Outsourcing business intelligence

Podle řady průzkumů 75 % firem neoutsourcuje svá řešení business intelligence, a co je důležité, neplánují tak učinit ani v budoucnu. Na druhé straně 16 % podniků ve skutečnosti svá řešení BI outsourcovat chce.

Outsourcing business intelligence


V mnohých případech společnosti nezvažují strategický rozvoj BI, protože si myslí, že to není třeba, nebo ani neví, že by tak uvažovat mohly. Jejich požadavky na BI a schopnost řešit problémy v rámci této domény bývají nedostatečné.

To vše vytváří bariéry jasnému vymezení, ve kterých oblastech BI mohou společnosti, které o outsourcingu uvažují, benefitovat. Trh outsourcingu (včetně BI řešení) dosáhl jistého nasycení zejména v segmentech bankovnictví, pojišťovnictví či telekomunikacích. Za perspektivní pro outsourcing BI se ve střednědobém horizontu jeví zdravotnictví, média, retail, a to především z důvodu jistého konzervatizmu těchto odvětví.

Jelikož každý projekt BI provází v jeho počátku důkladná analýza, která vyžaduje dokonalou znalost místního prostředí, prostředí firmy, zdrojových systémů a téměř neustálý kontakt konzultantů s klíčovými uživateli, pak určitě nelze doporučit outsourcing jakéhokoli řešení BI formou offshoringu, tedy vzdáleného outsourcingu. Pokud však vezmeme v potaz jen specifickou část řešení, např. správu databázových serverů pro datový sklad, pak se pohybujeme na poli, kde bude možné na BI úspěšně ušetřit i formou offshore outsourcingu.

Z hlediska vývoje BI projektů je však mnohem výhodnější si najmout specialisty na oblast BI od firem, které těmito odborníky disponují. Můžete od nich očekávat kvalitní a rychlou práci a také (v dohledné době) finální realizaci představ organizace. Po skončení BI projektu sice můžete tyto specialisty opět uvolnit, avšak pak na vás číhá nebezpečí, že externí konzultanti budou mít všechno potřebné know-how o BI řešení vaší organizace, ale nebude je mít nikdo z interních zaměstnanců vaší firmy a ani sebelepší dokumentace z nich odborníky neudělá. Proto se stále častěji objevuje snaha o zapojení interních pracovníků do vývoje BI projektů vedoucí k snadnějšímu přenosu know-how dovnitř firmy.

 

Jaké BI procesy lze outsourcovat

BI procesy si můžeme rozdělit na vývojové a provozní.

 

Vývoj BI

Analýza a návrh řešení – vyžaduje dokonalou spolupráci s klíčovými uživateli a tzv. decision makery firmy. Jednoznačně by měla být realizována formou interview „tváří v tvář“. Návrh řešení by měl být podroben připomínkování ze strany zadavatelů. Už z těchto principů vyplývá, že je nejvhodnější zpracovat analýzu vlastními silami, případně s pomocí několika najatých specialistů, ale vždy za výrazné součinnosti firmy.

Design databáze – struktura a technické řešení databázových vrstev mohou být navrženy najatým specialistou, pokud převezme a pochopí veškeré požadavky plynoucí z analýzy řešení. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že vstřebání požadavků je velmi časově náročné, a tím pádem má dopad na náklady projektu. Vzhledem k tomu, že administrace databáze a aplikace různých změn je nikdy nekončícím procesem, je pak dobré uvažovat buď o interním databázovém administrátorovi, nebo o dlouhodobějším kontraktu zajišťujícím tyto aktivity včetně definovaných podmínek pro SLA.

ETL (extrakce, transformace a plnění dat) – implementace ETL představuje v první fázi potřebu porozumět zpracovávaným datům a to lze nejlépe zajistit vlastním odborníkem, který důkladně zná problematiku zdrojových systémů. Řešení tohoto úkolu externím konzultantem vyžaduje zvláštní náklady na zkoumání zdrojových systémů a často také čas strávený konzultacemi s dalšími pracovníky, zodpovědnými za zdrojové systémy. Pokud však investujeme do této počáteční fáze a externí firma dobře porozumí zdrojovým systémům, případně má již zkušenosti s podobnými zdrojovými systémy z jiných podniků, pak můžeme očekávat rychlejší a efektivnější další fáze vývoje ETL. Nasazení procesu pro extrakci, transformaci a plnění dat, včetně jeho testování, je přeci jen nejnáročnější fází tvorby datového skladu.

