Jako když BIčem mrská

Na celém světě, ČR nevyjímaje, existuje jen málo vysokých škol a univerzit, které by nabízely vzdělávací programy zaměřené přímo na oblast BI (Business Intelligence) a datových analýz.

Jako když BIčem mrská


Tato skutečnost je poměrně překvapující, neboť právě zmíněné IT zaměření se podle dostupných analýz aktuálně ve firmách těší největší popularitě. Nicméně kurzy zaměřené na BI se dnes vyučují v rámci celé řady oborů, ať už tam patří informatika, statistika nebo finance – vyplývá to ze studie provedené Barbarou Wixomovou z Univerzity ve Virginii a Thilini Ariyachandraovou z Xavier University.

Bakalářské kurzy orientované na BI se v rámci 129 zkoumaných univerzit v USA a EU vyučují pouze na třech z nich – Augusta State University, St. Joseph's University a Stuttgart Media University. Studium BI na magisterské úrovni je o něco rozšířenější, když jej nabízí 12 ze zkoumaného počtu univerzit, což je však stále méně než jedna desetina. Výčet zahrnuje například Augusta State University, University of Denver, Stuttgart Media University, Sofia University, North Carolina State University, Singapore Management University, Xavier University, University of Muenster, a jak zmíníme ve druhé části článku, naleznete jej i na některých tuzemských vysokých školách.

Proč vlastně BI

Studie se zaměřila rovněž na motivy, proč se studenti v rámci svých oborů na BI soustřeďují (osloveno bylo celkem 339 posluchačů ze 62 univerzit). Zde vyplynulo, že přibližně 45?% studentů, kteří navštěvují kurzy BI, tak činí pouze proto, že jim to předepisuje jejich studijní plán. Pouze 24?% studentů odpovědělo tak, že na kurzy BI docházejí proto, že by se této oblasti rádi věnovali v rámci svého dalšího profesního směřování.

Z dalších odpovědí lze vyvozovat, že univerzity sice obvykle zvládají studentům poskytovat odborné poznatky na slušné teoretické úrovni, s praktickou demonstrací reálných funkcí u komerčního softwaru v rámci cvičení však mají poněkud problémy. Studenti totiž při otázce na možné způsoby zkvalitnění výuky nejčastěji požadovali důraznější zaměření na praktickou práci se softwarem a cvičná řešení problémů na reálných datových setech.

Nejžádanější experti

Situace ve školství se tak zdá být poněkud v rozporu s výsledkem studie McKinsey Global Institute, která odhaduje, že jen v USA aktuálně existuje takový převis poptávky po pracovnících s hlubokými analytickými dovednostmi nad nabídkou, že by dokázal snadno absorbovat více než 190 000 odborníků. Tentýž výzkum odhaduje, že by americká ekonomika akutně potřebovala asi 1,54 milionu manažerů a analytiků se schopností analýzy rozsáhlých souborů dat a vytvářet na základě zjištěných skutečností vhodná opatření. Situace v Evropě je v tomto ohledu podle několika dalších průzkumů velmi podobná.

„Všechny velké společnosti dnes zoufale hledají talenty pro oblast BI,“ myslí si Boris Evelson, analytik společnosti Forrester Research. „Jejich nalezení však rozhodně není snadné. Slýchám proto celou řadu příběhů o tom, jak si mezi sebou firmy tyto odborníky přetahují, přičemž výjimkou nejsou situace, kdy jim v rámci konkurenčního boje nabízejí hned o 50?% vyšší mzdu.“

„Pro všechny studenty, kteří mají zájem o kariéru v oblasti BI, jsou nejdůležitější základní znalosti v oblasti statistiky a intuitivní chápání významnosti jednotlivých jevů. Pokud objeví nějaký trend, musí být schopni odhadnout, zda se jedná o hlubší souvislost nebo jen náhodný jev. Důležité jsou také základní programovací dovednosti a znalost SQL. Přestože se od SQL postupně upouští, bude tu s námi ještě dlouho,“ domnívá se analytik Curt Monash ze společnosti Monash Research.

Situace v ČRPro firmy má smysl sledovat situaci na vysokých školách kvůli hledání nových talentů.

