Konfigurační databáze: Propojte byznys a IT

Poskytnutí nových služeb zákazníkům v co nejkratším čase a odpovídající kvalitě je dnes klíčovou konkurenční výhodou. Téměř 90 % IT útvarů v organizacích přímo podporuje takovéto primární cíle organizace, přesto pouze 35 % CEO je spokojeno s reakcí IT na požadavky na změnu.

Konfigurační databáze: Propojte byznys a IT


Z výsledků průzkumu o stavu řízení IT v České republice, který zorganizovala společnost Materna v září 2008 a jehož se zúčastnily významné podniky z oblastí bankovnictví, telekomunikací, poskytování IT služeb a zástupci státní správy, vyplynulo, že téma řízení změn je aktuální pro více než 80 % dotázaných organizací. Největší slabinu cítí společnosti v tom, že i když zavedly procesy pro řízení změn dle ITIL, stále jim významně chybí jeho podpora pomocí konfigurační databáze (CMDB, respektive CMS). Proto v následujících dvou letech plánují tři čtvrtiny dotázaných společností plnou nebo částečnou implementaci databází CMDB (CMS) tak, aby podpořily správnost a efektivitu řízení změn.

 

Současná situace a potřeba změny

Ke konfigurační databázi je možné přistupovat dvěma různými přístupy. První je čistě technologický a v uvažování IT manažerů zatím převažuje. CMDB bývá nasazována jako podpora nástroje typu service desk a umožňuje operátorům a specialistům přístup k potřebným informacím o zařízeních, které uživatel nebo zákazník využívá, a o tom, jak jsou tato zařízení napojena na sdílenou infrastrukturu. Důležitou součástí jsou vzájemné vazby jednotlivých technických komponent (hardwaru, softwaru, síťových prvků apod.).

Tyto vazby usnadňují hledání příčin výpadků, protože lze na první pohled poznat, jak spolu jednotlivé komponenty vzájemně souvisí. Na základě evidovaných dat je následně možné nejen sledovat historická data, ale i provádět analýzu trendů, a mít tak podklady pro preventivní aktivity. Tento přístup je správný a často vychází z reálné potřeby společnosti, která se nachází v raných stádiích řízení IT (např. úroveň reaktivního řízení dle Gartner IT Maturity Model). V případě, že se IT v organizaci chce posunout výše a řídit své služby na základě požadavků byznysu, je konfigurační databáze opět vhodným prostředkem k převedení plánů do reality.

 

CMDB propojuje byznys

Druhým způsobem, který se postupně více prosazuje, je využití nástrojů, jako je CMDB, pro propojení IT technologií s primárním byznysem společnosti. Propojení umožní přímo řídit IT jako celek zapadající do podnikové struktury. Konfigurační databáze dovolí evidovat a řídit vazby mezi technologickými komponentami a IT službami a tyto služby přímo provázat na byznys procesy společnosti. Pro finančního ředitele to například znamená, že dokáže vyčíslit náklady na jednotlivé služby, ví, kolik stojí pravidelná údržba na příští rok a zda za licence na software neutrácí víc, než je potřeba. Řediteli IT (CIO) se usnadní řízení i plánování, protože ví, jak spolu služby souvisí, které z nich byznys vyžaduje a jak je pokryje prostřednictvím svého oddělení. Současně, stejně jako finanční ředitel, bude vědět, které jeho služby jsou pro chod podniku nezbytné a na kterých je možné ušetřit. Díky tomuto přehledu lze některé požadavky nerealizovat a přesunout finanční prostředky do služeb, které mají lepší poměr návratnosti investice.

Konfigurační databáze má široké využití při plánování a ohodnocování změn. Vzájemným mapováním jednotlivých komponent na byznys procesy poskytuje jedinečné podklady pro analýzu dopadu změn a identifikuje, které komponenty a služby změna zasáhne, případně je může ohrozit. Na základě těchto informací je možné naplánovat změnu tak, aby měla minimální dopad na byznys společnosti.

 

Byznys a IT využívají jednu CMDB

Na příkladu reálného nasazení bych rád ukázal, jak konfigurační databáze může pozitivně zasahovat až do primárního byznysu organizace. Jedná se o společnost z oblasti petrochemické­ho průmyslu provozující sítě čerpacích stanic. Primární službou je prodej pohonných hmot zákazníkům. Tato služba je podporována pomocnými byznys službami na čerpacích stanicích, jako jsou podpora plateb kartou, datové spojení s centrálou a další. Tyto služby jsou podporovány IT technologiemi.

Synergickým efektem správy IT i non-IT majetku v jedné konfigurační databázi je provázání tohoto majetku do jednotného celku poskytujícího službu. V případě, že je třeba plánovat odstávku čerpací stanice z důvodu měření čerpacích stojanů akreditovanou zkušebnou, je možné naplánovat i preventivní kontrolu jiných částí a efektivně využít již plánovanou odstávku. Pravidelná údržba a certifikace IT majetku i „výrobních“ prostředků, jako jsou podzemní tanky na pohonné hmoty nebo stojany čerpací stanice, je řízena z jednoho místa. Tento postup významně zvyšuje dostupnost služby, umožňuje rychleji provádět potřebné změny a snižuje rizika výpadků z důvodu nesprávného plánování.

 

Shrnutí

Současná doba vyžaduje zvyšovat efektivitu společností, aby přežily na konkurenčním trhu. Firmy jsou často vysoce závislé na informačních technologiích. Využití konfigurační databáze jako prostředku k provázání byznysu podniku s IT umožňuje významně urychlit zavádění nových služeb, snížit náklady na provoz a minimalizovat rizika výpadků kritických podnikových systémů. Vzájemným propojením se zvýší celková efektivita organizace a tím její šance na další rozvoj podnikání i v době hospodářského poklesu, který zažíváme.


Autor působí ve společnosti Materna Information&Communications jako Business Development Manager

Komentáře