Čistění dat – pravidla pro čistění dat musejí specifikovat interní pracovníci, kteří dobře znají jejich sémantiku, opakující čistící procesy a zavedení pravidel je možné výhodně zadat externí firmě.

Reporty, dashboardy – specifika reportů musejí být opět vytvořena interně. Jsou-li dostatečně konkrétní a podrobná, pak je možné vývoj reportů zadat externí firmě, která má specialisty na použitou reportingovou platformu. V rámci specifikace reportů se však rovněž můžete spolehnout na specialistu se zkušenostmi z podobných společností, který pomůže navrhnout jednotlivé ukazatele a dimenze pro reporty.

 

Provoz BI

Provozování BI řešení je úplně jinou kapitolou a řídí se odlišnými pravidly. Zatímco pro vývoj řešení jsou nejdůležitějšími parametry dokončení řešení podle stanoveného harmonogramu a v rámci schváleného rozpočtu, provoz musí především zajistit plnění podmínek dostupnosti definovaných v SLA. Z hlediska provozního outsourcingu se jeví jako nejvýhodnější následující oblasti BI:

Provoz a údržba HW datového skladu, tedy databázový server, servery pro ETL, servery pro reporting, servery pro čištění dat a další.

Provoz a údržba databázových serverů. V případě DW Appliance se může jednat o jeden úkol, kdy HW a SW tvoří jednu databázovou platformu, např. Teradata, Netezza, DATAllegro, HP Neoview a další.

Provoz vyvinutého ETL řešení, monitoring ETL procesů, řešení problémových situací, zajištění výkonnosti ETL procesů, včetně provozu a údržby ETL platformy.

Provoz reportingového prostředí, údržba SW vybavení, údržba nastavení, nastavení nových reportů, správa uživatelů.

Provoz a údržba systémů pro čištění dat, případně provoz a údržba kompletního řešení business intelligence

 

Kompletní BI outsourcing

Přestože následující řádky do jisté míry popírají výše zmíněné aspekty outsourcingu BI, můžeme ve světě najít již mnoho případů, kdy se firma rozhodla pro kompletní outsourcing BI. Tento outsourcing nezahrnuje pouze vybudování datového skladu a jeho provoz, ale také určitou přidanou hodnotu. Například pro telekomunikační společnosti je významnou přidanou hodnotou řešení pro revenue assurance, které, zjednodušeně řečeno, zajišťuje, že vše, co proběhlo sítí operátora, bude vyfakturováno a stane se jeho příjmem. Dalšími aplikacemi, které outsourcingové firmy nabízejí, je např. campaign management (řízení kampaní), fraud management (řešení pro identifikaci a prevenci podvodného jednání) a jiné. Přitom pro tyto aplikace, které mohou přinést výrazné zvýšení příjmů podniku, je potřeba „pouze“ zpracovat data, která se nacházejí ve zdrojových systémech. Pro telekomunikační firmy jsou to detailní informace o každé události v telefonní síti (CDR, EDR, UDR, erlangy atd.), pro banky detailní transakční data, pro retailové společnosti podrobné účtenky z pokladen. Outsourcingové firmy tohoto typu využívají moderní technologie, které se vyznačují velkou rychlostí, spolehlivostí a možnostmi zpracovávat velká množství dat.

Outsourcing BI je velmi složitou aktivitou – především kvůli častému spojení s klíčovým (tzv. core) byznysem zákazníka. Přesto jde tuto integrální součást dnešních moderních korporací outsourcovat ? v praxi se setkáváme především s přístupem, kdy si zákazník ponechává pod svou kontrolou ty části BI řešení, u nichž může být z různých důvodů efektivita vnitřní správy vyšší než u externího subjektu, či se může jednat o strategickou část, jejíž outsourcing není možný. Snažíme se klienta vést k uvědomění kladných i záporných aspektů outsourcingu a navázat s ním kvalitní spolupráci na základě pragmatického, koncepčního a systematického přístupu. Outsourcing obecně i outsourcing BI má na současném trhu informačních technologií své pevné místo. Jaký trend či vlna převládne v budoucnu, lze nyní těžko odhadovat. Zřejmé je, že se s různými formami „sourcingu“ (smartsourcing, insourcing, co-sourcing…) budeme setkávat i nadále.

Komentáře