Pohled na lokální situaci v České republice může být zajímavý hned ze dvou důvodů – studenti se na jeho základě mohou rozhodnout, která škola jim může nabídnout potřebné vzdělání pro následnou kariéru v oblasti BI. Z hlediska firem má smysl tuto oblast sledovat za účelem případného náboru nových talentů. Za účelem získání potřebných informací jsme oslovili sedm významných veřejných vysokých škol – do data uzávěrky jsme obdrželi odpověď od tří z nich. Na naše otázky neodpověděly Technická univerzita v Liberci, ČVUT Praha, VŠB Ostrava a Masarykova univerzita Brno.

Karlova univerzita

Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze se žádný předmět zaměřený přímo na BI v současnosti nevyučuje. Částečně se však danou problematikou zabývá osm předmětů, mezi něž patří například datové sklady a analytické metody pro podporu, netradiční databázové modely, architektury a jazyky nebo databázové systémy v praxi.

Univerzita Hradec Králové

Na téma BI bylo na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové zpracováno několik bakalářských a diplomových prací, dílčí úlohy BI řeší studenti v rámci projektů v souvisejících předmětech. Samostatný předmět business intelligence je vyučován jako volitelný od roku 2006. Podle autorů sylabu zahrnuje metodologie a přístupy, které mají význam pro podporu strategického rozhodování. Multioborový a souhrnný pohled na problematiku klade důraz na otázky praktického využití informací pro vyhledávání znalostí z dat a na jejich následné uplatnění pro rozvoj procesů a očekávaných výsledků činnosti ve firmě, podniku nebo instituci. Výuka je doplněna laboratorním cvičením, které je založeno na práci s IBM SPSS Modeler a IBM SPSS Statistics a jež má napomoci pochopení, jaké otázky je třeba řešit při návrhu procesu počítačové podpory rozhodování a jak lze interpretovat a aplikovat získané výsledky.

Vysoká škola ekonomická v Praze

S problematikou BI se na VŠE lze setkat na Fakultě informatiky a statistiky v předmětech bakalářského i magisterského studia a rovněž v řešeních bakalářských i diplomových prací (kterých bylo za posledních deset let obhájeno více než 100). V bakalářském studiu se na studijním oboru informatika vyučují základy business intelligence jak z aplikačního hlediska, tak z pohledu principů návrhu BI řešení a analytických přístupů. V analytické rovině studenti řeší různé ekonomické úlohy s využitím metod multidimenzionálního modelování (v předmětech podnikové informační systémy a základy informačního managementu).

V magisterském studiu je BI jednou z profilových oblastí vzdělávání budoucích absolventů v oborech informační systémy a technologie (prezenční studium) a podniková informatika (distanční studium). „Vlajkovou lodí“ obou oborů je předmět business intelligence, který je vyučován v úzké spolupráci s několika odborníky z praxe. Tímto předmětem projde zhruba 180–200 studentů ročně a pro značnou část z nich je východiskem pro volbu tématu diplomové práce a následně i pro výběr budoucího profesního uplatnění. Dále se na problematiku business intelligence zaměřují i předměty dobývání znalostí z databází a data mining – praktické aplikace.

Na konci loňského roku katedra IT obhájila založení nové studijní vedlejší specializace řízení podnikové výkonnosti vyučované ve spolupráci Fakulty informatiky a statistiky s Fakultou financí a účetnictví, která bude od září 2012 otevřena studentům magisterských oborů VŠE. Jedním z klíčových předmětů bude kromě již zmiňované business intelligence také předmět řízení podnikové výkonnosti v nástrojích CPM a její reporting.

Z technologického hlediska si studenti v předmětech VŠE mohou prakticky vyzkoušet komplexní řešení aplikace BI (od analýzy a návrhu projektu přes analýzu zdrojových dat, vytvoření datových pump, OLAP databází až po reporting) v technologii v MS SQL Server 2008 R2, dolování dat v nástrojích Weka, PASW Modeler (Clementine) a SAS Enterprise Miner a reporting v nástroji IBM Cognos (zde se plánuje rozšíření do oblasti aplikací CPM).


Úvodní foto: © lightpoet - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 2/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře