu na finanční výsledky (např. snížení nákladů na práci s desktopy) velkou hybnou sílu. Avšak pro dlouhodobý úspěch HVD ve firemním prostředí je nejdůležitější, jak mohou HVD přinést firmě větší dynamičnost a možnost rychle reagovat na změny. Vedoucí IT oddělení musí spolupracovat s prodejci, aby tyto přínosy určili a aby je předali dál v jasné a srozumitelné podobě. Vedoucí IT totiž znají potřeby firmy a prodejci vědí, jak tato technologie dokáže tyto potřeby naplnit. Jedině důsledná spolupráce těchto dvou stran tak zajistí, aby se slibované přínosy hostovaných virtuálních desktopů v následujících letech proměnily ve skutečnost.

Autor je country managerem ve společnosti VMware pro Českou republiku a Slovensko.


Vyšlo v CIO Business World 1/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře